Cykliczne dostawy implantów ortopedycznych oraz urządzeń stosowanych przy zabiegach ortopedycznych do Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w Świebodzinie.

29/04/2017    S84    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

I. II. III. IV. VI.

Polska-Świebodzin: Implanty ortopedyczne

2017/S 084-164495

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Lubuskie Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Zamkowa 1
Punkt kontaktowy: Dział zamówień publicznych
Osoba do kontaktów: Robert Łobanowski
66-200 Świebodzin
Polska
Tel.: +48 684750601
E-mail: przetargi@loro.pl
Faks: +48 684750602

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.loro.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: Podmiot prawa handlowego

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Zdrowie

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Cykliczne dostawy implantów ortopedycznych oraz urządzeń stosowanych przy zabiegach ortopedycznych do Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w Świebodzinie.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Lubuskie Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o., ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin.

Kod NUTS PL432

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy implantów ortopedycznych oraz urządzeń stosowanych przy zabiegach ortopedycznych do Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o. o. w Świebodzinie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości zawiera załącznik numer 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Określone w załączniku nr 3 do SIWZ ilości są wielkością szacunkową, uzależnioną od ilości przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek, określone w załączniku nr 3 do SIWZ szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb szpitala.
Niniejsze zamówienie obejmuje 14 niepodzielnych zadań:
Nazwa zadania
Zadanie 1 Endoproteza pierwotna biodra, bezcementowa
Zadanie 2 Element piszczelowy endoprotezy pierwotnej kolana
Zadanie 3 Zestaw do szycia ścięgna Achillesa na zamknięto
Zadanie 4 Napęd do chirurgii małoinwazyjnej ręki i stopy
Zadanie 5 Narzędzia do chirurgii małoinwazyjnej ręki i stopy
Zadanie 6 Wiertła jednorazowe do chirurgii małoinwazyjnej ręki i stopy
Zadanie 7 Ostrza skalpela MIS
Zadanie 8 Śruby do zabiegów tenodezy w chirurgii stopy
Zadanie 9 Śruby do chirurgii stopy
Zadanie 10 Śruby do osteotomii DMMO i Weila w chirurgii stopy
Zadanie 11 System noży do usuwania panewki endoprotezy stawu biodrowego
Zadanie 12 System do mocowania piszczelowego przy rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego
Zadanie 13 Drut prowadniczy
Zadanie 14 Elastyczna żelowa proteza jądra miażdżystego
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę musi spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i do używania określone ustawą z dnia 20.5.2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.).

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100, 33162000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Zamówienie składa się 14 niepodzielnych zadań. Obejmuje cykliczne dostawy implantów i urządzeń stosowanych przy zabiegach ortopedycznych, szkolenia, wyposażenie w niezbędne napędy oraz instrumentarium do wykonywania zabiegów.
Szacunkowa wartość bez VAT: 729 200 PLN

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1 Endoproteza pierwotna biodra, bezcementowa

1)Krótki opis

Endoproteza pierwotna biodra, bezcementowa.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100, 33162000

3)Wielkość lub zakres

70 kpl.
Szacunkowa wartość bez VAT: 255 500 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2. Element piszczelowy endoprotezy pierwotnej kolana

1)Krótki opis

Element piszczelowy endoprotezy pierwotnej kolana.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

20 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 25 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 3. Zestaw do szycia ścięgna Achillesa na zamknięto

1)Krótki opis

Zestaw do szycia ścięgna Achillesa na zamknięto.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

30 kpl.
Szacunkowa wartość bez VAT: 51 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4 Nazwa: Zadanie 4. Napęd do chirurgii małoinwazyjnej ręki i stopy

1)Krótki opis

Napęd do chirurgii małoinwazyjnej ręki i stopy.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

1 kpl.
Szacunkowa wartość bez VAT: 32 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5 Nazwa: Zadanie 5. Narzędzia do chirurgii małoinwazyjnej ręki i stopy

1)Krótki opis

Narzędzia do chirurgii małoinwazyjnej ręki i stopy.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

1 kpl.
Szacunkowa wartość bez VAT: 6 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6 Nazwa: Zadanie 6. Wiertła jednorazowe do chirurgii małoinwazyjnej ręki i stopy

1)Krótki opis

Wiertła jednorazowe do chirurgii małoinwazyjnej ręki i stopy.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

150 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 27 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7 Nazwa: Zadanie 7. Ostrza skalpela MIS

1)Krótki opis

Ostrza skalpela MIS.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

10 op.
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8 Nazwa: Zadanie 8. Śruby do zabiegów tenodezy w chirurgii stopy

1)Krótki opis

Śruby do zabiegów tenodezy w chirurgii stopy.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

100 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 30 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9 Nazwa: Zadanie 9. Śruby do chirurgii stopy

1)Krótki opis

Śruby do chirurgii stopy.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

200 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 60 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10 Nazwa: Zadanie 10. Śruby do osteotomii DMMO i Weila w chirurgii stopy

1)Krótki opis

Śruby do osteotomii DMMO i Weila w chirurgii stopy.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

200 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 60 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11 Nazwa: Zadanie 11. System noży do usuwania panewki endoprotezy stawu biodrowego

1)Krótki opis

System noży do usuwania panewki endoprotezy stawu biodrowego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

1 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 22 500 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12 Nazwa: Zadanie 12. System do mocowania piszczelowego przy rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego

1)Krótki opis

System do mocowania piszczelowego przy rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

100 kpl.
Szacunkowa wartość bez VAT: 115 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13 Nazwa: Zadanie 13. Drut prowadniczy

1)Krótki opis

Drut prowadniczy.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

20 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 200 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14 Nazwa: Zadanie 14. Elastyczna żelowa proteza jądra miażdżystego

1)Krótki opis

Elastyczna żelowa proteza jądra miażdżystego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

10 kpl.
Szacunkowa wartość bez VAT: 39 000 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości określonej poniżej dla poszczególnych zadań:
Zadanie 1 Endoproteza pierwotna biodra, bezcementowa – 2 759,40 PLN
Zadanie 2 Element piszczelowy endoprotezy pierwotnej kolana – 270,00 PLN
Zadanie 3 Zestaw do szycia ścięgna Achillesa na zamknięto – 550,80 PLN
Zadanie 4 Napęd do chirurgii małoinwazyjnej ręki i stopy – 345,60 PLN
Zadanie 5 Narzędzia do chirurgii małoinwazyjnej ręki i stopy – 64,80 PLN
Zadanie 6 Wiertła jednorazowe do chirurgii małoinwazyjnej ręki i stopy – 291,60 PLN
Zadanie 7 Ostrza skalpela MIS – 54,00 PLN
Zadanie 8 Śruby do zabiegów tenodezy w chirurgii stopy – 324,00 PLN
Zadanie 9 Śruby do chirurgii stopy – 648,00 PLN
Zadanie 10 Śruby do osteotomii DMMO i Weila w chirurgii stopy – 648,00 PLN
Zadanie 11 System noży do usuwania panewki endoprotezy stawu biodrowego – 243,00 PLN
Zadanie 12 System do mocowania piszczelowego przy rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego – 1 242,00 PLN
Zadanie 13 Drut prowadniczy – 12,96 PLN
Zadanie 14 Elastyczna żelowa proteza jądra miażdżystego – 421,20 PLN
Wadium dla wszystkich zadań wynosi łącznie: – 7 875,36 PLN.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na fakturze VAT nie później niż w ciągu 30 dni od daty jej dostarczenia zamawiającemu.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę musi spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i do używania określone ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych
( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211 późn. zmianami. ).

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Na podstawie załączonego do oferty przetargowej Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) oraz dokumentów do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tj.
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – według załącznika 5 do SIWZ;
3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – według załącznika 5 do SIWZ;
4) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp – według załącznika 5 do SIWZ;
5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp – według załącznika 5 do SIWZ;
6) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) – według załącznika 5 do SIWZ;
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzając odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. Dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5 powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 1, dostępne są w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, wykonawca składa oświadczenie – formularz ofertowy pkt. 10.
Zamawiający przewiduje zastosowanie w niniejszym postępowaniu art. 24aa ust.1 ustawy Pzp.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Na podstawie załączonego do oferty przetargowej Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).
Zamawiający przewiduje zastosowanie w niniejszym postępowaniu art. 24aa ust.1 ustawy Pzp.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Na podstawie załączonego do oferty przetargowej Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).
Zamawiający przewiduje zastosowanie w niniejszym postępowaniu art. 24aa ust.1 ustawy Pzp.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 60

2. Termin płatności. Waga 40

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

ZP.PN.3.2017

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2.6.2017 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 2.6.2017 - 10:15

Miejscowość:

Świebodzin

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp. zdanie drugie (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób (pisemnie).
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

27.4.2017

 

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2017-05-04
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2017-05-04 09:40:54
Odwiedziny:101326

Wyszukiwarka