Wykonanie tablicy pamiątkowej - postępowanie II

Z A P R O S Z E N I E  D O   S K Ł A D A N I A   O F E R T

Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) w trybie art.4 pkt 8 , nr sprawy LORO ZP.ZO.25.2015

 

Lubuski   Ośrodek   Rehabilitacyjno – Ortopedyczny  w  Świebodzinie   zamierza   uczcić  założyciela  i  pierwszego  dyrektora   Ośrodka,   doktora  Mirosława  Leśkiewicza,    Tablicą  pamiątkową,  która  zostanie  wmurowana   w  holu  Ośrodka.

W  związku  z  tym  zapraszamy  Wykonawców  do  składania  ofert  na  wykonanie    Tablicy  według   następujących  założeń :

1.  Tablica    odlana  w  brązie.

2.  Wymiary   80 cm / wysokość/ x  60 cm /podstawa/

3.  Na  Tablicy  powinny  być  umieszczone  :

 a)  płaskorzeźba   portretu   Doktora  -  w  oparciu  o   zdjęcia  będące  załącznikiem  do  niniejszego  zaproszenia,

 b) napis   wypukły  o  treści  :    

                                                 Dr  Mirosław  Leśkiewicz

                                                           1910  -  1963

                           Twórca  i  Dyrektor  tego  Ośrodka  w  latach  1948  -  1951

Postępowanie przeprowadzone będzie dwuetapowo:

1. W pierwszym etapie Wykonawcy złożą oferty zawierające projekt tablicy w formie graficznej . Projekt  tablicy zawierać  ma  popiersie Doktora. Pracę  ofertową  należy  zło  żyć  w  wersji  elektronicznej  na  nośniku  CD  oraz  w  formie  wydruku  na  formacie  A3  . Na  nośniku  CD  należy  zapisać  planszę  w  formacie  tiff,  ipg  lub  PDF  oraz  opis  w  formacie  PDF  .  Wydruk  powinien  zawierać  projekt  tablicy  oraz  jej  opis.  Mile  widziany  będzie  model  przestrzenny  w  pomniejszonej  skali  wykonany  w  białym  gipsie .  Zamawiający oceniał będzie:

a)  Uwzględnienie  podobieństwa  postaci  Doktora   – od 1 – 5 pkt

b)  Wartość  artystyczna  -  układ  kompozycyjny – od 1 – 5 pkt

c)  Dopasowanie  koncepcji  tablicy  do  otoczenia, gdzie  tablica  ma  być

    umieszczona -  od  1 - 5 pkt

 

2. W drugim etapie Zamawiający zaprosi do złożenia oferty cenowej dwóch wykonawców, których prace uzyskały najwyższą liczbę punktów w pierwszym etapie niniejszego postępowania.

Złożona  oferta cenowa powinna  być  kompleksowa, to  znaczy  obejmować  koszty projektu  w  glinie,  projektu  w  gipsie  i  odlewu  w  brązie oraz zamocowania tablicy w siedzibie Zamawiającego,  dostarczonego  loco  Ośrodek. Dopuszcza się inne techniki  wykonania projektów wstępnych, które muszą zostać wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego.  Oferta będzie wybrana w oparciu o jedno kryterium – 100% ceny.

Z  Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana  podpisana  zostanie  umowa  ,  która  przewidywać  będzie  konieczność  uzyskania   przez   oferenta   akceptacji   Zamawiającego  zarówno  przedstawionego  projektu  w  glinie,  jak  i  w  gipsie lub w innych technikach zaakceptowanych przez Zamawiającego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

ETAP 1: Oferty  należy  przesyłać  na  adres: 

Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny im. dr. L. Wierusza SP ZOZ, ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin do dnia 31 marca 2015 r. do godziny 10:00 z dopiskiem

„ OFERTA NA WYKONANIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ ”.

Ośrodek  zastrzega  sobie  prawo  nie  zaakceptowania  żadnej   złożonej  oferty.

Każdy  oferent  złożyć  może  tylko  jedną  ofertę.

Prace  ofertowe  nie  będą  zwracane -  pozostaną  w  siedzibie  Zamawiającego.

Kontakt  z  Zamawiającym:

Robert Łobanowski

e-mail: lobanowski@loro.pl

tel. 68 475-06-15

15-04-2015r. WYNIK POSTĘPOWANIA - ETAP I

 

Do drugiego etapu postępowania zakwalifikowani zostali następujący Wykonawcy:

1. Dawid Wawrzyniak, ul. J. Kusocińskiego 19/29, 88-100 Inowrocław

2.  Mariusz Burdek, ul. Grunwaldzka 7, 82-103 Stegna.

Informacje o terminie złożenia ofert zawierających cenę zostaną przekazane bezpośrednio wybranym w I etapie Wykonawcom.

Załączniki

AutorRobert Łobanowski
Data wytworzenia:2015-02-27
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2015-04-15 15:58:30
Odwiedziny:79179

Wyszukiwarka