Cykliczne dostawy implantów, narzędzi, materiałów i urządzeń medycznych, preparatów biologicznych stosowanych w procedurach ortopedycznych

Polska-Świebodzin: Implanty ortopedyczne

2015/S 218-397341

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Lubuski Osrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny im. dr Lecha Wierusza w Świebodzinie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Zamkowa 1
Punkt kontaktowy: Dział Zamówien Publicznych, Sekretariat
Osoba do kontaktów: Robert Łobanowski
66-200 Świebodzin
POLSKA
Tel.: +48 684750601
E-mail: przetargi@loro.pl
Faks: +48 684750602

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.loro.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Zdrowie

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Cykliczne dostawy implantów, narzędzi, materiałów i urządzeń medycznych, preparatów biologicznych stosowanych w procedurach ortopedycznych.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno – Ortopedyczny im. dr Lecha Wierusza SP ZOZ ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin.

Kod NUTS PL432

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia są Cykliczne dostawy implantów, narzędzi, materiałów i urządzeń medycznych, preparatów biologicznych stosowanych w procedurach ortopedycznych z podziałem na 224 zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę musi spełniać warunki dopuszczenia
do obrotu i do używania określone ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679 z późn. zm.).

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100, 33140000, 33141750, 33141110, 33141121, 33141770, 33162000, 33169000, 33195000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Zamówienie składa się z 224 niepodzielnych zadań. Obejmuje cykliczne dostawy implantów, narzędzi, materiałów i urządzeń medycznych, preparatów biologicznych stosowanych w procedurach ortopedycznych, szkolenia, wyposażenie w niezbędne napędy oraz instrumentarium do wykonywania zabiegów.
Szacunkowa wartość bez VAT: 27 354 703 PLN

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1. System endoprotezy pierwotnej, całkowitej stawu kolanowego, mocowanej na cemencie kostnym.

1)Krótki opis

System endoprotezy pierwotnej, całkowitej stawu kolanowego, mocowanej na cemencie kostnym.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

100 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2. System endoprotezy pierwotnej, całkowitej stawu kolanowego, mocowanej hybrydowo (udo bezcementowe, piszczel cementowana).

1)Krótki opis

System endoprotezy pierwotnej, całkowitej stawu kolanowego, mocowanej hybrydowo (udo bezcementowe, piszczel cementowana).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

250 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 3. System endoprotezy pierwotnej, całkowitej stawu kolanowego w wersji antyalergicznej

1)Krótki opis

System endoprotezy pierwotnej, całkowitej stawu kolanowego w wersji antyalergicznej.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

21 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4 Nazwa: Zadanie 4. Endoproteza stawu kolanowego pierwotna, całkowita, kłykciowa, mocowana na cemencie kostnym.

1)Krótki opis

Endoproteza stawu kolanowego pierwotna, całkowita, kłykciowa, mocowana na cemencie kostnym.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

100 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5 Nazwa: Zadanie 5. Endoproteza stawu kolanowego pierwotna, całkowita, kłykciowa, hybrydowa; udo mocowane bezcementowo; piszczel mocowana na cemencie kostnym

1)Krótki opis

Endoproteza stawu kolanowego pierwotna, całkowita, kłykciowa, hybrydowa; udo mocowane bezcementowo; piszczel mocowana na cemencie kostnym.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

250 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6 Nazwa: Zadanie 6. System endoprotezy rewizyjnej stawu kolanowego

1)Krótki opis

System endoprotezy rewizyjnej stawu kolanowego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

70 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7 Nazwa: Zadanie 7. Cement kostny do mocowania elementów endoprotez, z jednym antybiotykiem

1)Krótki opis

Cement kostny do mocowania elementów endoprotez, z jednym antybiotykiem.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres

1200 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8 Nazwa: Zadanie 8. Cement kostny do mocowania elementów endoprotez z dwoma antybiotykami

1)Krótki opis

Cement kostny do mocowania elementów endoprotez z dwoma antybiotykami.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres

80 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9 Nazwa: Zadanie 9. System do pulsacyjnego płukania ran podczas operacji

1)Krótki opis

System do pulsacyjnego płukania ran podczas operacji.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

1600 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10 Nazwa: Zadanie 10. System testowy do badania płynu na zawartość alfa-defensyny

1)Krótki opis

System testowy do badania płynu na zawartość alfa-defensyny.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

25 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11 Nazwa: Zadanie 11. System płyt i kabli do zaopatrywania złamań okołoprotezowych

1)Krótki opis

System płyt i kabli do zaopatrywania złamań okołoprotezowych.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

3)Wielkość lub zakres

50 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12 Nazwa: Zadanie 12. Proteza więzadła krzyżowego przedniego

1)Krótki opis

Proteza więzadła krzyżowego przedniego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

50 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13 Nazwa: Zadanie 13. Materiał kościozastępczy podawany do kanału kostnego w formie walca o zwartej strukturze

1)Krótki opis

Materiał kościozastępczy podawany do kanału kostnego w formie walca o zwartej strukturze.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres

Śr 11mm/dł 20 mm – 50 szt
śr 14mm/dł 20 mm – 20 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14 Nazwa: Zadanie 14. System endoprotezy przedziału bocznego lub przyśrodkowego stawu kolanowego, cementowanej.

1)Krótki opis

System endoprotezy przedziału bocznego lub przyśrodkowego stawu kolanowego, cementowanej.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

100 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15 Nazwa: Zadanie 15. System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego oparty na mocowaniu korówkowym w technologii all-inside

1)Krótki opis

System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego oparty na mocowaniu korówkowym w technologii all-inside.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

450 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 16 Nazwa: Zadanie 16. Drut wiercący do procedury rekonstrukcji ACL

1)Krótki opis

Drut wiercący do procedury rekonstrukcji ACL.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

50 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 17 Nazwa: Zadanie 17. Drut celowniczy do procedury mocowania piszczelowego w rekonstrukcji ACL.

1)Krótki opis

Drut celowniczy do procedury mocowania piszczelowego w rekonstrukcji ACL.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

30 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 18 Nazwa: Zadanie 18. Drut wiercący do przygotowania loży dla przeszczepu w technologii all-inside rekonstrukcji ACL.

1)Krótki opis

Drut wiercący do przygotowania loży dla przeszczepu w technologii all-inside rekonstrukcji ACL.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

350 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 19 Nazwa: Zadanie 19. System do szycia łąkotki w technologii inside-out.

1)Krótki opis

System do szycia łąkotki w technologii inside-out.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141121

3)Wielkość lub zakres

100 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 20 Nazwa: Zadanie 20. Specjalistyczny szew do procedur ortopedycznych.

1)Krótki opis

Specjalistyczny szew do procedur ortopedycznych.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141121

3)Wielkość lub zakres

100 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 21 Nazwa: Zadanie 21. System do jałowej separacji płytek krwi (czynników wzrostu)

1)Krótki opis

System do jałowej separacji płytek krwi (czynników wzrostu).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

350 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 22 Nazwa: Zadanie 22. Narzędzie autoklawowalne do wielorazowej naprawy łąkotki stawu kolanowego

1)Krótki opis

Narzędzie autoklawowalne do wielorazowej naprawy łąkotki stawu kolanowego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

1 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 23 Nazwa: Zadanie 23. Preparat dwuwodnego siarczanu wapnia do zastosowania w leczeniu zakażeń tkanek miękkich oraz kości

1)Krótki opis

Preparat dwuwodnego siarczanu wapnia do zastosowania w leczeniu zakażeń tkanek miękkich oraz kości.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres

15 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 24 Nazwa: Zadanie 24. Endoproteza stawu kolanowego pierwotna, całkowita, kłykciowa, mocowanie udowe na cemencie kostnym lub bezcementowo; element udowy z metalu ZrNb; piszczel mocowana na cemencie kostnym.

1)Krótki opis

Endoproteza stawu kolanowego pierwotna, całkowita, kłykciowa, mocowanie udowe na cemencie kostnym lub bezcementowo; element udowy z metalu ZrNb; piszczel mocowana na cemencie kostnym.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

40 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 25 Nazwa: Zadanie 25. System endoprotezoplastyki powierzchniowej, ogniskowej ubytków chrząstki stawu kolanowego z zakresie bloczka końca dalszego kości udowej.

1)Krótki opis

System endoprotezoplastyki powierzchniowej, ogniskowej ubytków chrząstki stawu kolanowego z zakresie bloczka końca dalszego kości udowej.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

16 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 26 Nazwa: Zadanie 26. System endoprotezoplastyki powierzchniowej, ogniskowej ubytków chrząstki stawu kolanowego z zakresie kłykcia przyśrodkowego lub bocznego końca dalszego kości udowej

1)Krótki opis

System endoprotezoplastyki powierzchniowej, ogniskowej ubytków chrząstki stawu kolanowego z zakresie kłykcia przyśrodkowego lub bocznego końca dalszego kości udowej.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

20 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 27 Nazwa: Zadanie 27. System endoprotezoplastyki powierzchniowej, ogniskowej ubytków chrząstki stawu kolanowego (o średnicy powyżej 20mm) z zakresie kłykcia przyśrodkowego lub bocznego końca dalszego kości udowej.

1)Krótki opis

System endoprotezoplastyki powierzchniowej, ogniskowej ubytków chrząstki stawu kolanowego (o średnicy powyżej 20mm) z zakresie kłykcia przyśrodkowego lub bocznego końca dalszego kości udowej.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

16 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 28 Nazwa: Zadanie 28. System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego w technologii all-inside, śruby tytanowe.

1)Krótki opis

System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego w technologii all-inside, śruby tytanowe.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

200 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 29 Nazwa: Zadanie 29. System do wysokiej osteotomii kości piszczelowej

1)Krótki opis

System do wysokiej osteotomii kości piszczelowej.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

150 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 30 Nazwa: Zadanie 30. System pozwalający na regenerację ubytków chrząstki stawowej preparatem o strukturze żelu

1)Krótki opis

System pozwalający na regenerację ubytków chrząstki stawowej preparatem o strukturze żelu.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres

16 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 31 Nazwa: Zadanie 31. Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy

1)Krótki opis

Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

3)Wielkość lub zakres

20 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 32 Nazwa: Zadanie 32. Tytanowy gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny udowy

1)Krótki opis

Tytanowy gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny udowy.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

3)Wielkość lub zakres

10 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 33 Nazwa: Zadanie 33. Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy

1)Krótki opis

Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

3)Wielkość lub zakres

30 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 34 Nazwa: Zadanie 34. Tytanowy gwóźdź ramienny

1)Krótki opis

Tytanowy gwóźdź ramienny.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

3)Wielkość lub zakres

15 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 35 Nazwa: Zadanie 35. Tytanowy gwóźdź ramienny proksymalny

1)Krótki opis

Tytanowy gwóźdź ramienny proksymalny.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

3)Wielkość lub zakres

10 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 36 Nazwa: Zadanie 36. Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu kolanowego

1)Krótki opis

Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu kolanowego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

3)Wielkość lub zakres

3 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 37 Nazwa: Zadanie 37. Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego

1)Krótki opis

Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

3)Wielkość lub zakres

10 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 38 Nazwa: Zadanie 38. Gwóźdź rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych

1)Krótki opis

Gwóźdź rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

3)Wielkość lub zakres

40 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 39 Nazwa: Zadanie 39. Stalowa anatomiczna płytka do dalszej nasady kości udowej

1)Krótki opis

Stalowa anatomiczna płytka do dalszej nasady kości udowej.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

3)Wielkość lub zakres

20 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 40 Nazwa: Zadanie 40. Stalowa anatomiczna płytka do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna.

1)Krótki opis

Stalowa anatomiczna płytka do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

3)Wielkość lub zakres

30 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 41 Nazwa: Zadanie 41. Stalowa anatomiczna płytka do dalszej nasady kości piszczelowej- przednioboczna

1)Krótki opis

Stalowa anatomiczna płytka do dalszej nasady kości piszczelowej- przednioboczna.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

3)Wielkość lub zakres

20 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 42 Nazwa: Zadanie 42. Stalowa anatomiczna płytka do nasady dalszej kości piszczelowej – przyśrodkowa

1)Krótki opis

Stalowa anatomiczna płytka do nasady dalszej kości piszczelowej – przyśrodkowa.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

3)Wielkość lub zakres

20 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 43 Nazwa: Zadanie 43. Stalowa anatomiczna płytka do bliższej nasady kości ramiennej

1)Krótki opis

Stalowa anatomiczna płytka do bliższej nasady kości ramiennej.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

3)Wielkość lub zakres

15 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 44 Nazwa: Zadanie 44. Płytka stalowa blokująco -kompresyjna, prosta szeroka.

1)Krótki opis

Płytka stalowa blokująco -kompresyjna, prosta szeroka.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

3)Wielkość lub zakres

5 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 45 Nazwa: Zadanie 45. Stalowa płytka blokująco-kompresyjna, rekonstrukcyjna, szeroka.

1)Krótki opis

Stalowa płytka blokująco-kompresyjna, rekonstrukcyjna, szeroka.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

3)Wielkość lub zakres

5 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 46 Nazwa: Zadanie 46. Stalowa płytka blokująco-kompresyjna ,prosta ,wąska

1)Krótki opis

Stalowa płytka blokująco-kompresyjna ,prosta ,wąska.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

3)Wielkość lub zakres

5 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 47 Nazwa: Zadanie 47. Stalowa płytka blokująco-kompresyjna, rekonstrukcyjna ,wąska.

1)Krótki opis

Stalowa płytka blokująco-kompresyjna, rekonstrukcyjna ,wąska.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

3)Wielkość lub zakres

5 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 48 Nazwa: Zadanie 48. Płytki do leczenia złamań dalszej nasady kości promieniowej.

1)Krótki opis

Płytki do leczenia złamań dalszej nasady kości promieniowej.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

3)Wielkość lub zakres

40 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 49 Nazwa: Zadanie 49. Płytki tytanowe do zespoleń kości pięty i śródstopia

1)Krótki opis

Płytki tytanowe do zespoleń kości pięty i śródstopia.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

3)Wielkość lub zakres

15 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 50 Nazwa: Zadanie 50. Płytki do leczenia złamań w obrębie łokcia

1)Krótki opis

Płytki do leczenia złamań w obrębie łokcia.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

3)Wielkość lub zakres

15 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 51 Nazwa: Zadanie 51. Płytki do zespolenia kości strzałkowej krótka

1)Krótki opis

Płytki do zespolenia kości strzałkowej krótka.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

3)Wielkość lub zakres

30 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 52 Nazwa: Zadanie 52. Płytki do zespolenia kości strzałkowej długa

1)Krótki opis

Płytki do zespolenia kości strzałkowej długa.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

3)Wielkość lub zakres

15 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 53 Nazwa: Zadanie 53. Płytki do zespolenia kości strzałkowej proste

1)Krótki opis

Płytki do zespolenia kości strzałkowej proste.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

3)Wielkość lub zakres

30 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 54 Nazwa: Zadanie 54. Płytki do leczenia złamań obojczyka

1)Krótki opis

Płytki do leczenia złamań obojczyka.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

3)Wielkość lub zakres

10 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 55 Nazwa: Zadanie 55. Płytki do zespoleń kości dłoni

1)Krótki opis

Płytki do zespoleń kości dłoni.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

3)Wielkość lub zakres

15 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 56 Nazwa: Zadanie 56. Dynamiczna śruba biodrowa

1)Krótki opis

Dynamiczna śruba biodrowa.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

3)Wielkość lub zakres

5 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 57 Nazwa: Zadanie 57. Dynamiczna śruba kłykciowa

1)Krótki opis

Dynamiczna śruba kłykciowa.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

3)Wielkość lub zakres

5 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 58 Nazwa: Zadanie 58. Gwoździe elastyczne do zespoleń kości długich

1)Krótki opis

Gwoździe elastyczne do zespoleń kości długich.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141770

3)Wielkość lub zakres

40 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 59 Nazwa: Zadanie 59. NISKOTEMPERATUROWY, BIOPRZEBUDOWYWALNY CEMENT KOSTNY

1)Krótki opis

NISKOTEMPERATUROWY, BIOPRZEBUDOWYWALNY CEMENT KOSTNY.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres

5 ml z dwiema igłami – 5 kpl.
8 -10 mm z dwiema igłami – 20 kpl.
18 ml z dwiema igłami – 15 kpl.
10 ml z dwiema igłami i z antybiotykiem – 3 kpl.
Dystrybutor – 15 szt.
Igły typu „luer lock” – 15 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 60 Nazwa: Zadanie 60. Substytut kości

1)Krótki opis

Substytut kości.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres

5 ml – 15 szt.
10 ml – 10 szt.
15 ml. – 10 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 61 Nazwa: Zadanie 61. Jednorazowy opatrunek jałowy ze srebra.

1)Krótki opis

Jednorazowy opatrunek jałowy ze srebra.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110

3)Wielkość lub zakres

10x10 cm – 100 kpl.
10 x 20 cm – 100 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 62 Nazwa: Zadanie 62. Opatrunek piankowy z domieszką srebra.

1)Krótki opis

Opatrunek piankowy z domieszką srebra.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110

3)Wielkość lub zakres

30 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 63 Nazwa: Zadanie 63. Opatrunek pooperacyjny z wkładką piankową.

1)Krótki opis

Opatrunek pooperacyjny z wkładką piankową.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110

3)Wielkość lub zakres

20 x 10 cm – 150 kpl.
25 x 10 cm – 250 kpl.
35 x 10 cm – 250 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 64 Nazwa: Zadanie 64. Opatrunek pooperacyjny z wkładem chłonnym

1)Krótki opis

Opatrunek pooperacyjny z wkładem chłonnym.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110

3)Wielkość lub zakres

450 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 65 Nazwa: Zadanie 65. Jednorazowy system do podciśnieniowej terapii leczenia ran

1)Krótki opis

Jednorazowy system do podciśnieniowej terapii leczenia ran.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110

3)Wielkość lub zakres

30 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 66 Nazwa: Zadanie 66. Zestaw opatrunkowy gazowy do terapii podciśnieniowej

1)Krótki opis

Zestaw opatrunkowy gazowy do terapii podciśnieniowej.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110

3)Wielkość lub zakres

20 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 67 Nazwa: Zadanie 67. Zestaw opatrunkowy piankowy do terapii podciśnieniowej

1)Krótki opis

Zestaw opatrunkowy piankowy do terapii podciśnieniowej.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110

3)Wielkość lub zakres

30 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 68 Nazwa: Zadanie 68. Zestaw opatrunkowy piankowy do terapii podciśnieniowej

1)Krótki opis

Zestaw opatrunkowy piankowy do terapii podciśnieniowej.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110

3)Wielkość lub zakres

30 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 69 Nazwa: Zadanie 69. Zbiorniki do aparatu do terapii podciśnieniowej

1)Krótki opis

Zbiorniki do aparatu do terapii podciśnieniowej.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

Zbiornik 300 ml kompatybilny z oferowanym do dzierżawy aparatem – 30 szt
zbiornik 750 ml kompatybilny z oferowanym do dzierżawy aparatem – 20 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 70 Nazwa: Zadanie 70. Gąbka kolagenowa z gentamycyną

1)Krótki opis

Gąbka kolagenowa z gentamycyną.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres

30 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 71 Nazwa: Zadanie 71. Kotwice miękkie uniwersalne 1,4mm na krótkim podajniku.

1)Krótki opis

Kotwice miękkie uniwersalne 1,4mm na krótkim podajniku.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

100 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 72 Nazwa: Zadanie 72. Wielorazowy celownik do kotwic sznurkowych z igłami 1,4mm

1)Krótki opis

Wielorazowy celownik do kotwic sznurkowych z igłami 1,4mm.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

10 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 73 Nazwa: Zadanie 73. Wiertło średnicy 1,4mm do kotwic sznurkowych z igłami 1,4mm

1)Krótki opis

Wiertło średnicy 1,4mm do kotwic sznurkowych z igłami 1,4mm.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

100 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 74 Nazwa: Zadanie 74. Kotwice miękkie uniwersalne 2,9 mm na krótkim podajniku.

1)Krótki opis

Kotwice miękkie uniwersalne 2,9 mm na krótkim podajniku.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

100 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 75 Nazwa: Zadanie 75. Wielorazowy celownik otwarty do kotwic sznurkowych z igłami 2,9mm

1)Krótki opis

Wielorazowy celownik otwarty do kotwic sznurkowych z igłami 2,9mm.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

10 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 76 Nazwa: Zadanie 76. Wiertło średnicy 2,9mm do kotwic sznurkowych z igłami 2,9mm

1)Krótki opis

Wiertło średnicy 2,9mm do kotwic sznurkowych z igłami 2,9mm.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

100 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 77 Nazwa: Zadanie 77. Kotwice miękkie uniwersalne 1mm na krótkim podajniku.

1)Krótki opis

Kotwice miękkie uniwersalne 1mm na krótkim podajniku.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

100 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 78 Nazwa: Zadanie 78. System do artroskopowej operacji niestabilności stawu ramiennego ( naprawa/rekonstrukcja obrąbka )

1)Krótki opis

System do artroskopowej operacji niestabilności stawu ramiennego ( naprawa/rekonstrukcja obrąbka ).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

100 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 79 Nazwa: Zadanie 79. System do artroskopowej operacji rekostrukcyjnej stożka rotatorów

1)Krótki opis

System do artroskopowej operacji rekostrukcyjnej stożka rotatorów.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

50 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 80 Nazwa: Zadanie 80. Wiertło jednorazowe, giętkie do artroskopowej operacji rekostrukcyjnej stożka rotatorów z użyciem kotwic niciowych.

1)Krótki opis

Wiertło jednorazowe, giętkie do artroskopowej operacji rekostrukcyjnej stożka rotatorów z użyciem kotwic niciowych.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

8 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 81 Nazwa: Zadanie 81. Wiertło jednorazowe, giętkie do artroskopowej operacji naprawy niestabilności stawu ramiennego z użyciem kotwic niciowych.

1)Krótki opis

Wiertło jednorazowe, giętkie do artroskopowej operacji naprawy niestabilności stawu ramiennego z użyciem kotwic niciowych.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

16 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 82 Nazwa: Zadanie 82. System generatora plazmowego z możliwością usuwania tkanki docelowej

1)Krótki opis

System generatora plazmowego z możliwością usuwania tkanki docelowej.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

200 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 83 Nazwa: Zadanie 83. System do wykonywania mikrozłamań uszkodzeń chrząstki stawowej w technologii „nano”

1)Krótki opis

System do wykonywania mikrozłamań uszkodzeń chrząstki stawowej w technologii „nano”.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

1 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 84 Nazwa: Zadanie 84. Nakładka rewizyjna, kompatybilna z implantem TightROPE RT.

1)Krótki opis

Nakładka rewizyjna, kompatybilna z implantem TightROPE RT.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

30 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 85 Nazwa: Zadanie 85. Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego, zawiasowa.

1)Krótki opis

Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego, zawiasowa.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

10 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 86 Nazwa: Zadanie 86. Implant do artroskopowej stabilizacji więzozrostu stawu kruczo-obojczykowego

1)Krótki opis

Implant do artroskopowej stabilizacji więzozrostu stawu kruczo-obojczykowego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

6 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 87 Nazwa: Zadanie 87. Implant dwuczęściowy do fiksacji bezwęzłowej

1)Krótki opis

Implant dwuczęściowy do fiksacji bezwęzłowej.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

120 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 88 Nazwa: Zadanie 88. Implant wkręcany, dwuczęściowy do bezwęzłowej fiksacji ścięgien/więzadeł

1)Krótki opis

Implant wkręcany, dwuczęściowy do bezwęzłowej fiksacji ścięgien/więzadeł.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

60 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 89 Nazwa: Zadanie 89. Kotwica do zabiegów rekonstrukcji stożka rotatorów lub MPFL

1)Krótki opis

Kotwica do zabiegów rekonstrukcji stożka rotatorów lub MPFL.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

60 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 90 Nazwa: Zadanie 90. Implanty do szycia łąkotki

1)Krótki opis

Implanty do szycia łąkotki.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

300 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 91 Nazwa: Zadanie 91. Kaniule elastyczne do operacji barku

1)Krótki opis

Kaniule elastyczne do operacji barku.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

6 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 92 Nazwa: Zadanie 92. Zestaw do szycia łąkotek metodą inside-out

1)Krótki opis

Zestaw do szycia łąkotek metodą inside-out.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

90 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 93 Nazwa: Zadanie 93. Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych

1)Krótki opis

Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141121

3)Wielkość lub zakres

— opakowanie w rozmiarze 2 USP bez igły – 10 szt
— opakowanie w rozmiarze 2 USP bez igły zakończone pętlą – 10 szt
— Opakowanie w rozmiarze 5 USP bez igły – 10 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 94 Nazwa: Zadanie 94. Obsada i kabel

1)Krótki opis

Obsada i kabel.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

— obsady(rękojeści) – 3 szt
— elektrody zakończone haczykiem – 2 szt
— elektrod zakończonych bocznie – 5 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 95 Nazwa: Zadanie 95. Narzędzia artroskopowe

1)Krótki opis

Narzędzia artroskopowe.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

— grasper artroskopowy 3.4mm, z dużym profilem – 2 szt
— haczyki artroskopowy – 2 szt
— punch artroskopowy uniesiony, szerokość końcówki 4mm, powierzchnia gryząca 2.18mm – 1 szt
— owalny punch artroskopowy lewy, szerokość końcówki roboczej 6.57mm – 2 szt
— owalny punch artroskopowy prawy, szerokość końcówki roboczej 6.57mm – 2 szt
— punch artroskopowy typu basket, prosty, szerokość końcówki 5mm, powierzchnia gryząca 3.17mm – 2 szt
— nożyczki artroskopowe prawe, zagięcie 20° – 1 szt
— nożyczki artroskopowe lewe, zagięcie 20° – 1 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 96 Nazwa: Zadanie 96. Śruby do mocowania protezy więzadła krzyżowego przedniego, podczas tzw. „salvage procedure”

1)Krótki opis

Śruby do mocowania protezy więzadła krzyżowego przedniego, podczas tzw. „salvage procedure”.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

Rozmiar do wyboru z podanego zakresu – 30 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 97 Nazwa: Zadanie 97. Implant do rekonstrukcji więzadła MPFL

1)Krótki opis

Implant do rekonstrukcji więzadła MPFL.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

— implant 30 szt
— klamra + skobel 15 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 98 Nazwa: Zadanie 98. System endoprotezy połowiczej, urazowej barku mocowanej na cemencie kostnym

1)Krótki opis

System endoprotezy połowiczej, urazowej barku mocowanej na cemencie kostnym.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

30 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 99 Nazwa: Zadanie 99. System endoprotezy anatomicznej połowiczej, z możliwością zastosowania mocowania bezcementowego lub alternatywnie mocowanie na cemencie kostnym

1)Krótki opis

System endoprotezy anatomicznej połowiczej, z możliwością zastosowania mocowania bezcementowego lub alternatywnie mocowanie na cemencie kostnym.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

30 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 100 Nazwa: Zadanie 100. System panewki stawu ramiennego stanowiący rozwinięcie protezy połowiczej do całkowitej protezy modularnej

1)Krótki opis

System panewki stawu ramiennego stanowiący rozwinięcie protezy połowiczej do całkowitej protezy modularnej.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

30 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 101 Nazwa: Zadanie 101. System endoprotezy barku odwróconej

1)Krótki opis

System endoprotezy barku odwróconej.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

10 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 102 Nazwa: Zadanie 102. System endoprotezy powierzchniowej głowy kości ramiennej

1)Krótki opis

System endoprotezy powierzchniowej głowy kości ramiennej.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

20 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 103 Nazwa: Zadanie 103. Endoproteza głowy kości promieniowej, bezcementowa

1)Krótki opis

Endoproteza głowy kości promieniowej, bezcementowa.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

20 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 104 Nazwa: Zadanie 104. System endoprotezy bezcementowej stawu śródręczno-nadgarstkowego kciuka

1)Krótki opis

System endoprotezy bezcementowej stawu śródręczno-nadgarstkowego kciuka.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

20 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 105 Nazwa: Zadanie 105. System endoprotezy stawu śródręczno-paliczkowego i międzypaliczkowego palców rąk

1)Krótki opis

System endoprotezy stawu śródręczno-paliczkowego i międzypaliczkowego palców rąk.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

100 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 106 Nazwa: Zadanie 106. System implantów do artoplastyki małych stawów wykonanych z bioprzyswajalnego materiału

1)Krótki opis

System implantów do artoplastyki małych stawów wykonanych z bioprzyswajalnego materiału.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

50 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 107 Nazwa: Zadanie 107. Miękka kotwica do rekonstrukcji obrąbka

1)Krótki opis

Miękka kotwica do rekonstrukcji obrąbka.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

180 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 108 Nazwa: Zadanie 108. Wielorazowa prowadnica do kotwic sznurkowych zakrzywiona

1)Krótki opis

Wielorazowa prowadnica do kotwic sznurkowych zakrzywiona.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

3 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 109 Nazwa: Zadanie 109. Wielorazowy obturator do kotwic sznurkowych

1)Krótki opis

Wielorazowy obturator do kotwic sznurkowych.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

3 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 110 Nazwa: Zadanie 110. Wielorazowy obturator do prowadnic z ruchomą końcówką

1)Krótki opis

Wielorazowy obturator do prowadnic z ruchomą końcówką.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

3 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 111 Nazwa: Zadanie 111. Jednorazowy, sterylny zestaw instrumentarium do kotwic sznurkowych

1)Krótki opis

Jednorazowy, sterylny zestaw instrumentarium do kotwic sznurkowych.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

3 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 112 Nazwa: Zadanie 112. Wiertło do kotwic sznurkowych stosowanych przy naprawie niestabilności stawu ramiennego

1)Krótki opis

Wiertło do kotwic sznurkowych stosowanych przy naprawie niestabilności stawu ramiennego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

5 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 113 Nazwa: Zadanie 113. Kotwica tytanowa ze wzmocnioną nicią

1)Krótki opis

Kotwica tytanowa ze wzmocnioną nicią.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

10 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 114 Nazwa: Zadanie 114. Kaniula do artroskopii barku

1)Krótki opis

Kaniula do artroskopii barku.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

24 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 115 Nazwa: Zadanie 115. Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów

1)Krótki opis

Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

180 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 116 Nazwa: Zadanie 116. Wielorazowa prowadnica do kotwic sznurkowych stosowanych przy naprawie stożka rotatorów

1)Krótki opis

Wielorazowa prowadnica do kotwic sznurkowych stosowanych przy naprawie stożka rotatorów.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

3 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 117 Nazwa: Zadanie 117. Wielorazowy obturator do kotwic sznurkowych stosowanych przy naprawie stożka rotatorów

1)Krótki opis

Wielorazowy obturator do kotwic sznurkowych stosowanych przy naprawie stożka rotatorów.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

3 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 118 Nazwa: Zadanie 118. Jednorazowy zestaw instrumentarium stosowany przy naprawie stożka rotatorów

1)Krótki opis

Jednorazowy zestaw instrumentarium stosowany przy naprawie stożka rotatorów.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

3 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 119 Nazwa: Zadanie 119. Wiertło do kotwic sznurkowych stosowanych przy naprawie stożka rotatorów

1)Krótki opis

Wiertło do kotwic sznurkowych stosowanych przy naprawie stożka rotatorów.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

5 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 120 Nazwa: Zadanie 120. Kotwica do barku wykonana z materiału PEEK z dwoma wzmocnionymi nićmi w niezależnych oczkach

1)Krótki opis

Kotwica do barku wykonana z materiału PEEK z dwoma wzmocnionymi nićmi w niezależnych oczkach.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

20 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 121 Nazwa: Zadanie 121. Kotwica do barku wykonana z materiału PEEK, bezwęzłowa

1)Krótki opis

Kotwica do barku wykonana z materiału PEEK, bezwęzłowa.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

20 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 122 Nazwa: Zadanie 122. Kotwica do barku wchłanialna.

1)Krótki opis

Kotwica do barku wchłanialna.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

20 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 123 Nazwa: Zadanie 123. Kotwica do barku wykonana z tytanu zawierająca dwie wzmocnione nici, stosowana przy naprawie stożka rotatorów

1)Krótki opis

Kotwica do barku wykonana z tytanu zawierająca dwie wzmocnione nici, stosowana przy naprawie stożka rotatorów.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

20 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 124 Nazwa: Zadanie 124. Drut do przeszywacza ułatwiający przeciąganie nitek.

1)Krótki opis

Drut do przeszywacza ułatwiający przeciąganie nitek.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

10 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 125 Nazwa: Zadanie 125. System do naprawy świeżych uszkodzeń więzozrostu barkowo-obojczykowego

1)Krótki opis

System do naprawy świeżych uszkodzeń więzozrostu barkowo-obojczykowego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

10 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 126 Nazwa: Zadanie 126. System do naprawy zastarzałych uszkodzeń więzozrostu barkowko-obojczykowego

1)Krótki opis

System do naprawy zastarzałych uszkodzeń więzozrostu barkowko-obojczykowego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

2 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 127 Nazwa: Zadanie 127. Jednorazowy zestaw instrumentarium do bezwęzłowego systemu naprawy uszkodzeń więzozrostu barkowo-obojczykowego

1)Krótki opis

Jednorazowy zestaw instrumentarium do bezwęzłowego systemu naprawy uszkodzeń więzozrostu barkowo-obojczykowego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

2 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 128 Nazwa: Zadanie 128. Miękka uniwersalna kotwica z jedną nitką zakończoną na obu końcach igłami

1)Krótki opis

Miękka uniwersalna kotwica z jedną nitką zakończoną na obu końcach igłami.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

60 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 129 Nazwa: Zadanie 129. Wielorazowy celownik do kotwic sznurkowych krótkich

1)Krótki opis

Wielorazowy celownik do kotwic sznurkowych krótkich.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

1 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 130 Nazwa: Zadanie 130. Wiertło do kotwic sznurkowych krótkich

1)Krótki opis

Wiertło do kotwic sznurkowych krótkich.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

1 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 131 Nazwa: Zadanie 131. Kotwica uniwersalna z nićmi wzmocnionymi

1)Krótki opis

Kotwica uniwersalna z nićmi wzmocnionymi.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

80 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 132 Nazwa: Zadanie 132. Wielorazowy celownik do kotwic sznurkowych ze wzmocnionymi nićmi

1)Krótki opis

Wielorazowy celownik do kotwic sznurkowych ze wzmocnionymi nićmi.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

1 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 133 Nazwa: Zadanie 133. Wiertło do uniwersalnych kotwic sznurkowych ze wzmocnionymi nićmi

1)Krótki opis

Wiertło do uniwersalnych kotwic sznurkowych ze wzmocnionymi nićmi.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

1 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 134 Nazwa: Zadanie 134. System uniwersalny do zakotwiczania w kości drobnych struktur anatomicznych.

1)Krótki opis

System uniwersalny do zakotwiczania w kości drobnych struktur anatomicznych.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

40 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 135 Nazwa: Zadanie 135. System płyt blokowanych do artrodezy nadgarstka

1)Krótki opis

System płyt blokowanych do artrodezy nadgarstka.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

20 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 136 Nazwa: Zadanie 136. Protezy ścięgien

1)Krótki opis

Protezy ścięgien.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

15 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 137 Nazwa: Zadanie 137. System endoprotezy pierwotnej, całkowitej stawu biodrowego, mocowanej bezcementowo.

1)Krótki opis

System endoprotezy pierwotnej, całkowitej stawu biodrowego, mocowanej bezcementowo.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

100 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 138 Nazwa: Zadanie 138. System endoprotezy pierwotnej, całkowitej stawu biodrowego, mocowanej bezcementowo, antyalergicznej.

1)Krótki opis

System endoprotezy pierwotnej, całkowitej stawu biodrowego, mocowanej bezcementowo, antyalergicznej.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

70 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 139 Nazwa: Zadanie 139. System endoprotezy pierwotnej, całkowitej stawu biodrowego, mocowanej bezcementowo.

1)Krótki opis

System endoprotezy pierwotnej, całkowitej stawu biodrowego, mocowanej bezcementowo.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

160 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 140 Nazwa: Zadanie 140. System endoprotezy pierwotnej, całkowitej stawu biodrowego, mocowanej bezcementowo

1)Krótki opis

System endoprotezy pierwotnej, całkowitej stawu biodrowego, mocowanej bezcementowo.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

160 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 141 Nazwa: Zadanie 141. Trzpień do endoprotezoplastyki rewizyjnej biodra

1)Krótki opis

Trzpień do endoprotezoplastyki rewizyjnej biodra.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

40 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 142 Nazwa: Zadanie 142. Głowa rewizyjna ceramiczna z adaptotrem do uszkodzonego stożka trzpienia 12/14

1)Krótki opis

Głowa rewizyjna ceramiczna z adaptotrem do uszkodzonego stożka trzpienia 12/14.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

10 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 143 Nazwa: Zadanie 143. System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego

1)Krótki opis

System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

100 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 144 Nazwa: Zadanie 144. System do artroskopowej operacji niestabilności stawu ramiennego ( naprawa/rekonstrukcja obrąbka )

1)Krótki opis

System do artroskopowej operacji niestabilności stawu ramiennego ( naprawa/rekonstrukcja obrąbka ).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

100 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 145 Nazwa: Zadanie 145. System do artroskopowej operacji rekostrukcyjnej stożka rotatorów

1)Krótki opis

System do artroskopowej operacji rekostrukcyjnej stożka rotatorów.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

50 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 146 Nazwa: Zadanie 146. Wiertło jednorazowe, giętkie do artroskopowej operacji rekostrukcyjnej stożka rotatorów z użyciem kotwic niciowych.

1)Krótki opis

Wiertło jednorazowe, giętkie do artroskopowej operacji rekostrukcyjnej stożka rotatorów z użyciem kotwic niciowych.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

8 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 147 Nazwa: Zadanie 147. Wiertło jednorazowe, giętkie do artroskopowej operacji naprawy niestabilności stawu ramiennego z użyciem kotwic niciowych

1)Krótki opis

Wiertło jednorazowe, giętkie do artroskopowej operacji naprawy niestabilności stawu ramiennego z użyciem kotwic niciowych.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

16 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 148 Nazwa: Zadanie 148. System do mocowania przeszczepu BTB ( z bloczkiem kostnym ) w procedurze rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego

1)Krótki opis

System do mocowania przeszczepu BTB ( z bloczkiem kostnym ) w procedurze rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

72 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 149 Nazwa: Zadanie 149. System endoprotezy przedziału bocznego lub przyśrodkowego stawu kolanowego, cementowanej.

1)Krótki opis

System endoprotezy przedziału bocznego lub przyśrodkowego stawu kolanowego, cementowanej.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

80 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 150 Nazwa: Zadanie 150. System endoprotezy przedziału bocznego lub przyśrodkowego stawu kolanowego, bezcementowej.

1)Krótki opis

System endoprotezy przedziału bocznego lub przyśrodkowego stawu kolanowego, bezcementowej.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

30 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 151 Nazwa: Zadanie 151. System endoprotezy przedziału bocznego lub przyśrodkowego stawu kolanowego, antyalergicznej cementowanej

1)Krótki opis

System endoprotezy przedziału bocznego lub przyśrodkowego stawu kolanowego, antyalergicznej cementowanej.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

5 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 152 Nazwa: Zadanie 152. System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL oparty na śrubach wykonanych z materiału PEEK

1)Krótki opis

System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL oparty na śrubach wykonanych z materiału PEEK.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

600 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 153 Nazwa: Zadanie 153. Implant do leczenia uszkodzeń-ubytków łąkotki przyśrodkowej i bocznej

1)Krótki opis

Implant do leczenia uszkodzeń-ubytków łąkotki przyśrodkowej i bocznej.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

20 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 154 Nazwa: Zadanie 154. Cement do wypełniania ubytków kości gąbczastej

1)Krótki opis

Cement do wypełniania ubytków kości gąbczastej.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres

10 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 155 Nazwa: Zadanie 155. System do leczenia ubytków chrzętnych oparty na mikrozłamaniach wspomaganych membraną

1)Krótki opis

System do leczenia ubytków chrzętnych oparty na mikrozłamaniach wspomaganych membraną.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

10 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 156 Nazwa: Zadanie 156. Membrana do leczenia ubytków chrząstno-kostnych

1)Krótki opis

Membrana do leczenia ubytków chrząstno-kostnych.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres

6 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 157 Nazwa: Zadanie 157. Membrana do naprawiania i substytucji tkanki łacznej

1)Krótki opis

Membrana do naprawiania i substytucji tkanki łacznej.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres

6 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 158 Nazwa: Zadanie 158. Więzadło do rekonstrukcji i rewizji ACL pochodzenia odzwierzęcego

1)Krótki opis

Więzadło do rekonstrukcji i rewizji ACL pochodzenia odzwierzęcego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres

10 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 159 Nazwa: Zadanie 159. Endoproteza pierwotna przynasadowa bezcementowa stawu biodrowego z artykulacją metal/polietylen.

1)Krótki opis

Endoproteza pierwotna przynasadowa bezcementowa stawu biodrowego z artykulacją metal/polietylen.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

90 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 160 Nazwa: Zadanie 160. Endoproteza pierwotna przynasadowa bezcementowa stawu biodrowego z artykulacją ceramika/ceramika.

1)Krótki opis

Endoproteza pierwotna przynasadowa bezcementowa stawu biodrowego z artykulacją ceramika/ceramika.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

170 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 161 Nazwa: Zadanie 161. Endoproteza pierwotna przynasadowa bezcementowa stawu biodrowego z artykulacją metal/polietylen.

1)Krótki opis

Endoproteza pierwotna przynasadowa bezcementowa stawu biodrowego z artykulacją metal/polietylen.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

12 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 162 Nazwa: Zadanie 162. Endoproteza hypoalergiczna pierwotna bezcementowa krótkotrzpieniowa stawu biodrowego z artykulacją metal/polietylen.

1)Krótki opis

Endoproteza hypoalergiczna pierwotna bezcementowa krótkotrzpieniowa stawu biodrowego z artykulacją metal/polietylen.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

100 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 163 Nazwa: Zadanie 163. Endoproteza hypoalergiczna pierwotna bezcementowa krótkotrzpieniowa stawu biodrowego z artykulacją ceramika/ceamika

1)Krótki opis

Endoproteza hypoalergiczna pierwotna bezcementowa krótkotrzpieniowa stawu biodrowego z artykulacją ceramika/ceamika.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

50 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 164 Nazwa: Zadanie 164. System obejm do zespalania kości- cerclage.

1)Krótki opis

System obejm do zespalania kości- cerclage.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

60 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 165 Nazwa: Zadanie 165. Panewka polietylenowa typu Mullera cementowana.

1)Krótki opis

Panewka polietylenowa typu Mullera cementowana.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

60 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 166 Nazwa: Zadanie 166. Głowa bipolarna stalowa

1)Krótki opis

Głowa bipolarna stalowa.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

60 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 167 Nazwa: Zadanie 167. Trzpień endoprotezy stawu biodrowego pierwotny, cementowany.

1)Krótki opis

Trzpień endoprotezy stawu biodrowego pierwotny, cementowany.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

100 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 168 Nazwa: Zadanie 168. Małoinwazyjny system do stabilizacji stawu krzyżowo-biodrowego

1)Krótki opis

Małoinwazyjny system do stabilizacji stawu krzyżowo-biodrowego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

150 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 169 Nazwa: Zadanie 169. Zestaw do Przezskórnego Mechanicznego Usuwania Wypuklin Jądra Miażdżystego

1)Krótki opis

Zestaw do Przezskórnego Mechanicznego Usuwania Wypuklin Jądra Miażdżystego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

150 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 170 Nazwa: Zadanie 170. Zestaw umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem w przypadkach złamań patologicznych i nowotworów

1)Krótki opis

Zestaw umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem w przypadkach złamań patologicznych i nowotworów.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33162000

3)Wielkość lub zakres

150 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 171 Nazwa: Zadanie 171. IMPLANTY MIĘDZYTRZONOWE TYPU PLIF DO ODCINKA LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA

1)Krótki opis

IMPLANTY MIĘDZYTRZONOWE TYPU PLIF DO ODCINKA LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

60 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 172 Nazwa: Zadanie 172. Zestaw do poszerzania przestrzeni międzytrzonowej z dostępu typu TLIF

1)Krótki opis

Zestaw do poszerzania przestrzeni międzytrzonowej z dostępu typu TLIF.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

60 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 173 Nazwa: Zadanie 173. Płytki szyjne dynamiczne.

1)Krótki opis

Płytki szyjne dynamiczne.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

60 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 174 Nazwa: Zadanie 174. Implanty międzytrzonowe typu ACIF z syntetycznym wypełnieniem do odcinka szyjnego kręgosłupa.

1)Krótki opis

Implanty międzytrzonowe typu ACIF z syntetycznym wypełnieniem do odcinka szyjnego kręgosłupa.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

50 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 175 Nazwa: Zadanie 175. Klatki międzytrzonowe odcinka szyjnego, PEEK 1 klatka na poziom (wypełniona biometariałem, sterylna).

1)Krótki opis

Klatki międzytrzonowe odcinka szyjnego, PEEK 1 klatka na poziom (wypełniona biometariałem, sterylna).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

130 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 176 Nazwa: Zadanie 176. Implant do dystrakcji międzywyrostkowej

1)Krótki opis

Implant do dystrakcji międzywyrostkowej.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

50 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 177 Nazwa: Zadanie 177. System do stabilizacji przezskórnej kręgosłupa

1)Krótki opis

System do stabilizacji przezskórnej kręgosłupa.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

130 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 178 Nazwa: Zadanie 178. Stabilizacja transpedikularna do kręgosłupa, do korekcji skolioz piersiowych.

1)Krótki opis

Stabilizacja transpedikularna do kręgosłupa, do korekcji skolioz piersiowych.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

130 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 179 Nazwa: Zadanie 179. Stabilizacja przednia odcinka szyjnego płytą dynamiczną.

1)Krótki opis

Stabilizacja przednia odcinka szyjnego płytą dynamiczną.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

130 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 180 Nazwa: Zadanie 180. Implant do dystrakcji międzywyrostkowej

1)Krótki opis

Implant do dystrakcji międzywyrostkowej.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

130 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 181 Nazwa: Zadanie 181. System stabilizacji międzytrzonowej (ACIF) typu „stand alone”.

1)Krótki opis

System stabilizacji międzytrzonowej (ACIF) typu „stand alone”.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

130 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 182 Nazwa: Zadanie 182. Zestaw do stabilizacji transpedikularno-laminarnej kręgosłupa, do leczenia skolioz lędźwiowych

1)Krótki opis

Zestaw do stabilizacji transpedikularno-laminarnej kręgosłupa, do leczenia skolioz lędźwiowych.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

130 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 183 Nazwa: Zadanie 183. Śródoperacyjny system monitoringu neurofizjologicznego w chirurgii kręgosłupa

1)Krótki opis

Śródoperacyjny system monitoringu neurofizjologicznego w chirurgii kręgosłupa.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33195000

3)Wielkość lub zakres

1 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 184 Nazwa: Zadanie 184. Shaver artroskopowy

1)Krótki opis

Shaver artroskopowy.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

1 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 185 Nazwa: Zadanie 185. Optyka do artroskopii barku/kolana

1)Krótki opis

Optyka do artroskopii barku/kolana.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

5 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 186 Nazwa: Zadanie 186. Światłowód

1)Krótki opis

Światłowód.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

5 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 187 Nazwa: Zadanie 187. Elektrody do vaporyzatora

1)Krótki opis

Elektrody do vaporyzatora.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

600 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 188 Nazwa: Zadanie 188. Ostrza standardowe do Shavera

1)Krótki opis

Ostrza standardowe do Shavera.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

60 op.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 189 Nazwa: Zadanie 189. Ostrze do shavera typu Tomcat

1)Krótki opis

Ostrze do shavera typu Tomcat.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

60 op.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 190 Nazwa: Zadanie 190. Ostrze do shavera typu Aggressive Plus 4.0mm

1)Krótki opis

Ostrze do shavera typu Aggressive Plus 4.0mm.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

40 op.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 191 Nazwa: Zadanie 191. Ostrze do shavera typu Aggressive Plus 5.0mm

1)Krótki opis

Ostrze do shavera typu Aggressive Plus 5.0mm.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

60 op.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 192 Nazwa: Zadanie 192. Frez typu Barrel Burs 4.0 mm

1)Krótki opis

Frez typu Barrel Burs 4.0 mm.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

20 op.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 193 Nazwa: Zadanie 193. Frez typu Barrel Burs 5.5 mm

1)Krótki opis

Frez typu Barrel Burs 5.5 mm.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

20 op.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 194 Nazwa: Zadanie 194. Frez typu Round Burs 4.0 mm

1)Krótki opis

Frez typu Round Burs 4.0 mm.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

10 op.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 195 Nazwa: Zadanie 195. Frez typu Round Burs 5.0 mm

1)Krótki opis

Frez typu Round Burs 5.0 mm.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

10 op.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 196 Nazwa: Zadanie 196. Ostrza do małych stawów

1)Krótki opis

Ostrza do małych stawów.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

20 op.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 197 Nazwa: Zadanie 197. Specjalistyczne, wydłużone ostrze do artroskopii biodra typu Aggressive Plus 4.0 mm

1)Krótki opis

Specjalistyczne, wydłużone ostrze do artroskopii biodra typu Aggressive Plus 4.0 mm.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

10 op.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 198 Nazwa: Zadanie 198. Specjalistyczny, wydłużony frez do artroskopii biodra z 8 listkami skrawającymi

1)Krótki opis

Specjalistyczny, wydłużony frez do artroskopii biodra z 8 listkami skrawającymi.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

10 op.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 199 Nazwa: Zadanie 199. Endoproteza stawu skokowego

1)Krótki opis

Endoproteza stawu skokowego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

20 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 200 Nazwa: Zadanie 200. Endoproteza stawu skokowego

1)Krótki opis

Endoproteza stawu skokowego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

— endoproteza – 15 kpl
— opcjonalne śruby stalowe o średnicy 3,5 mm do endoprotezy stawu skokowego – 10 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 201 Nazwa: Zadanie 201. Endoproteza całkowita MTP I

1)Krótki opis

Endoproteza całkowita MTP I.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

120 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 202 Nazwa: Zadanie 202. Endoproteza połowicza MTP I

1)Krótki opis

Endoproteza połowicza MTP I.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

— Proteza połowicza paliczka wykonana ze stopu kobalt-chrom, w rozmiarach od 17-23mm. Proteza zapewniająca minimalną ilość resekcji kości. – 45 szt
— Proteza połowicza paliczka hipoalergiczna wykonana ze stopu tytan – fosforan wapnia w rozmiarach od 17-23mm. Proteza zapewniająca minimalną ilość resekcji kości -15 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 203 Nazwa: Zadanie 203. Płytki do artrodezy pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego

1)Krótki opis

Płytki do artrodezy pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

— Tytanowe płytki o grubości 1,3mm, wstępnie zagięte pod kątem 5°. Płytki anatomiczne: lewe i prawe (min.5 otworów na śruby), w przynajmniej w 4 rozmiarach (40mm, 45mm, 50mm, 55mm), ze znacznikiem wskazującym poziom artrodezy i otworem kompresyjnym. – 45 szt
— Tytanowe śruby samogwintujace o średnicy 2,7mm i długościach od 9 mm do 40 mm – 150 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 204 Nazwa: Zadanie 204. Implanty do osteotomii korekcyjnej kości pietowej

1)Krótki opis

Implanty do osteotomii korekcyjnej kości pietowej.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

15 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 205 Nazwa: Zadanie 205. Implanty do korekcji płaskostopia – zestaw do zablokowania zatoki stępu

1)Krótki opis

Implanty do korekcji płaskostopia – zestaw do zablokowania zatoki stępu.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

80 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 206 Nazwa: Zadanie 206. Implanty do osteotomii korekcyjnych w obrecie stopy

1)Krótki opis

Implanty do osteotomii korekcyjnych w obrecie stopy.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

— Niskoprofilowa płytka do osteotomii typu Cottona. Grubość płytki 0.5mm. Płytka czterootworowa, w kształcie litery C ,dostępna w wersji z klinem w rozmiarach od 2 – 8mm co 2mm lub bez klinu. – 30 szt
— Niskoprofilowa płytka do osteotomii małych kości w obrębie stopy. Grubość płytki 0.5mm. Płytka czterootworowa, dostępna w wersji z klinem w rozmiarach od 2 – 7mm lub bez klinu. Płytka w kształcie litery L w wersji prawej lub lewej. – 45 szt
— Śruba LPS z pełnym gwintem, o średnicy 2.3mm w długości od 10 do 30mm co 1mm – 230 szt
— Śruba LPS kaniulowana, o średnicy 2.3mm w długości od 10 do 30mm co 2mm – 140 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 207 Nazwa: Zadanie 207. Implanty do osteotomii korekcyjnych w obrębie stopy II

1)Krótki opis

Implanty do osteotomii korekcyjnych w obrębie stopy II.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

— Płytki tytanowe do zespoleń w obrębie stopy. Płytki o kształcie L i proste. Grubość płytek 2,0 mm. Otwory na śruby wieloosiowo blokowane o średnicy 2,5 mm. – 42 szt
— Płytki tytanowe do zespoleń w obrębie stopy. Płytki o kształcie T. Grubość płytek 2,0 mm i długości od 22-37mm. Otwory na śruby wieloosiowo blokowane o średnicy 2,5 mm. – 24 szt
— Płytki tytanowe do zespoleń w obrębie stopy. Płytki o kształcie X, H i trapezu. Grubość płytek 2,0 mm. Otwory na śruby wieloosiowo blokowane o średnicy 2,5 mm i 3,0mm. – 42 szt
— Śruby korowe blokowane 2,5mm w długościach 12-28 mm – 250 szt
— Śruby korowe blokowane 3,0mm w długościach 12-28 mm – 45 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 208 Nazwa: Zadanie 208. Implanty do osteotomii korekcyjnej przynasady dalszej kości piszczelowej

1)Krótki opis

Implanty do osteotomii korekcyjnej przynasady dalszej kości piszczelowej.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

10 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 209 Nazwa: Zadanie 209. Zestaw do mini-inwazyjnej naprawy śieżych uszkodzeń ść Achillesa techniką półotwartą

1)Krótki opis

Zestaw do mini-inwazyjnej naprawy śieżych uszkodzeń ść Achillesa techniką półotwartą.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

20 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 210 Nazwa: Zadanie 210. Zestaw do artrodezy stawu klinowato-śródstopnego I

1)Krótki opis

Zestaw do artrodezy stawu klinowato-śródstopnego I.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

— Płytka do artrodezy stawu klinowato -środkostonego pierwszego anatomiczna (prawa-lewa)z mocowaniem podeszwowym z możliwością wprowadzenia śruby kompresyjnej – 24 szt
— Śruba korowa ,tytanowa,kompatybilna z płytką do artrodezy stawu klinowato –śródkostnego o średnicy 3,5 mm i długości w zakresie od 14mm do 44 – 96 szt
— Śruba gąbczasta,tytanowa, kompatybilna z płytką do artrodezy stawu klinowato –śródkostnego o średnicy 4,0 mm i długości w zakresie od 14mm do 44 – 24 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 211 Nazwa: Zadanie 211. Implanty do osteotomii SCARF, Ludloff, Chevron, Mann, Wail: artrodezy stawów stopy, osteotomii kości śródstopia w części dalszej i bliższych ,osteotomii paliczków I

1)Krótki opis

Implanty do osteotomii SCARF, Ludloff, Chevron, Mann, Wail: artrodezy stawów stopy, osteotomii kości śródstopia w części dalszej i bliższych ,osteotomii paliczków I.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

— Klamry stalowe waryzujace do osteotomii podstawy o szerokości 8 i 10 mm z katem 26 stopni 90 stopni – 350 szt
— Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, samotnące, samowiercące kaniulowane o średnicy 2,-2,5mm i długościach od 10 do 26mm. Głowa śruby konikalna lu stożkowa, z zestawem instrumentarium z kompletem wierteteł i prowadnic (druty) – 400 szt
— Tytanowe śruby typu „Herberta”, długości od 30 do 60 mm, średnica 5,5 mm – 30 szt
— Tytanowe śruby typu „Herberta”, długości od 50 do 90 mm, średnica 7,5 mm – 30 szt
— Tytanowe śruby typu „twist-off”, długości od 11 do 14 mm, średnice 2 mm i 2,7 mm ze specjalnym adaptarem typu AO do trzymania i wkręcania śruby – 400 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 212 Nazwa: Zadanie 212. Implanty do osteotomii SCARF, Ludloff, Chevron, Mann, Wail: artrodezy stawów stopy, osteotomii kości śródstopia w części dalszej i bliższych ,osteotomii paliczków II

1)Krótki opis

Implanty do osteotomii SCARF, Ludloff, Chevron, Mann, Wail: artrodezy stawów stopy, osteotomii kości śródstopia w części dalszej i bliższych ,osteotomii paliczków II.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

— Klamry stalowe waryzujace do osteotomii podstawy o szerokości 8 i 10 mm z katem 26 stopni 90 stopni – 350 szt
— Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, samotnące, samowiercące kaniulowane o średnicy 2,5mm-3mm i długościach od 10 do 30mm. Głowa śruby konikalna lub stożkowa, z zestawem instrumentarium z kompletem wierteteł i prowadnic (druty) – 400 szt
— Tytanowe śruby typu „snap-off”, długości od 11 do 14 mm – 400 szt
— Tytanowe śruby kompresyjne do Osteotomii Weila, długości od 11 do 14 mm, średnica 2mm, samotnące, samowiercące. Kształt łba konikalny przystosowane do śrubokręta hexagonalnego. – 200 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 213 Nazwa: Zadanie 213. Implanty do naprawy więzadła strzałkowo-skokowego przedniego

1)Krótki opis

Implanty do naprawy więzadła strzałkowo-skokowego przedniego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

20 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 214 Nazwa: Zadanie 214. Implant biowchłanialny do artrodezy małych stawów

1)Krótki opis

Implant biowchłanialny do artrodezy małych stawów.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

60 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 215 Nazwa: Zadanie 215. Rama przestrzenna do korekcji deformacji kończyn – stabilizator zewnętrzny Ilizarowa

1)Krótki opis

Rama przestrzenna do korekcji deformacji kończyn – stabilizator zewnętrzny Ilizarowa.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

1. Obręcze 1/2 koła z kompozytów węglowych. Grubość 6 mm. Dostępne średnice do wyboru w mm: 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200, 220, 240 – 40 szt
2. Obręcze 5/8 koła z kompozytów węglowych. Dostępne średnice do wyboru w mm: 80, 130, 150, 160, 180, 200- 3 szt
3. Płyta do stopy z kompozytów węglowych w rozmiarach: 80 lub 160 mm długości. Dostępne średnice do wyboru w mm: 100, 120, 140, 160, 180 – 3 szt
4. Podpory teleskopowe z podziałką z możliwością kompresji/dystrakcji. Rozmiar: 100 mm + 40 mm dystrakcji.- 8 op
5. Podpory teleskopowe z podziałką z możliwością kompresji/dystrakcji. Rozmiar: 150 mm + 70 mm dystrakcji.- 8 op
6. Słupki żeńskie 2,3 lub 4 otworowe do wyboru – 30 szt
7. Słupki męskie 2,3 lub 4 otworowe do wyboru – 30 szt
8. Pręty gwintowane 100 mm (5 szt w opakowaniu) – 3 szt
9. Pręty gwintowane 120 mm (5 szt w opakowaniu) – 3 szt
10. Pręty gwintowane 150 mm (5 szt w opakowaniu) – 5 op
11. Pręty gwintowane 200 mm (5 szt w opakowaniu) – 5 op
12. Pręty gwintowane 250 mm (5 szt w opakowaniu) – 4 op
13. Wkręty mocujące do pinów od 3 do 6 mm (5 szt w opakowaniu)- 3 op
14. Kostki mocujące typu „Rancho” 1-otworowe – 8 szt
15. Kostki mocujące typu „Rancho” 2-otworowe – 8 szt
16. Kostki mocujące typu „Rancho” 3-otworowe – 8 szt
17. Kostki mocujące typu „Rancho” 4-otworowe – 8 szt
18. Kostki mocujące typu „Rancho” 5-otworowe – 8 szt
19. Tuleja centrująca 4, 5 lub 6 mm do kostek Rancho – 8 szt
20. Śruba blokująca (10 szt w opakowaniu) – 4 op
21. Śruby mocujące do wyboru 8; 10; 16; 20 mm (20 szt w opakowaniu) – 5 op
22. Nakrętki 10 mm (20 szt w opakowaniu) – 5 op
23. Nakrętki cienkie (20 szt w opakowaniu) – 3 op
24. Podkładki 2x14 mm (20 szt w opakowaniu) – 3 op
25. Podkładki stożkowe (20 kpl w opakowaniu) – 3 kpl
26. Sruby do stabilizacji i napinania drutów Kirschnera z nacięciem (20 szt w opakowaniu) – 10 op
27. Łuk udowy z kompozytu o kącie 90 – 120 stopni – 6 szt
28. Płytki łączące do łuków udowych – 12 szt
29. Kostki do mocowania grotowkrętów do łuków udowych jedno lub dwuotworowe do wyboru – 8 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 216 Nazwa: Zadanie 216. Implant zaopatrzony w nić usp 2 zagięte na końcu ,do naprawy więzadła podeszwowego, zaopatrzony w igłę z rowkiem na czubku umożliwiającą bezpieczne przeszycie tkanki

1)Krótki opis

Implant zaopatrzony w nić usp 2 zagięte na końcu ,do naprawy więzadła podeszwowego, zaopatrzony w igłę z rowkiem na czubku umożliwiającą bezpieczne przeszycie tkanki.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

6 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 217 Nazwa: Zadanie 217. Drut prowadzący z o średnicy 1,1 mm z oczkiem nitinolowym na końcu drutu

1)Krótki opis

Drut prowadzący z o średnicy 1,1 mm z oczkiem nitinolowym na końcu drutu.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

10 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 218 Nazwa: Zadanie 218. Narzędzie do przeszywania tkanek miękkich w trzech rozmiarach o długości 15 cm zaaopatrzone w pleciony drut nitinolowy

1)Krótki opis

Narzędzie do przeszywania tkanek miękkich w trzech rozmiarach o długości 15 cm zaaopatrzone w pleciony drut nitinolowy.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

15 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 219 Nazwa: Zadanie 219. Endoproteza całkowita MTP I (anatomiczna 3 elementowa niezwiązana)

1)Krótki opis

Endoproteza całkowita MTP I (anatomiczna 3 elementowa niezwiązana).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

5 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 220 Nazwa: Zadanie 220. Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 3,00 mm plus podkładka

1)Krótki opis

Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 3,00 mm plus podkładka.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

50 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 221 Nazwa: Zadanie 221. Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 4,5 mm plus podkładka

1)Krótki opis

Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 4,5 mm plus podkładka.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

60 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 222 Nazwa: Zadanie 222. Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 6,5 mm plus podkładka

1)Krótki opis

Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 6,5 mm plus podkładka.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183100

3)Wielkość lub zakres

60 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 223 Nazwa: Zadanie 223. Urządzenie ogrzewające pacjenta ciepłym powietrzem + koce ogrzewające kompatybilne z urządzeniem

1)Krótki opis

Urządzenie ogrzewające pacjenta ciepłym powietrzem + koce ogrzewające kompatybilne z urządzeniem.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

— urzadzenie – 1 szt.
— koce na górną i dolną część ciała – 360 szt.
— koce z dostępem operacyjnym umożliwiającym przeprowadzenie zabiegu na kręgosłupie – 144 szt.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 224 Nazwa: Zadanie 224. Pompa Infuzyjna

1)Krótki opis

Pompa Infuzyjna.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33162000

3)Wielkość lub zakres

2 kpl.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Zadanie – 1 - 4 968,00 PLN
Zadanie – 2 - 13 230,00 PLN
Zadanie – 3 - 1 406,16 PLN
Zadanie – 4 - 4 644,00 PLN
Zadanie – 5 - 12 150,00 PLN
Zadanie – 6 - 13 608,00 PLN
Zadanie – 7 - 5 184,00 PLN
Zadanie – 8 - 345,60 PLN
Zadanie – 9 - 3 456,00 PLN
Zadanie – 10 – 340,20 PLN
Zadanie – 11 – 2 430,00 PLN
Zadanie – 12 – 1 890,00 PLN
Zadanie – 13 – 799,20 PLN
Zadanie – 14 – 3 780,00 PLN
Zadanie – 15 – 2 964,60 PLN
Zadanie – 16 – 116,10 PLN
Zadanie – 17 – 58,32 PLN
Zadanie – 18 – 2 305,80 PLN
Zadanie – 19 – 399,60 PLN
Zadanie – 20 – 103,68 PLN
Zadanie – 21 – 1 568,70 PLN
Zadanie – 22 – 75,60 PLN
Zadanie – 23 – 469,80 PLN
Zadanie – 24 – 2 332,80 PLN
Zadanie – 25 – 2 073,60 PLN
Zadanie – 26 – 2 160,00 PLN
Zadanie – 27 – 2 073,60 PLN
Zadanie – 28 – 2 808,00 PLN
Zadanie – 29 – 2 592,00 PLN
Zadanie – 30 – 1 226,88 PLN
Zadanie – 31 – 421,20 PLN
Zadanie – 32 – 200,88 PLN
Zadanie – 33 – 482,76 PLN
Zadanie – 34 – 228,42 PLN
Zadanie – 35 – 185,76 PLN
Zadanie – 36 – 117,13 PLN
Zadanie – 37 – 160,92 PLN
Zadanie – 38 – 565,92 PLN
Zadanie – 39 – 501,12 PLN
Zadanie – 40 – 706,32 PLN
Zadanie – 41 – 432,00 PLN
Zadanie – 42 – 432,00 PLN
Zadanie – 43 – 293,22 PLN
Zadanie – 44 – 70,47 PLN
Zadanie – 45 – 70,20 PLN
Zadanie – 46 – 66,69 PLN
Zadanie – 47 – 68,04 PLN
Zadanie – 48 – 444,96 PLN
Zadanie – 49 – 166,86 PLN
Zadanie – 50 – 281,88 PLN
Zadanie – 51 – 348,30 PLN
Zadanie – 52 – 198,45 PLN
Zadanie – 53 – 348,30 PLN
Zadanie – 54 – 200,88 PLN
Zadanie – 55 – 117,45 PLN
Zadanie – 56 – 57,51 PLN
Zadanie – 57 – 68,58 PLN
Zadanie – 58 – 185,76 PLN
Zadanie – 59 – 2 065,60 PLN
Zadanie – 60 – 232,20 PLN
Zadanie – 61 – 572,40 PLN
Zadanie – 62 – 155,52 PLN
Zadanie – 63 – 2 635,20 PLN
Zadanie – 64 – 777,60 PLN
Zadanie – 65 – 162,00 PLN
Zadanie – 66 – 32,40 PLN
Zadanie – 67 – 42,12 PLN
Zadanie – 68 – 51,84 PLN
Zadanie – 69 – 58,32 PLN
Zadanie – 70 – 55,08 PLN
Zadanie – 71 – 518,40 PLN
Zadanie – 72 – 34,56 PLN
Zadanie – 73 – 345,60 PLN
Zadanie – 74 – 572,40 PLN
Zadanie – 75 – 56,16 PLN
Zadanie – 76 – 345,60 PLN
Zadanie – 77 – 475,20 PLN
Zadanie – 78 – 486,00 PLN
Zadanie – 79 – 297,00 PLN
Zadanie – 80 – 34,56 PLN
Zadanie – 81 – 60,48 PLN
Zadanie – 82 – 993,60 PLN
Zadanie – 83 – 145,80 PLN
Zadanie – 84 – 197,64 PLN
Zadanie – 85 – 1 641,60 PLN
Zadanie – 86 – 81,00 PLN
Zadanie – 87 – 933,12 PLN
Zadanie – 88 – 466,56 PLN
Zadanie – 89 – 466,56 PLN
Zadanie – 90 – 2 754,00 PLN
Zadanie – 91 – 6,48 PLN
Zadanie – 92 – 194,40 PLN
Zadanie – 93 – 29,16 PLN
Zadanie – 94 – 77,76 PLN
Zadanie – 95 – 299,16 PLN
Zadanie – 96 – 64,80 PLN
Zadanie – 97 – 1 150,20 PLN
Zadanie – 98 – 2 008,80 PLN
Zadanie – 99 – 1 684,80 PLN
Zadanie – 100 – 680,40 PLN
Zadanie – 101 – 1 209,60 PLN
Zadanie – 102 – 453,60 PLN
Zadanie – 103 – 518,40 PLN
Zadanie – 104 – 842,40 PLN
Zadanie – 105 – 648,00 PLN
Zadanie – 106 – 864,00 PLN
Zadanie – 107 – 855,36 PLN
Zadanie – 108 – 20,09 PLN
Zadanie – 109 – 13,28 PLN
Zadanie – 110 – 20,09 PLN
Zadanie – 111 – 6,48 PLN
Zadanie – 112 – 5,94 PLN
Zadanie – 113 – 56,16 PLN
Zadanie – 114 – 38,88 PLN
Zadanie – 115 – 972,00 PLN
Zadanie – 116 – 16,52 PLN
Zadanie – 117 – 7,45 PLN
Zadanie – 118 – 11,99 PLN
Zadanie – 119 – 6,75 PLN
Zadanie – 120 – 112,32 PLN
Zadanie – 121 – 101,52 PLN
Zadanie – 122 – 112,32 PLN
Zadanie – 123 – 112,32 PLN
Zadanie – 124 – 21,60 PLN
Zadanie – 125 – 89,64 PLN
Zadanie – 126 – 21,60 PLN
Zadanie – 127 – 10,80 PLN
Zadanie – 128 – 285,12 PLN
Zadanie – 129 – 3,35 PLN
Zadanie – 130 – 0,97 PLN
Zadanie – 131 – 432,00 PLN
Zadanie – 132 – 5,51 PLN
Zadanie – 133 – 1,08 PLN
Zadanie – 134 – 177,12 PLN
Zadanie – 135 – 334,80 PLN
Zadanie – 136 – 137,70 PLN
Zadanie – 137 – 4 320,00 PLN
Zadanie – 138 – 3 402,00 PLN
Zadanie – 139 – 10 368,00 PLN
Zadanie – 140 – 8 121,60 PLN
Zadanie – 141 – 1 944,00 PLN
Zadanie – 142 – 194,40 PLN
Zadanie – 143 – 1 188,00 PLN
Zadanie – 144 – 486,00 PLN
Zadanie – 145 – 297,00 PLN
Zadanie – 146 – 34,56 PLN
Zadanie – 147 – 60,48 PLN
Zadanie – 148 – 746,50 PLN
Zadanie – 149 – 3 888,00 PLN
Zadanie – 150 – 1 717,20 PLN
Zadanie – 151 – 297,00 PLN
Zadanie – 152 – 4 082,40 PLN
Zadanie – 153 – 1 728,00 PLN
Zadanie – 154 – 140,40 PLN
Zadanie – 155 – 378,00 PLN
Zadanie – 156 – 421,20 PLN
Zadanie – 157 – 149,04 PLN
Zadanie – 158 – 594,00 PLN
Zadanie – 159 – 5 832,00 PLN
Zadanie – 160 – 14 871,60 PLN
Zadanie – 161 – 764,64 PLN
Zadanie – 162 – 4 968,00 PLN
Zadanie – 163 – 3 456,00 PLN
Zadanie – 164 – 291,60 PLN
Zadanie – 165 – 162,00 PLN
Zadanie – 166 – 615,60 PLN
Zadanie – 167 – 1 458,00 PLN
Zadanie – 168 – 5 346,00 PLN
Zadanie – 169 – 3 240,00 PLN
Zadanie – 170 – 4 860,00 PLN
Zadanie – 171 – 712,80 PLN
Zadanie – 172 – 712,80 PLN
Zadanie – 173 – 2 138,40 PLN
Zadanie – 174 – 756,00 PLN
Zadanie – 175 – 1 755,00 PLN
Zadanie – 176 – 1 350,00 PLN
Zadanie – 177 – 8 564,40 PLN
Zadanie – 178 – 10 389,60 PLN
Zadanie – 179 – 2 106,00 PLN
Zadanie – 180 – 3 510,00 PLN
Zadanie – 181 – 4 614,95 PLN
Zadanie – 182 – 8 213,40 PLN
Zadanie – 183 – 1 686,05 PLN
Zadanie – 184 – 140,40 PLN
Zadanie – 185 – 648,00 PLN
Zadanie – 186 – 70,20 PLN
Zadanie – 187 – 2 527,20 PLN
Zadanie – 188 – 576,72 PLN
Zadanie – 189 – 576,72 PLN
Zadanie – 190 – 384,48 PLN
Zadanie – 191 – 576,72 PLN
Zadanie – 192 – 259,20 PLN
Zadanie – 193 – 259,20 PLN
Zadanie – 194 – 129,60 PLN
Zadanie – 195 – 129,60 PLN
Zadanie – 196 – 237,60 PLN
Zadanie – 197 – 216,00 PLN
Zadanie – 198 – 226,80 PLN
Zadanie – 199 – 1 944,00 PLN
Zadanie – 200 – 1 442,88 PLN
Zadanie – 201 – 2 203,20 PLN
Zadanie – 202 – 599,40 PLN
Zadanie – 203 – 712,80 PLN
Zadanie – 204 – 113,40 PLN
Zadanie – 205 – 864,00 PLN
Zadanie – 206 – 799,20 PLN
Zadanie – 207 – 732,24 PLN
Zadanie – 208 – 129,60 PLN
Zadanie – 209 – 129,60 PLN
Zadanie – 210 – 311,04 PLN
Zadanie – 211 – 3 203,28 PLN
Zadanie – 212 – 3 499,20 PLN
Zadanie – 213 – 453,60 PLN
Zadanie – 214 – 421,20 PLN
Zadanie – 215 – 1 620,00 PLN
Zadanie – 216 – 71,28 PLN
Zadanie – 217 – 10,80 PLN
Zadanie – 218 – 72,90 PLN
Zadanie – 219 – 248,40 PLN
Zadanie – 220 – 172,80 PLN
Zadanie – 221 – 194,40 PLN
Zadanie – 222 – 194,40 PLN
Zadanie – 223 – 372,73 PLN
Zadanie – 224 – 86,40 PLN
Łącznie – 295 944,86 PLN.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT nie później niż w ciągu 30 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę musi spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i do używania określone ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679 z późn. zm.).

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 80

2. Funkcjonalność oraz opcje opcje fakultatywne. Waga 20

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

ZP.PN.17.2015

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

18.12.2015 - 09:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 18.12.2015 - 9:15

Miejscowość:

Świebodzin

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną,
2) 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienie lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej określonej w pkt. I niniejszej specyfikacji.
3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. XXII.6. niniejszej specyfikacji wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4.Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:6.11.2015

Załączniki

AutorRobert Łobanowski
Data wytworzenia:2015-11-12
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2015-11-12 11:34:30
Odwiedziny:51033

Wyszukiwarka