Budowa Pawilonu Rehabilitacyjnego na terenie Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o. przy ul. Zamkowej 1 – II postępowanie

Polska-Świebodzin: Roboty budowlane
2022/S 165-467899
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Lubuskie Centrum Ortpedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.Adres pocztowy: ul. Zamkowa 1Miejscowość: ŚwiebodzinKod NUTS: PL432 ZielonogórskiKod pocztowy: 66-200Państwo: PolskaE-mail: przetargi@loro.pl Adresy internetowe:Główny adres: https://loro.pl/
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://loro.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)
Główny przedmiot działalności
Zdrowie
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Budowa Pawilonu Rehabilitacyjnego na terenie Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o. przy ul. Zamkowej 1 – II postępowanie
Numer referencyjny: ZP.PN.11.2022
II.1.2)
Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)
Krótki opis:
29/08/2022S165
https://ted.europa.eu/TED
1 / 4
Dz.U./S S165
29/08/2022
467899-2022-PL
2 / 4
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Pawilonu Rehabilitacyjnego na terenie Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o. przy ul. Zamkowej 1 – II postępowanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
45111300 Roboty rozbiórkowe
45215140 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71244000 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
71300000 Usługi inżynieryjne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin
II.2.4)
Opis zamówienia:
1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Pawilonu Rehabilitacyjnego (wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem wszelkich niezbędnych do funkcjonowania obiektu decyzji i pozwoleń administracyjnych)
2) budowę Pawilonu Rehabilitacyjnego (wykonanie robót budowlanych)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Dodatkowo opis wymagań dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 3 do SWZ
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
29/08/2022S165
https://ted.europa.eu/TED
2 / 4
Dz.U./S S165
29/08/2022
467899-2022-PL
3 / 4
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2014 - 2020, Oś priorytetowa 11. REACT-UE wspiera Lubuskie, Działanie 11.2 „Infrastruktura zdrowotna - REACT-UE”
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
•Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje przynajmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy budynku o wartości minimum 800 000,00 zł brutto;
•Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał 1 robotę budowlaną polegającą budowie lub rozbudowie budynku, o wartości minimum 15 000 000,00 zł brutto
•Wykonawca spełni warunek jeżeli ma do dyspozycji osoby zdolne do wykonania zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami na stanowiska:
- kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – co najmniej 1 osoba;
- kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń – co najmniej 1 osoba;
- kierownika robót w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – co najmniej 1 osoba;
Osoby te powinny posiadać niezbędne wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, posiadać wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz mieć co najmniej 5-letnie doświadczenie na w/w stanowiskach
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/09/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/11/2022
29/08/2022S165
https://ted.europa.eu/TED
3 / 4
Dz.U./S S165
29/08/2022
467899-2022-PL
4 / 4
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 29/09/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
•nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
•cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Adres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676Państwo: Polska
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Adres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676Państwo: Polska
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/08/2022

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2022-08-29
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2022-08-29 11:23:36
Odwiedziny:41680

Wyszukiwarka