Wykonanie robót budowlanych w postępowaniu pod nazwą: Remont, renowacja elewacji i detalu architektonicznego, remont dachu budynków A, B, C Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego w Świebodzinie przy ul. Zamkowej 1. ETAP II - Remont, renowacja e

Świebodzin: Wykonanie robót budowlanych w postępowaniu pod nazwą: Remont, renowacja elewacji i detalu architektonicznego, remont dachu budynków A, B, C Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego w Świebodzinie przy ul. Zamkowej 1. ETAP II - Remont, renowacja elewacji i detalu architektonicznego
Numer ogłoszenia: 60840 - 2015; data zamieszczenia: 18.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno -Ortopedyczny im. dr L. Wierusza SP ZOZ w Śwebodzinie , ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 68 475 06 01, faks 068 475 06 02.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.loro.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w postępowaniu pod nazwą: Remont, renowacja elewacji i detalu architektonicznego, remont dachu budynków A, B, C Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego w Świebodzinie przy ul. Zamkowej 1. ETAP II - Remont, renowacja elewacji i detalu architektonicznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest - remont, renowacja elewacji i detalu architektonicznego budynków A, B, C Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego w Świebodzinie przy ul. Zamkowej 1. Opis skrócony przedmiotu zamówienia: Prace remontowe obejmują remont, renowację elewacji (kolorystyki elewacji) i detalu architektonicznego budynków A, B,C oraz zabezpieczenie przeciwwilgociowe murów przyziemia Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno Ortopedycznego w Świebodzinie przy ul. Zamkowej 1 Obiekt szpitalny LORO jest zlokalizowany na terenie strefy zabytków ochrony konserwatorskiej m. Świebodzina (nr rej. zab. 59) Technologia prac w oparciu materiały do renowacji tynków została szczegółowo opisana w dokumentacji budowlanej. Do podanych prac należy zastosować system równoważny, posiadający certyfikat WTA Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego ds. Konserwacji Budynków i Ochrony Zabytków. Zakres prac związanych z remontem i kolorystyką elewacji, 1. Prace rozbiórkowe i przygotowawcze, demontaż elementów zamontowanych na elewacji 2. Naprawa spękanych murów oraz nadproży 3. Ukrycie przebiegających na budynku przewodów - należy umieścić w rurkach pod tynkiem lub pod/nad gzymsami; przewody z uszkodzoną izolacją wymienić na nowe, nieczynne przewody usunąć 4. Prace związane z naprawą i uzupełnieniem tynków na elewacji, 5. Wymiana wsporników i zwodów pionowych instalacji odgromowej 6. Prace renowacyjne i konserwatorskie - naprawa detali architektonicznych na elewacji (opaski, gzymsy, boniowanie, renowacja rzeźby). 7. Przygotowanie podłoża i zagruntowanie podłoża pod malowanie 8. Przygotowanie podłoża i malowanie elewacji. 9. Wykonanie kolorystyki elewacji - malowanie laserunkowo zgodnie z projektem 1.1. Przygotowanie podłoża , prace remontowe budowlane, kolorystyka elewacji: Należy zdemontować kratki wentylacyjne, obróbki blacharskie parapetów, gzymsów i attyk, tablice informacyjne, wsporniki lamp i pozostałe elementy metalowe z elewacji. Rury spustowe należy demontować pojedynczo bezpośrednio przy pracach w miejscu ich występowania i jak najszybciej zamontować je ponownie. Na czas prac należy wykonać tymczasowe odprowadzenie wód deszczowych z dachu. Z elewacji oraz detali należy usunąć tynk wtórny cyklinowany i zacierany w 100% Z elewacji, detali architektonicznych oraz z cokołu należy skuć stary tynk zawilgocony, odspojony, spękany i o słabej przyczepności do podłoża (szczególnie w partii przyziemia), UWAGA: a) Przed rozpoczęciem skuwania należy dokładnie zinwentaryzować rysunek boniowania b) Przy skuwaniu tynku należy ostrożnie usuwać warstwę wtórną, by nie uszkodzić pierwotnego tynku, na którym mogły zachować się ślady dawnej dekoracji bądź rysunku np. opasek, boniowania itp. W przypadku odkrycia takich elementów należy wezwać nadzór konserwatorski i autorski w celu oceny stanu zachowania i ustalenia sposobu odtworzenia odkrytych elementów. c) Podczas prac związanych z usunięciem wtórnych warstw tynku należy zachować szczególną ostrożność przy zachowanych detalach architektonicznych ( gzymsy, gzymsy podokienne, opaski, bonie ) 1.2. Naprawa spękanych murów oraz nadproży: - naprawa spękanych murów i nadproży metodą wzmacniania murów - wklejanych prętów stalowych, - pręty wklejać z godnie zgodnie z technologią producenta, - liczba nadproży do naprawy - 12 szt., liczba spękań gzymsów ciągnionych - 20. Ilość może się zwiększyć po skuciu tynków wtórnych 1.3. Uzupełnienie ubytków tynku, naprawa spękanych tynków. Uzupełnienie tynku w miejscach usuniętej zaprawy: większe ubytki uzupełnić zaprawą nie mocniejszą niż istniejąca, o podobnej fakturze, rysy i pęknięcia należy poszerzyć i wypełnić zaprawą, w miejscach zawilgoconych wykonać tynk renowacyjny. Uwaga: przy naprawie i uzupełnieni tynków boniowanych ( parter, piwnica ) należy odtworzyć rysunek boniowania poprzez wykonanie rysunku w tynku o szerokości i głębokości jak bonie istniejące. Technologia naprawy tynków - należy zastosować dobre jakościowo tynki stosowane przy obiektach zabytkowych posiadające certyfikat WTA Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego ds. Konserwacji Budynków i Ochrony Zabytków. 1.3.1. Pozostała części elewacji (gdzie nie są wymagane tynki renowacyjne) Oczyszczone podłoże uzupełnić tynkiem czysto wapiennym nawierzchniowym, wielkość uzupełnień będzie zależała od stanu tynku po usunięciu w 100 % wtórnych tynków. Gruntowanie wszystkich powierzchni tynkiem szpachlowym, malowanie farbami w kolorze. W celu uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji zastosować renowacyjny tynk cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem włókien zbrojących. 1.4. Malowanie elewacji - technologia robót malarskich: Zagruntowanie wszystkich powierzchni materiałem na bazie czystego, płynnego krzemianu potasowego. Wykonanie warstwy wierzchniej - malowanie dwukrotne najwyższej jakości farbą zolowo - krzemianową bez bieli tytanowej w ustalonej kolorystyce. Do wykończenia elewacji projektowane są farby laserunkowe które nie przykryją całkowicie elewacji, tylko pozwolą na delikatne scalanie kolorystyczne całej powierzchni i hydrofobizują całą elewację. Uwaga: Przed ostatecznym malowaniem należy wykonać próby na pow. min. 0,5 m2 i wezwać nadzór autorski i konserwatorski w celu potwierdzenia przyjętych barw. 1.5. wykucie i osadzenie elementów widocznych w elewacji Wykucie starych i osadzenie nowych wsporników do montażu zdemontowanych klimatyzatorów, tablic informacyjnych i rur spustowych, wsporniki do montowanych elementów. Nowe elementy zabezpieczyć farbą przeciwrdzewną, montaż zdemontowanych klimatyzatorów, tablic informacyjnych, wsporników, lamp Przebiegające na budynku przewody należy umieścić w rurkach pod tynkiem lub pod/nad gzymsami; przewody z uszkodzoną izolacją wymienić na nowe, nieczynne przewody usunąć 1.6. Renowacja istniejących detali tynkowanych Renowacja ciągnionych elementów gzymsu miedzy kondygnacyjnego, nadcokołowego, gzymsów podokiennych, profilowanych opasek wokół drzwi i okien - z odtworzeniem ubytków w technice oryginału, w oparciu o wzorniki wykonane z natury na obiekcie. Uwaga: Prace konserwatorskie związane z naprawą detali winna wykonywać osoba posiadająca stosowne uprawnienia ( specjalista konserwator i restaurator dzieł sztuki , konserwator zabytków lub sztukator ). - z elementów architektonicznych ( gzyms nad cokołem ) należy skuć tynk nakrapiany oraz tynk w miejscach zawilgoconych, odparzonych i o słabej przyczepności, ubytki, uzupełnić zaprawą nie mocniejszą niż istniejąca i zagruntować środkiem wzmacniającym. - w miejscach spękań gzymsów oraz w miejscach gdzie występuje cegła zmurszała i skorodowana, należy cegły usunąć i przemurować zniszczone odcinki gzymsu nową cegłą pełną , przycinając ją wg stanu istniejącego, - elementy o dobrej przyczepności należy ostrożnie oczyścić z wtórnych warstw cienkiego tynku i farby, następnie zmyć parą wodną z dodatkiem środka biodegradowalnego i pomocniczo za pomocą skrobaków sztukatorskich, drobne spękania poszerzyć i wypełnić zaprawą jak element, - drobne ubytki uzupełnić zaprawą sztukatorską z ręki, odtwarzając brakujący fragment - przy dużych ubytkach należy wykonać odlew wg szablonu i formy silikonowej wykonanej z natury - na detalach i boniach wyostrzyć rysunek, - ubytki elementów uzupełnić wg profilu istniejącego - wzorniki wykonać za pomocą odlewów i pomiarów z natury, przygotować wzorniki (szablony ) do robót ciągnionych dla każdego profilu gzymsu i opasek wg pomiary z natury. Wzornik powinien składać się wykroju z blachy z wyciętym profilem gzymsu oraz konstrukcji umożliwiającej przesuwanie lub ciągnienie wzorników po prowadnicach toru. - miejsca ubytków i przemurowań należy uzupełnić zaprawą o klasie jak istniejąca i wykonać detal za pomocą wzorników wykonanych z natury metodą tradycyjnego wyciągania profili elewacyjnych, pozostałe odcinki odnowić i wyrównać za pomocą szpachli lub zaprawy sztukatorskiej, - malowanie naprawionych i zagruntowanych detali dwukrotnie silikatowymi farbami fasadowymi w ustalonej kolorystyce. Malowanie elementów - zgodnie z opisem kolorów. 1.7. Renowacja elementów drewnianych: Przy pracach związanych z remontem i kolorystyką elewacji należy zabezpieczyć istniejącą stolarkę okienną i drzwiową Okna w budynku zostały wymienione na PCV. Okna nie wymagają napraw. Drzwi zewnętrzne drewniane są do pomalowania. Starą stolarkę należy poddać renowacji od strony zewnętrznej, nadając jej kolor jak istniejący stolarki. Zdjąć należy usunąć kolejne warstwy farby do surowego drewna (metodą mechaniczną z wykluczeniem opalania lub chemiczną), przy czyszczeniu należy uważać, by nie zniszczyć istniejącej struktury drewna, ubytki i spękania uzupełnić szpachlą lub kitem do drewna, elementy drewniane przed malowaniem należy odkurzyć i odtłuścić. Przemycie powierzchni w celu odtłuszczenia - woda z dodatkiem kilku procent amoniaku, lub benzyna lakowa lub aceton, zagruntować elementy celu zmniejszenia chłonności. Do gruntowania stolarki należy stosować bioodporne farby do gruntowania alkidowe lub akrylowe (dyspersje wodne) odporne na warunki atmosferyczne. Malowanie drzwi farbą do drewna. Powłoki malarskie należy wykonać farbami na bazie żywicznej, zapewniającymi właściwą estetykę zgodną z wymogami konserwatorskimi oraz zabezpieczającymi drewno przed wpływem warunków atmosferycznych. 1.7.1. Stolarka okienna Ze względu na zły stan techniczny okien drewnianych, przewidziano do wymiany okan zgodnie z zestawieniem. Okna z profili PCV w kolorze białym (profile PCV min. 4-komorowe, wkład okienny 4x16x4 o współczynniku przenikania do 1,1 W/m2K, wyposażone w nawiewniki higrosterowalne o współczynniku infiltracji a=0,5-1,0m3/m.h.daPa2/3 , z wymianą parapetów wewnętrznych). 1.8. Kolorystyka elewacji: Malowanie elewacji dwukrotnie farbami elewacyjnymi na naprawionym i oczyszczonym tynku, po uprzednim zagruntowaniu tynku podkładem gruntującym zalecanym przez producenta zastosowanej farby elewacyjnej, płaszczyzna ścian malowana metodą laserunkową, detale ( gzymsy, opaski, ościeża, partie boniowane ) - bez laserunku. Zastosowana farba powinna posiadać wysoką hydrofobowość, powinna być przenikająca dla pary wodnej, odporna na warunki atmosferyczne, wodorozcieńczalna, nieszkodliwa dla środowiska, dobrze kryjąca. Każdorazowo rodzaj zastosowanych farb, należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków i projektantem. UWAGA: 1. Jeżeli w trakcie wykonywania prac Wykonawca dokona odkrycia dodatkowego detalu lub rysunku na elewacji, należy wstrzymać prace i zawiadomić Służby Konserwatorskie oraz Inwestora. 2. Ponieważ barwa farby we wzorniku może się różnić od barwy farby wykonanej na tynku, przed malowaniem - po naprawie i uzupełnieniu tynku - należy wykonać próbki o pow. minimum 0,50m2 bezpośrednio na elewacji i wezwać nadzór autorski i konserwatorski w celu potwierdzenia przyjętej barwy. 4. Prace konserwatorskie przy renowacji detali architektonicznych winny być wykonywane przez specjalistę w zakresie konserwacji zabytków lub sztukatora Zabezpieczenie przeciwwilgociowe murów przyziemia Przed wykonaniem elewacji należy wykonać izolację przeciwwilgociową ścian w pomieszczeniach przyziemia i i w piwnicy budynku. Ściany przyziemia i piwnic murowane, zawilgocone, tynk w złym stanie technicznym: zawilgocony, zmurszały, odchodzący płatami od ścian. Przy uskoku ryzalitu znajduje się rura spustowa, odprowadzenie wód powierzchniowe. Po stronie zewnętrznej wzdłuż budynku znajduje się ulica i chodnik. Przed oknami płytkie studzienki (w ulicy Szpitalnej). Woda gruntowa do głębokości 3,0m poniżej poziomu gruntu nie występuje. Przyczyną zawilgocenia części piwnic są czynniki inne niż woda gruntowa. 1.2. Prace przy zawilgoconych ścianach od strony wewnętrznej: Osuszanie należy wykonać metodą nieinwazyjną.( w czasie do 3 lat). System winien nie zagrażać konstrukcji i możliwy do zastosowania niezależnie od warunków atmosferycznych i pór roku. System ma za zadanie : - wraz z wilgocią częściowo usunąć z murów szkodliwe dla materiałów budowlanych sole, - nie wymagać stosowania środków chemii budowlanej, podcinania murów, wykonywania otworów iniekcyjnych, nie korzystania z sieci energetycznych oraz agregatów, - wykorzystać technologię ekologiczną - nie prowadzić do ryzyka skażenia chemicznego murów, nie wytwarzać smogu elektromagnetycznego i nie doprowadzać do niebezpieczeństwa przesuszania murów, - po wdrożeniu systemu osuszenia, korzystając z właściwych technik renowacyjnych (tynk membranowy wentylowany, tynki specjalne paroprzepuszczalne odporne na wilgoć i sól), można przystąpić do prac naprawczych, lub w oparciu o szczegółowe badania przeprowadzone podczas rocznego serwisu systemu, w zależności od ilości soli zawartych w murze, wykonywać właściwe tynki na uszkodzonych powierzchniach. 1.2. Prace przy zawilgoconych ścianach od strony zewnętrznej Od strony elewacji zewnętrznej i ulicy, zdjąć chodnik, odkopać budynek do poziomu piwnic, istniejący zawilgocony i zmurszały tynk należy skuć, oczyścić, Wykonać szlamowanie pionowych ścian (należy stosować materiały zgodne z normą i posiadających certyfikat WTA Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego ds. Konserwacji Budynków i Ochrony Zabytków) założyć ocieplenie z płyt styrodur gr.5cm, założyć folię PE, obsypać, ścianę z izolacją zabezpieczyć folią kubełkową, folię zakładać i kleić na zakład około 30cm. Grubość systemu - 8mm, mocowanie w górnej części membrany na kołki rozporowe co 80,0cm. Mocowanie górnej krawędzi za pomocą systemowego profilu dostarczanego na zamówienie razem z membraną, wykopy zasypywać ubijając piasek warstwami, zapewniając współczynnik wodoprzepuszczalności gruntu k nie mniej niż 0,1 mm/s. Odtworzyć nawierzchnię chodnika z ukształtowaniem spadków od budynku 1,5%, ukształtować ze spadkiem odpływy z rur spustowych. W miejscach zakażenia mikrobiologicznego (ościeża okien, mur do poziomu około 100cm nad posadzką ) należy przeprowadzić zabieg dezynfekcji preparatem biobójczym. Czynność należy wykonać przed rozpoczęciem procesów technologicznych w celu zniszczenia mikroflory także w stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach porażonych grzybami, glonami i porostami. W pasie cokołowym w miejscach zawilgoconych, zagrzybionych i zasolonych wykonać warstwy tynku renowacyjnego. Zagłębienia, ubytki podłoża i nierówności wypełnić lub wyrównać tynkiem trasowym do wilgotnych, zasolonych murów. Malowanie ścian powyżej terenu oraz malowanie stolarki i krat - wg opisu kolorystyki elewacji. Opłaty związane z zajęciem chodników pozostają po stronie Wykonawcy. Szczegółowy zakres oraz technologie i wielkość prac opisuje projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót. Dokumentacja ta (załączona jako pliki .pdf) stanowi integralną część niniejszej SIWZ, która określa zakres projektowanych i przewidywanych robót. 2. Szczegółowy zakres przewidywanych robót stanową załączone do SIWZ: Projekt budowlany wraz z załącznikami, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Kosztorys ofertowy oraz przedmiar robót. Dokumenty te również w formie elektronicznej jako pliki w formacie pdf zostały załączone do SIWZ: 1-OPIS TECHN naprawa elewacji LORO.pdf 2-rys2 elewacja wersja zatw LORO.pdf 3-rys4 kolory elewacji LORO.pdf 4-osuszanie murów opis LORO.pdf 5-technologia naprawa spekań ścian LORO.pdf 6-zdjęcia elewacji LORO.pdf 7-pozwolenie na budowę LORO.pdf 8-pismo LWKZ Ziel Gora LORO.pdf 9-Koszt OFERT+PRZEDMIAR naprawa elewacji LORO.pdf 10-Spec techn wykon i odb robót elewacja LORO.pdf 11-program prac konserwat LORO.pdf 12-zest stolarki do wymiany.pdf Wymienione dokumenty/pliki stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia oraz załącznikach wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i jakościowe co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.21.23.50-4, 45.44.30.00-4, 45.26.25.00-6, 45.41.00.00-4, 45.32.40.00-4, 45.44.21.00-8, 45.45.41.00-5, 45.45.31.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.32.00-1, 45.23.32.51-3, 45.32.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 180.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wykonawca, który nie wniósł wadium, zostanie wykluczony z postępowania. 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w postaci pieniężnej musi znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń i/lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej do oferty należy dołączyć potwierdzenie transakcji (dowodu wpłaty wadium). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego PKO BP S.A. O/Świebodzin 89 1020 5402 0000 0702 0027 7087 z dopiskiem -wadium - przetarg na remont elewacji-. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takiego zabezpieczenia żądano). 8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 10. Na pisemny wniosek Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, ze wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie, renowacji elewacji budynku w obiekcie zabytkowym, o wartości robót co najmniej 1 000 000,00 zł brutto

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą lub osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, które w przypadku funkcji kierownika robót: - posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - zgodne z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. , poz.1409, z późn. zm.). Uprawnienia te muszą jednocześnie odpowiadać przedmiotowi zamówienia oraz być zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83 poz. 578, z póź. zm.) lub równorzędne. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 1409, z póź. zm.) oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z poen. zmianami). - posiadają minimum 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, potwierdzających odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Wszelkie pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie 3. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo takie może również wynikać z umowy konsorcjum, którą w tym przypadku w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie Wykonawca załącza do oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - termin wykonania zamówienia - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej: -o charakterze niezależnym od Stron, -którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, -którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, -której nie można przypisać drugiej Stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; b) zmiany stawki podatku VAT; c) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie termin realizacji zamówienia o czas niezbędny na wprowadzenie poprawek i uzupełnień; d) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji uzgodniony między Stronami ; e) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia po uzgodnieniu tego terminu między Stronami, f) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.loro.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny im. Dr Lecha Wierusza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 66-200 Świebodzin, ul. Zamkowa 1, dział zamówień publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2015 godzina 09:00, miejsce: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny im. Dr Lecha Wierusza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 66-200 Świebodzin, ul. Zamkowa 1, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki

AutorRobert Łobanowski
Data wytworzenia:2015-03-18
Osoba udostępniająca:
Data udostępnienia:
Odwiedziny:73755

Wyszukiwarka