Zaproszenie do składania ofert na pranie bielizny szpitalnej

Zaproszenie do składania ofert na pranie bielizny szpitalnej

nr sprawy LCO ZP.ZO.15.2018

Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z poźn. zm.), w trybie art. 4 pkt.8 sprawa ZP.ZO.15.2018.

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej, w tym:

1. Pranie bielizny pościelowej, szpitalnej oraz operacyjnej.

2. Maglowanie bielizny

3. Pranie i prasowanie odzieży ochronnej personelu

4. Pranie i prasowanie koców, poduszek, kołder, zasłon, firan, rolet, żaluzji pionowych, materacy, ręczników, odzieży pacjentów, itp.

5. Dezynfekcję chemiczno-termiczną

6. Czyszczenie chemiczne asortymentu nie nadającego się do prania wodnego

7. Bieżącą naprawę (cerowanie, przyszywanie guzików, troczków, wszywanie zamków, itp.).

8. Segregację bielizny czystej z podziałem na oddziały szpitalne

9. Pakowanie bielizny w podwójne  worki foliowe.

10. Pakowanie bielizny fasonowej w worki foliowe i transport na wieszakach.

II. Orientacyjna/szacunkowa ilość bielizny przeznaczonej do prania w okresie obowiązywania umowy – 18 000 kg

III. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży następujące dokumenty:

a) wypełnione oświadczenie – załącznik nr 1

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 2

b) wykaz środków stosowanych do prania bielizny szpitalnej zgodnych z wymaganiami Zamawiającego.

c) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, 

IV. Pozostałe wymagania formalne wg załączonej umowy (załącznik nr 3-wzór umowy).

Kryterium wyboru oferty 100% ceny.

Ofertę proszę dostarczyć do 12.03.2018r. do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej” do siedziby Zamawiającego - sekretariat. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty e-mailem na przetargi@loro.pl (podpisany i opieczętowany skan oferty).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Pytanie do postępowania:

Pytanie 1.
Czy w przypadku wyboru oferty będzie możliwość negocjacji wysokości kar umownych dotyczy: umowy  paragraf 6 ?.

Odpowiedź 1.
Po wyborze oferty nie będzie możliwości negocjacji kar umownych.

Zamawiający informuje że do do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta:
P.P.H.U PROM s.c. I.&Z.Sasim, D.&J.Simachi ul.Poznańska 16, 66-200 Świebodzin, cena brutto: 77 490,00 cena za 1kg 3,50 netto PLN, którą zamawiający uznał za najkorzystniejszą.

 

Załączniki

AutorJoanna Rosalska-Hutnik
Data wytworzenia:2018-03-02
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2018-03-14 11:24:30
Odwiedziny:62112

Wyszukiwarka