Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków LCO im. Dr. L. Wierusza Sp. z o.o. przy ul. Zamkowej 1 w Świebodzinie

Ogłoszenie nr 540050-N-2017 z dnia 2017-06-27 r.

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Spółka z o.o.: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków LCO im. Dr. L. Wierusza Sp. z o.o. przy ul. Zamkowej 1 w Świebodzinie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 29063000000, ul. ul. Zamkowa  1 , 66-200   Świebodzin, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 4750601, , e-mail lco@loro.pl, , faks 68 4750602.
Adres strony internetowej (URL): www.loro.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Podmiot prawa handlowego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
www.loro.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.loro.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
poczta tradycyjna, kurier, osobiście do siedziby zamawiajacego - sekretariat
Adres:
ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków LCO im. Dr. L. Wierusza Sp. z o.o. przy ul. Zamkowej 1 w Świebodzinie
Numer referencyjny: ZP.PN.6.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa dostawa( sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) gazu ziemnego zaazotowanego GZ-41,5 wg normy: PN- 87/C-96001 grupa II GZ podgrupa 41,5 do instalacji znajdującej się w budynku LCO im. Dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. w Świebodzinie przy ul. Zamkowej 1. Dostarczanie gazu odbywać się będzie na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży oraz postanowienia umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu ( umowa kompleksowa) i będzie wykonywana na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 220), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2017 poz. 459) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie w/w aktów prawnych. Gaz powinien być dostarczony do punktu zdawczo-odbiorczego, którym jest zespół urządzeń gazowych służących do przyłączenia sieci wewnętrznej będącej własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu. Planowane szacunkowe zużycie gazu w okresie 36 miesięcy wynosi 6 008 325,00 kWh. W rozbiciu na 12 miesięcy w skali jednego roku na przełomie 2016/2017 roku w kWh wynosi: - styczeń 2017 – 355 362,00 - luty 2017 – 190 660,00 - marzec 2017 – 222 478,00 - kwiecień 2017 – 193 607,00 - maj 2017 – 110 912,00 - czerwiec 2016 – 42 743,00 - lipiec 2016 – 41 982,00 - sierpień 2016 – 43 619,00 - wrzesień 2016 – 47 508,00 - październik 2016 – 184 728,00 - listopad 2016 – 267 723,00 - grudzień 2016 – 301 453,00 Obecnie paliwo gazowe dostarczane jest na podstawie grupy taryfowej s-6 dla dostaw gazu oraz Lw-6.1 dla dystrybucji gazu. Zamawiający oświadcza, że prognozowane zużycie gazu ziemnego ma jedynie charakter orientacyjny i zostało sporządzone na podstawie danych historycznych z roku 2016/2017. Prognoza służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. W przypadku zużycia mniejszej ilości gazu ziemnego niż prognozowana przez Zamawiającego, Wykonawca nie jest uprawniony do nałożenia z tego tytułu na Zamawiającego kary umownej, jak też dochodzenia od Zamawiającego jakiegokolwiek odszkodowania. Na podstawie art. 31 ust 2 pkt 6 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 43 z późn. zmianami) Zamawiający informuje, że nie jest płatnikiem podatku akcyzowego. W związku z powyższym Wykonawca musi podjąć decyzję czy podatek akcyzowy ma zostać wkalkulowany w cenę. Moc zamówiona: 592 kWh Ilość godzin w trakcie trwania umowy od 1.08.2017 r do 31.07.2020 r. to wg Zamawiającego 26 304 godziny. Wykorzystanie paliwa gazowego do celów technologicznych: ogrzewanie obiektów oraz podgrzanie wody. Rodzaj i moc odbiorników gazu: kocioł gazowo-olejowy o mocy 460 kW - 2 szt. Układ pomiarowy oraz stacja redukcyjna jest własnością Operatora Sieci Dystrybucyjnej, tj. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Oddział we Wrocławiu, Zakład Gazowniczy Zgorzelec, Rejon Dystrybucji Gazu Zgorzelec. Układ pomiarowy składa się z : a) gazomierz rotorowy typ G – 40 b) rejestrator typ MacR4 Numer gazomierza: 140583. Ciśnienie gazu do instalacji gazowej kotłowni nie niższe niż 2,0 kPa. Zamawiający wymaga aby wszelkie koszty ewentualnego dostosowania układu pomiarowego, jego wymiany lub innych czynności niezbędnych do rozpoczęcia i wykonywania kompleksowej dostawy gazu obciążały Wykonawcę. Własność Paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego w granicy własności sieci gazowej Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) określonej w warunkach przyłączenia do sieci gazowej. Zamawiający wymaga podania w ofercie Wykonawcy rodzaju taryf określonych przez Urząd Regulacji Energetyki, które ze względu na określony przedmiot zamówienia oraz jego parametry będą miały zastosowanie u Zamawiającego. Zamawiający wymaga podania w ofercie czynników wpływających na cenę oferty oraz ich cen jednostkowych. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże wszelkie znane mu informacje niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany Wykonawcy umowy na kompleksową dostawę gazu ziemnego do budynków LCO im. Dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

II.5) Główny kod CPV: 09123000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

65200000-5II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  36   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który posiada: - aktualną koncesję na obrót(handel) paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; - aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 4 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik. 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 5 pkt 1 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale IX ust. 5 siwz, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W przypadku Wykonawców z zagranicy są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów publicznych danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty dotyczące Wykonawców. Jeżeli Wykonawca zagraniczny nie wskaże danego rejestru, Zamawiający uzna, że dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym i Wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp), w przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku wykonawców, o zakresie, co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca może dołączyć do oferty umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (minimalna treść umowy wskazana jest w rozdziale XIII pkt 13 lit. c siwz) lub przed zawarciem umowy, jeśli złożona oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przez Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
6.Zamawiający , zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w wypadku: a)zmiany przepisów Prawa energetycznego lub wydanych na tej podstawie przepisów wykonawczych mających zastosowanie do Umowy, w tej sytuacji postanowienia Umowy sprzeczne z nimi stracą ważność zaś w ich miejsce będą miały zastosowanie przepisy znowelizowanego prawa, b)zmiany (wprowadzenia nowej) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD, w tej sytuacji postanowienia Umowy, których dotyczą zmiany stracą ważność zaś w ich miejsce będą miały zastosowanie przepisy nowej instrukcji c)zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych ,które w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego), danych Wykonawcy lub Zamawiającego, w tym danych teleadresowych, nazwy czy też formy prawnej którejkolwiek ze Stron , w tej sytuacji postanowienia Umowy, których dotyczą zmiany stracą ważność zaś w ich miejsce będą miały zastosowanie nowe zapisy i zaczną obowiązywać po skutecznym powiadomieniu, o którym mowa w ust. 12 poniżej d)zmiany ceny w wyniku ustawowej zmiany wysokości podatku akcyzowego lub podatku VAT, w tej sytuacji wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmniejszeniu lub zwiększeniu, gdy zmianie ulegną ceny jednostkowe wynikające z wprowadzenia nowej stawki podatku akcyzowego lub podatku VAT, zgodnie z zapisami ust 11 poniżej. e)zmian przez Zamawiającego mocy umownej ( zwiększenia lub zmniejszenia), w tej sytuacji postanowienia Umowy, których dotyczą zmiany stracą ważność zaś w ich miejsce będą miały zastosowanie nowe zapisy i zaczną obowiązywać po skutecznym powiadomieniu, o którym mowa w ust. 12 poniżej f)zmian cen jednostkowych dla określonych w umowie grup taryfowych w przypadku zmiany „Taryfy w zakresie obrotu paliwami gazowymi” Wykonawcy, zatwierdzonej prze Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W tej sytuacji postanowienia Umowy, których dotyczą zmiany stracą ważność zaś w ich miejsce będą miały zastosowanie nowe zapisy i zaczną obowiązywać po skutecznym powiadomieniu, o którym mowa w ust. 12 poniżej g)zmian stawki opłat za świadczenie usługi dystrybucji w przypadku zmiany „Taryfy w zakresie usługi dystrybucji paliw gazowych” zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, która reguluje kwestie związane ze świadczeniem usług dystrybucji. W tej sytuacji postanowienia Umowy, których dotyczą zmiany stracą ważność zaś w ich miejsce będą miały zastosowanie nowe zapisy i zaczną obowiązywać po skutecznym powiadomieniu, o którym mowa w ust. 12 poniżej h)zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, , w tej sytuacji postanowienia Umowy, dotyczące zmiany wynagrodzenia wykonawcy, tj. jego zwiększenia lub obniżenia, zaczną obowiązywać po podpisaniu stosownego aneksu, o którym mowa w ust. 10 na zasadach określonych poniżej w ust. 7 – 9 i)zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne , w tej sytuacji postanowienia Umowy, dotyczące zmiany wynagrodzenia wykonawcy, tj. jego zwiększenia lub obniżenia, będą obowiązywać po podpisaniu stosownego aneksu, o którym mowa w ust. 10 na zasadach określonych poniżej w ust. 7 – 9 7. Celem dokonania zmian wynagrodzenia, o których mowa w ust. 6 pkt h) oraz i) Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 13 poniżej j, przy czym zobowiązany jest także do przedłożenia wraz z wnioskiem dokumentów niezbędnych do oceny przez Zamawiającego czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, a w szczególności: a) szczegółowej kalkulacji proponowanej zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wykazania adekwatności propozycji do zmiany kosztów wykonania umowy, b) innych dokumentów, w tym kopii umów z pracownikami realizujących zamówienie a także potwierdzenie zgłoszenia w/w osób do ubezpieczeń. Prawo żądania zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust 6 pkt h) oraz i) przysługuje także Zamawiającemu. Zapisy ust. 7-10 stosuje się odpowiednio. 8. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku i dokumentów, o których mowa w ust. 7 Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji i dokumentów. 9. W terminie 14 dni od otrzymania kompletnego wniosku Zamawiający przedstawi Wykonawcy pisemne stanowisko w przedmiocie złożonego wniosku. Za dzień przekazania stanowiska Strony uznają dzień wysłania pisma na adres Wykonawcy. 10. W przypadku wykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w ust. 6 pkt h) oraz i) na koszty wykonania zamówienia, Strony uzgodnią treść aneksu do umowy w terminie 14 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę jego projektu Zamawiającemu. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w kwestii aneksu lub zasadności wniosku, o którym mowa powyżej Wykonawca lub Zamawiający może wypowiedzieć pisemnie umowę w z terminem 2 miesięcznego wypowiedzenia liczonego od początku miesiąca następnego po dacie złożonego wypowiedzenia. 11. Zmiany wynikające z ust. 6 pkt d) nie wymagają aneksu do umowy a jedynie pisemnej informacji i będą obowiązywały od daty ich obowiązywania wynikających z odpowiednich ustaw. 12. Dla zmiany wynikające z ust. 6 pkt c), e, f) g) oraz danych Wykonawcy lub Zamawiającego, w tym danych teleadresowych, nazwy czy też formy prawnej którejkolwiek ze Stron wystarczające jest pisemne powiadomienie o zaistniałej zmianie wysłane drugiej Stronie za potwierdzeniem odbioru. Do chwili skutecznego powiadomienia o w/w zmianie wszelkie dane ujęte w niniejszej umowie uznaje się za aktualne. 13. Pozostałe zmiany postanowień umowy odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strona wnosząca o zmianę inicjuje zmianę pisemnie podając uzasadnienie zmiany oraz przedstawia propozycję aneksu do umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-06, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Załączniki

AutorRobert Łobanowski
Data wytworzenia:2017-06-27
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2017-06-27 14:55:08
Odwiedziny:56640

Wyszukiwarka