Wymiana nieczynnej instalacji przywoławczej – IV postępowanie.

Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z  Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) w trybie art. 4 pkt. 8, nr sprawy ZP.ZO.32.2018

Przedmiot zamówienia: wymiana nieczynnej instalacji przywoławczej – IV postępowanie.

 

Zakres:

1) Demontaż starej instalacji, montaż i uruchomienie bezprzewodowego systemu przywoławczego na Oddziale Ortopedii „A” LCO Sp.  z o.o., przeprowadzenie szkolenia z obsługi.

a) montaż przycisków wezwań przy każdym łóżku pacjenta (23 sztuki)

b) montaż przycisków wezwań w obudowie wodoszczelnej w każdej kabinie prysznicowej (9 sztuk)

c) montaż przycisków wezwań pociąganych przy WC (9 sztuk)

d) montaż przycisków kasowania wezwań

e) montaż lamp sygnalizacyjnych

f) montaż panelu – centralki, programowanie, uruchomienie systemu wraz z przeszkoleniem pielęgniarki oddziałowej

UWAGA!

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie przewodowe, które w sposób równoważny z opisem przedmiotu zamówienia spełniać będzie wymagania zamawiającego w stosunku do określonej funkcjonalności.

 

Zamawiający zaleca aby dla prawidłowej wyceny Wykonawca na wniosek dokonał wizji lokalnej.

2) Zapłata nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3) Pozostałe wymagania formalne wg załączonego wzoru umowy – załącznik nr 2

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

5) Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki oraz wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, przepisami BHP, Polskimi Normami i innymi obowiązującymi regulacjami.

 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na załączonym do zapytania Formularzu ofertowym – załącznik nr 1

Ofertę (oparafowany, podpisany i opieczętowany skan oferty) należy przesłać  do dnia 06.07.2018r. do godz. 10:00 pocztą  e-mail  na adres przetargi@loro.pl  lub dostarczyć do sekretariatu w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin z dopiskiem „Oferta na wymianę instalacji przywoławczej”.

Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta - Brabax Piotr Guziński Sp. k., ul. Szybowcowa 28, 70-483 Szczecin za cenę brutto: 43 693,93, która przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia tj. 12 000,00 brutto. W związku z tym Zamawiający unieważnia postępowanie.

 

Załączniki:

1.       Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.       Wzór umowy – załącznik nr 2

Załączniki

AutorJoanna Rosalska-Hutnik
Data wytworzenia:2018-06-25
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2018-07-10 07:51:57
Odwiedziny:59933

Wyszukiwarka