Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej

Zaproszenie do składania ofert na pranie bielizny szpitalnej

  

Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z poźn. zm.), w trybie art. 4 pkt.8 sprawa ZP.ZO.12.2019.

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej, w tym:

1. Pranie bielizny pościelowej, szpitalnej oraz operacyjnej.

2. Maglowanie bielizny

3. Pranie i prasowanie odzieży ochronnej personelu

4. Pranie i prasowanie koców, poduszek, kołder, zasłon, firan, rolet, żaluzji pionowych, materacy, ręczników, odzieży pacjentów, itp.

5. Dezynfekcję chemiczno-termiczną

6. Czyszczenie chemiczne asortymentu nie nadającego się do prania wodnego

7. Bieżącą naprawę (cerowanie, przyszywanie guzików, troczków, wszywanie zamków, itp.).

8. Segregację bielizny czystej z podziałem na oddziały szpitalne

9. Pakowanie bielizny w podwójne  worki foliowe.

10. Pakowanie bielizny fasonowej w worki foliowe i transport na wieszakach.

 

II. Orientacyjna/szacunkowa ilość bielizny przeznaczonej do prania w okresie obowiązywania umowy – 18 500 kg

 

III. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży następujące dokumenty:

a) wypełnione oświadczenie – załącznik nr 1

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 2

b) wykaz środków stosowanych do prania bielizny szpitalnej zgodnych z wymaganiami Zamawiającego.

c) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę,

 

IV. Pozostałe wymagania formalne wg załączonej umowy (załącznik nr 3-wzór umowy).

 

Kryterium wyboru oferty 100% ceny.

 

Ofertę proszę dostarczyć do 14.03.2019 r. do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej” do siedziby Zamawiającego - sekretariat. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty e-mailem na przetargi@loro.pl (podpisany i opieczętowany skan oferty).

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 18.03.2019r. do godz. 12:00

Zamawiający unieważnia postępowanie w związku z tym, że do Zamawiającego do terminu składania ofert tj. do 18.03.2019 r. do godz. 12:00 nie wpłynęła żadna oferta.

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2019-03-07
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2019-03-18 14:29:28
Odwiedziny:56200

Wyszukiwarka