Zaproszenie do składania ofert na wykonywania badń laboratoryjnych - II postępowanie

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o. działając w oparciu art. 26 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych, zgodnie z załącznikami do niniejszego postępowania tj.

Szczegółowe warunki konkursu.

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Wykaz badań zadanie 1 i 2 – załącznik nr 2

Wzór umowy – załącznik nr 3

 

Ofertę należy złożyć do dnia 26.07.2023 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z napisem: "Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych ". Sprawa: KO.2.2023

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastąpi 26.07.2023 r. o godz. 10:15

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2023-07-19
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2023-07-19 11:11:10
Odwiedziny:34988

Wyszukiwarka