Z A P R O S Z E N I E D O S K Ł A D A N I A O F E R T na przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych.

Z A P R O S Z E N I E  D O   S K Ł A D A N I A   O F E R T

na przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych

Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami) w trybie art.4 pkt 8 , nr sprawy ZP.ZO.36.2017.

  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kontroli (rocznej) 17 obiektów budowlanych (zestawienie budynków-załącznik nr 1) zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 a, b ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).
  2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania niezbędnych uprawnień wymaganych przepisami obowiązującego prawa w zależności od przedmiotu okresowej kontroli, tj. dysponować uprawnieniami do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych  bez ograniczeń.
  3. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć wykaz osób, które będą realizowały zamówienia wraz z kopiami wymaganych uprawnień potwierdzonymi „za zgodność z oryginałem”
  4. Termin wykonania zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy.
  5. Termin płatności 30 od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
  6. Zamówienie realizowane będzie na podstawie załączonego do zapytania wzoru umowy.
  7. W celu prawidłowej wyceny zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej obiektów będących przedmiotem zamówienia.
  8. Wszelkie pytania proszę kierować e-mail: przetargi@loro.pl
Oferty należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego do dnia 24.08.2017 r. do godz. 11:00. Z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych”. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty pocztą elektroniczną na adres przetargi@loro.pl

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2017-08-17
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2017-08-17 09:28:31
Odwiedziny:60552

Wyszukiwarka