Ewidencje i rejestry

 

Apteka:

Książka kontroli środków odurzających i psychotropowych

Rejestr temperatury lodówki

Rejestr temperatury w aptece

Rejestr temperatury w magazynie aptecznym

Rejestr decyzji i komunikatów GIF

Rejestr zamówień na towary zgodne z art.36z .u 4 ustawy prawo farmaceutyczne

  

Pielęgniarka epidemiologiczna:

Rejestr zakażeń szpitalnych.

 

Statystyka medyczna:

Rejestr dokumentacji indywidualnej wewnętrznej w formie historii choroby

Księgi głównej przyjęć i wypisów

Księga odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych udzielanych w izbie przyjęć  

Listy oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych

Księgi chorych oddziału

Księgi raportów lekarskich

Księgi raportów pielęgniarskich

Księga zabiegów

Księga bloku operacyjnego

Księgi pracowni diagnostycznej

 

Księgowość:

Rejestr wydania leków z apteki

Rejestr bankowy

Rejestr faktur – zobowiązania

Rejestr faktur – należności

Rejestr należności ZFŚS

Rejestr raportów kasowych

Rejestr dokumentów polecenie księgowania

Rejestr dokumentów płacowych

Rejestr druków ścisłego zarachowania

Rejestr sprzedaży VAT

Rejestr zakupów VAT

Rejestr środków trwałych

Rejestr nisko cennych składników majątku

 

Kadry:

Rejestr pracowników

Rejestr personelu med. zatrudnionego na podstawie umów cywilnoprawnych

Rejestr osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS

Rejestr osób, którym udzielono pożyczki mieszkaniowej

Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Rejestr osób upoważnionych do dostępu do informacji zastrzeżonych

 

Dział techniczny:

Wykaz sprzętu medycznego,

Wykaz odpadów medycznych

Zestawienia umów najmu

 

Sekretariat:

Rejestr audytów wewnętrznych

Rejestr działań korygujących

Rejestr zarządzeń wewnętrznych Prezesa Zarządu

Rejestr upoważnień

Rejestr pełnomocnictw

Rejestr skarg pisemnych

Rejestr skarg ustnych

Rejestr wniosków pisemnych

Rejestr wniosków ustnych

Rejestr Uchwał Zarządu

Rejestr delegacji

Książka kontroli zewnętrznych

Dziennik korespondencyjny (poczta przychodząca i wychodząca)

Pocztowa książka nadawcza

Rejestr wyjść prywatnych i służbowych pracowników

Rejestr zdarzeń niepożądanych

Rejestr faktur przekazywanych na blok operacyjny

Rejestr uchwał Rady Nadzorczej w trybie obiegowym

 

Dział zamówień publicznych:

Rejestr postępowań powyżej 30 tys. euro.

 

Archiwum

1.W LCO obowiązuje podział dokumentacji na:
  1. Dokumentację medyczną.
  2. Dokumentację nie medyczną (zakładową):
  - materiały archiwalne (A)
  - materiały niearchiwalne (B)
2. Zakończoną dokumentację medyczną z przekazuje się do komórki organizacyjnej właściwej do spraw dokumentacji chorych i statystyki medycznej. Następnie dokumentację medyczną przekazuje się do komórki organizacyjnej Archiwum.
3. Komórki organizacyjne przekazują dokumentację do archiwum zakładowego na mocy Zarządzenia Prezesa Zarządu lub na podstawie ustalonego terminarza w porozumieniu z archiwistą zakładowym.
A) w systemie tradycyjnym przejmowanie dokumentacji polega na jej przekazaniu do archiwum zakładowego na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego;
B) spis zdawczo odbiorczy sporządza się odrębnie dla materiałów archiwalnych (w 4 egzemplarzach) i odrębnie dla dokumentacji niearchiwalnej (w 3 egzemplarzach). W ramach podziału sporządza się odrębne spisy dla specyficznych rodzajów dokumentacji technicznej, audiowizualnej, osobowej.
4. Organizację, zadania i zakres działania Archiwum zakładowego, tryb przejmowania dokumentacji z komórek organizacyjnych, sposób ich przechowywania, ewidencjonowania i zabezpieczania w archiwum, zasady udostępniania akt, jak również zasady i tryb przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych oraz dokumentacji niearchiwalnej do zniszczenia lub na makulaturę określa Instrukcja organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego z dnia 28.10.2016r.

Na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020) protokoły lub załączniki do protokołu z postępowań Zamawiający udostępnia na wniosek.
Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób,  jaki mogą być one udostępnione.

W celu realizacji prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych Lubuskie
Centrum Ortopedii sp. z o.o. udostępnia dokumentację medyczną w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r.  o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U z 2009 r. Nr 52 poz. 417 z późno zm.).
Zgodnie z art. 26. ust. 1 w/w ustawy Szpital udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie pisemnie
upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
Formy udostępniania:
- do wglądu w siedzibie LCO
- poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii wydruków;
- poprzez wydanie oryginału dokumentacji za pokwitowaniem odbioru, z zastrzeżeniem jej zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępniena oryginałów tej dokumentacji,
- za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
- na informatycznym nośniku danych.
Aby  uzyskać kserokopię dokumentacji  medycznej należy skontaktować się z Izbą Przyjęć w wygodnej dla pacjenta formie ( osobiście, telefonicznie, pocztą lub mailowo).
Termin udostępnienia dokumentacji medycznej
– bez zbędnej zwłoki.
Forma odbioru dokumentacji medycznej
– po uprzednim uzgodnieniu.

Pozostałe rejestry udostępnia się na pisemny wniosek w oparciu o Ustawę o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 26.10.2016 r. poz. 1764) z zastrzeżeniem przepisów wynikających w szczególności  z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922),  Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j Dz.U. 2016 poz. 1167), Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (t.j. Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

Załączniki

    AutorRobert Łobanowski
    Data wytworzenia:2017-03-31
    Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
    Data udostępnienia:2017-04-13 10:55:13
    Odwiedziny:118698