Zaproszenie do składania ofert na naprawę układu SZR

Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z  Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) w trybie art. 4 pkt. 8, nr sprawyZP.ZO.24.2018
Przedmiotem zamówienia jest naprawa układu SZR
Przedmiot zamówienia winien być realizowany zgodnie z obowiązującymi na terenie RP przepisami.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
1)Przedmiotem zamówienia jest naprawa układu SZR tj:
a)wymiana wyłączników głównych w rozdzielnicy nN wraz z układem SZR do sterowania wyłącznikami i agregatem prądotwórczym w zakresie:
- uruchomienia blokady mechanicznej umożliwiającej jednoczesne zamknięcie dwóch wyłączników zasilających,
- uruchomienie działania wyłącznika zasilania w trybie ręcznym – sterowanie za pomocą przycisków na elewacji rozdzielnicy,
- uruchomienie działania układu SZR  (zanik napięcia podstawowego spowoduje otwarcie wyłącznika zasilania podstawowego, następnie zamknięty zostaje wyłącznik zasilania rezerwowego,
- powrót napięcia podstawowego powoduje otwarcie  wyłącznika zasilania rezerwowego, następnie zamknięcie wyłącznika zasilania podstawowego,
- uruchomienie poprawnego działania blokady elektrycznej, która spowoduje możliwość jednoczesnego zamknięcia wyłączników za pomocą przycisków na elewacji,
- wymieniony SZR musi współpracować z SZR agregatu prądotwórczego.

2)Z uwagi na czynny szpital, wszystkie prace związane z wymianą urządzeń należy zaplanować tak, aby nie kolidowały z funkcjonalnością obiektu.
3)Należy wykonać wszystkie prace bez konieczności wyłączania szpitala z ruchu. Prace podstawowe, wymagające przepięć i chwilowych wyłączeń napięcia  w obiektach, oraz prace pomocnicze, które będą wymagały przygotowania do przepięć kablowych lub wymiany czy modernizacji urządzeń łączeniowych i związane będą z koniecznością wyłączenia napięcia na części szpitala, należy planować na godziny popołudniowe lub nocne, wyłącznie w sobotę.
4)Projektant  lub Kierownik robót instalacyjnych  - minimalne wymagania:
- wykształcenie wyższe lub średnie w zakresie budownictwa o specjalności instalacyjno- inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych,
- osoba ta musi być wpisana do Izby Inżynierów Budownictwa.
- min. 5 lat doświadczenia.
5)Przedstawi kserokopię polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wartość co najmniej 300.000,- złotych (słownie: trzysta tysięcy zł).
6)Przedstawi wykaz wykonanych robót instalacyjno-elektrycznych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.
7)Posiadania wiedzy i doświadczenia, w szczególności wykażą wykonanie z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przynajmniej jednej roboty instalacyjno-elektrycznej o zakresie podobnym do niniejszego zamówienia.
8)Zamawiający wymaga użycia tylko oryginalnych części zamiennych dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy układu SZR. Wymiana części eksploatacyjnych musi być zgodna z instrukcją producenta. Wymienione części muszą być wyszczególnione w raporcie serwisowym.
9)Zapłata nastąpi po otrzymaniu poprawnie wystawionej faktury VAT.

Jedynym kryterium wyboru oceny jest cena.
Pozostałe wymagania formalne wg załączonej umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na załączonym do zapytania Formularzu ofertowym – załącznik nr 1
Ofertę ( oparafowany, podpisany i opieczętowany skan oferty ) należy przesłać  do dnia 08.05.2018 r. do godz. 10:00 pocztą  e-mail  na adres przetargi@loro.pl  lub dostarczyć w zamkniętych kopertach do sekretariatu w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin z dopiskiem: ,,Oferta na usługę naprawy układu SZR. Nie otwierać do dnia 08.05.2018r do godz. 10:00

Załączniki:
1.Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2.Wzór umowy – załącznik nr 2
3.Oświadczenie osoby fizycznej załącznik nr 3

 

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający odpowiada na pytania w zakresie  i na podstawie danych, którymi dysponuje.

1)    Jaki rodzaj i typ wyłączników ma podlegać wymianie?

Odpowiedź 1: typ D 416 1600 A SACE

2)    Brak jest schematu zasilania rozdzielnicy RGNN oraz informacji dotyczących schematu i algorytmu działania automatyki SZR

Odpowiedź 2. Zgodnie z załączonymi zdjęciami

 

W związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotu zamówienia, które wpłynęły w dniu 7.05.2018  Zamawiający przedłuża termin składania oferty do dnia 11.05.2018 r do godz.10:00 w celu przygotowania odpowiedz.

Zamawiający po udzieleniu wyjaśnień ( w załączniku ) przedłużył jednocześnie termin składania ofert  do dnia 18.05.2018 r do godz.10:00.

 

Zamawiający informuje, że w wyniku zaproszenia do wyznaczonego terminu tj. 18.05.2018 r. do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty:

1. ELEKTROKOM Sp.z o.o., ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa za cenę brutto 60 762,00

2. AGREGATY POLSKA Cezary Bielak, ul. Obornicka 258A, 60-650 Poznań za cenę brutto 35 374,80

Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę AGREGATY POLSKA Cezary Bielak, ul. Obornicka 258A, 60-650 Poznań za cenę brutto 35 374,80

 

Załączniki

AutorJoanna Rosalska-Hutnik
Data wytworzenia:2018-04-23
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2018-05-23 11:52:05
Odwiedziny:56304

Wyszukiwarka