Dostawa narz─Ödzi, materia┼é├│w i urz─ůdze┼ä medycznych stosowanych w procedurach ortopedycznych oraz myjki-dezynfekatora do basen├│w, kaczek i pojemnik├│w sanitarnych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w ┼Üwiebodzinie

Ogłoszenie nr 543079-N-2018 z dnia 2018-04-11 r.

 

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Sp├│┼éka z o.o.: Dostawa narz─Ödzi, materia┼é├│w i urz─ůdze┼ä medycznych stosowanych w procedurach ortopedycznych oraz myjki-dezynfekatora do basen├│w, kaczek i pojemnik├│w sanitarnych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w ┼Üwiebodzinie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie og┼éoszenia: Zamieszczanie obowi─ůzkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zam├│wienie dotyczy projektu lub programu wsp├│┼éfinansowanego ze ┼Ťrodk├│w Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

 

O zam├│wienie mog─ů ubiega─ç si─Ö wy┼é─ůcznie zak┼éady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt├│rych dzia┼éalno┼Ť─ç, lub dzia┼éalno┼Ť─ç ich wyodr─Öbnionych organizacyjnie jednostek, kt├│re b─Öd─ů realizowa┼éy zam├│wienie, obejmuje spo┼éeczn─ů i zawodow─ů integracj─Ö os├│b b─Öd─ůcych cz┼éonkami grup spo┼éecznie marginalizowanych

Nie


Nale┼╝y poda─ç minimalny procentowy wska┼║nik zatrudnienia os├│b nale┼╝─ůcych do jednej lub wi─Öcej kategorii, o kt├│rych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni┼╝ 30%, os├│b zatrudnionych przez zak┼éady pracy chronionej lub wykonawc├│w albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ─äCY

Post─Öpowanie przeprowadza centralny zamawiaj─ůcy

Nie

Post─Öpowanie przeprowadza podmiot, kt├│remu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli przeprowadzenie post─Öpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt├│remu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli prowadzenie post─Öpowania:
Post─Öpowanie jest przeprowadzane wsp├│lnie przez zamawiaj─ůcych

Nie


Je┼╝eli tak, nale┼╝y wymieni─ç zamawiaj─ůcych, kt├│rzy wsp├│lnie przeprowadzaj─ů post─Öpowanie oraz poda─ç adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt├│w wraz z danymi do kontakt├│w:

Post─Öpowanie jest przeprowadzane wsp├│lnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post─Öpowania wsp├│lnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej – maj─ůce zastosowanie krajowe prawo zam├│wie┼ä publicznych:
Informacje dodatkowe:

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 29063000000, ul. ul. Zamkowa  1 , 66-200   Świebodzin, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 4750601, e-mail lco@loro.pl, faks 68 4750602.
Adres strony internetowej (URL): www.loro.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod kt├│rym mo┼╝na uzyska─ç dost─Öp do narz─Ödzi i urz─ůdze┼ä lub format├│w plik├│w, kt├│re nie s─ů og├│lnie dost─Öpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ─äCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podzia┼é obowi─ůzk├│w mi─Ödzy zamawiaj─ůcymi w przypadku wsp├│lnego przeprowadzania post─Öpowania, w tym w przypadku wsp├│lnego przeprowadzania post─Öpowania z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej (kt├│ry z zamawiaj─ůcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post─Öpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post─Öpowania odpowiadaj─ů pozostali zamawiaj─ůcy, czy zam├│wienie b─Ödzie udzielane przez ka┼╝dego z zamawiaj─ůcych indywidualnie, czy zam├│wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta┼éych zamawiaj─ůcych):

 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe┼ény i bezpo┼Ťredni dost─Öp do dokument├│w z post─Öpowania mo┼╝na uzyska─ç pod adresem (URL)

Nie
www.loro.pl


Adres strony internetowej, na kt├│rej zamieszczona b─Ödzie specyfikacja istotnych warunk├│w zam├│wienia

Nie
www.loro.pl


Dost─Öp do dokument├│w z post─Öpowania jest ograniczony - wi─Öcej informacji mo┼╝na uzyska─ç pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny spos├│b:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny spos├│b:
poczta tradycyjna, kurier, osobi┼Ťcie w siedzibie zamawiajacego-sekretariat
Adres:
ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz─Ödzi i urz─ůdze┼ä lub format├│w plik├│w, kt├│re nie s─ů og├│lnie dost─Öpne

Nie
Nieograniczony, pe┼ény, bezpo┼Ťredni i bezp┼éatny dost─Öp do tych narz─Ödzi mo┼╝na uzyska─ç pod adresem: (URL)

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 


II.1) Nazwa nadana zam├│wieniu przez zamawiaj─ůcego: Dostawa narz─Ödzi, materia┼é├│w i urz─ůdze┼ä medycznych stosowanych w procedurach ortopedycznych oraz myjki-dezynfekatora do basen├│w, kaczek i pojemnik├│w sanitarnych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w ┼Üwiebodzinie
Numer referencyjny: ZP.PN.1.2018
Przed wszcz─Öciem post─Öpowania o udzielenie zam├│wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zam├│wienia: Dostawy
II.3) Informacja o mo┼╝liwo┼Ťci sk┼éadania ofert cz─Ö┼Ťciowych
Zam├│wienie podzielone jest na cz─Ö┼Ťci:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich cz─Ö┼Ťci

Zamawiaj─ůcy zastrzega sobie prawo do udzielenia ┼é─ůcznie nast─Öpuj─ůcych cz─Ö┼Ťci lub grup cz─Ö┼Ťci:

Maksymalna liczba cz─Ö┼Ťci zam├│wienia, na kt├│re mo┼╝e zosta─ç udzielone zam├│wienie jednemu wykonawcy:II.4) Kr├│tki opis przedmiotu zam├│wienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub rob├│t budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane: Przedmiotem zam├│wienia jest dostawa narz─Ödzi, materia┼é├│w i urz─ůdze┼ä medycznych stosowanych w procedurach ortopedycznych oraz myjki-dezynfekatora do basen├│w, kaczek i pojemnik├│w sanitarnych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w ┼Üwiebodzinie Szczeg├│┼éowy opis przedmiotu zam├│wienia, asortyment i szacunkowe ilo┼Ťci zawiera za┼é─ůcznik numer 5 – Szczeg├│┼éowy opis przedmiotu zam├│wienia do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunk├│w Zam├│wienia. Okre┼Ťlone w za┼é─ůczniku nr 5 do SIWZ dla zada┼ä 3 oraz 5 ilo┼Ťci s─ů wielko┼Ťci─ů szacunkow─ů, uzale┼╝nion─ů od ilo┼Ťci przyj─Ötych pacjent├│w, posiadanych ┼Ťrodk├│w finansowych oraz tre┼Ťci wynegocjowanych kontrakt├│w z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przes┼éanek, okre┼Ťlone w/w szacunkowe ilo┼Ťci mog─ů ulec zmniejszeniu i mog─ů zosta─ç zredukowane do faktycznych potrzeb szpitala. Niniejsze zam├│wienie obejmuje 8 niepodzielnych zada┼ä: Nazwa zadania Zadanie 1 Optyka artroskopowa do ma┼éych staw├│w Zadanie 2 Optyka artroskopowa do ma┼éych staw├│w Zadanie 3 Ostrza do resekcji kostnej Zadanie 4 Narz─Ödzia chirurgiczne Zadanie 5 Akcesoria do kardiomonitor├│w oraz laryngoskopu Zadanie 6 Aparat USG wraz z akcesoriami Zadanie 7 Podpory do sto┼éu operacyjnego Zadanie 8 Myjka-dezynfekator do basen├│w, kaczek i pojemnik├│w sanitarnych Je┼╝eli w opisie przedmiotu zam├│wienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – nale┼╝y przyj─ů─ç, ┼╝e wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie okre┼Ťlaj─ů parametry techniczne, eksploatacyjne, u┼╝ytkowe, co oznacza, ┼╝e Zamawiaj─ůcy dopuszcza z┼éo┼╝enie oferty w tej cz─Ö┼Ťci przedmiotu zam├│wienia o r├│wnowa┼╝nych parametrach technicznych, eksploatacyjnych, u┼╝ytkowych i jako┼Ťciowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, kt├│ry powo┼éuje si─Ö na rozwi─ůzania r├│wnowa┼╝ne opisywanym przez Zamawiaj─ůcego jest obowi─ůzany wykaza─ç, ┼╝e oferowany przez niego przedmiot zam├│wienia spe┼énia wymagania okre┼Ťlone przez Zamawiaj─ůcego. Przedmiot zam├│wienia oferowany przez Wykonawc─Ö musi spe┼énia─ç warunki dopuszczenia do obrotu i do u┼╝ywania okre┼Ťlone ustaw─ů z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z p├│┼║n. zm.).

II.5) Główny kod CPV: 33162000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33140000-3
33191000-5


II.6) Ca┼ékowita warto┼Ť─ç zam├│wienia (je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zam├│wienia):
Warto┼Ť─ç bez VAT:
Waluta:


(w przypadku um├│w ramowych lub dynamicznego systemu zakup├│w – szacunkowa ca┼ékowita maksymalna warto┼Ť─ç w ca┼éym okresie obowi─ůzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup├│w)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre┼Ťlenie przedmiotu, wielko┼Ťci lub zakresu oraz warunk├│w na jakich zostan─ů udzielone zam├│wienia, o kt├│rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi─ůcach:┬á ┬á lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci zawodowej, o ile wynika to z odr─Öbnych przepis├│w
Okre┼Ťlenie warunk├│w: Zamawiaj─ůcy nie stawia warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre┼Ťlenie warunk├│w: Zamawiaj─ůcy nie stawia warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno┼Ť─ç techniczna lub zawodowa
Okre┼Ťlenie warunk├│w: Zamawiaj─ůcy nie stawia warunku.
Zamawiaj─ůcy wymaga od wykonawc├│w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu imion i nazwisk os├│b wykonuj─ůcych czynno┼Ťci przy realizacji zam├│wienia wraz z informacj─ů o kwalifikacjach zawodowych lub do┼Ťwiadczeniu tych os├│b:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre┼Ťlone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj─ůcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiaj─ůcy przewiduje nast─Öpuj─ůce fakultatywne podstawy wykluczenia:


III.3) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W CELU WST─śPNEGO POTWIERDZENIA, ┼╗E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE┼üNIA WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU ORAZ SPE┼üNIA KRYTERIA SELEKCJI

O┼Ťwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe┼énianiu warunk├│w udzia┼éu w post─Öpowaniu
Tak
O┼Ťwiadczenie o spe┼énianiu kryteri├│w selekcji
Nie

III.4) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENT├ôW , SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KT├ôRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) aktualny odpis z w┼éa┼Ťciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, je┼╝eli odr─Öbne przepisy wymagaj─ů wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 2) Je┼╝eli wykonawca ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument├│w, o kt├│rych mowa w cz─Ö┼Ťci XI SIWZ ust. 2 pkt. 1), sk┼éada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt├│rym wykonawca ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj─ůc odpowiednio, ┼╝e nie otwarto jego likwidacji ani nie og┼éoszono jego upad┼éo┼Ťci. Dokument, o kt├│rym mowa powinien by─ç wystawiony nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert. 3) Je┼╝eli w kraju, w kt├│rym wykonawca ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt├│rej dokument dotyczy, nie wydaje si─Ö dokument├│w, o kt├│rych mowa w punkcie 3) powy┼╝ej zast─Öpuje si─Ö je dokumentem zawieraj─ůcym odpowiednio o┼Ťwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os├│b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o┼Ťwiadczenie osoby, kt├│rej dokument mia┼é dotyczy─ç, z┼éo┼╝one przed notariuszem lub przed organem s─ůdowym, administracyjnym albo organem samorz─ůdu zawodowego lub gospodarczego w┼éa┼Ťciwym ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o kt├│rym mowa powinien by─ç wystawiony nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert. Je┼╝eli dokumenty , o kt├│rych mowa powy┼╝ej w ust. 2 pkt. 1),2),3), dost─Öpne s─ů w formie elektronicznej pod okre┼Ťlonymi adresami internetowymi og├│lnodost─Öpnych i bezp┼éatnych baz danych, wykonawca sk┼éada o┼Ťwiadczenie – formularz ofertowy pkt. 11.

III.5) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENT├ôW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KT├ôRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPE┼üNIANIA WARUNK├ôW UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU:
Zamawiaj─ůcy nie stawia warunk├│w.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENT├ôW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KT├ôRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Katalog firmowy zawieraj─ůcy opis i oznaczenie produktu wraz z numerem katalogowym zawieraj─ůcy informacje wskazuj─ůce, ┼╝e oferowane towary spe┼éniaj─ů wymagane parametry zawarte w Szczeg├│┼éowym opisie przedmiotu zam├│wienia ( Za┼é─ůcznik nr 5). Produkty w katalogu musz─ů by─ç oznaczone w taki spos├│b, aby jednoznacznie mo┼╝na by┼éo przyporz─ůdkowa─ç je do pozycji Formularza cenowego. Dopuszcza si─Ö za┼é─ůczenie dodatkowych zdj─Ö─ç oferowanych towar├│w w celu jednoznacznej weryfikacji oferowanego asortymentu z wymaganymi parametrami przedmiotu zam├│wienia. Ka┼╝da strona dokumentu w prawym g├│rnym rogu powinna by─ç oznaczona numerem zadania, kt├│rego dotyczy. Ponadto Zamawiaj─ůcy mo┼╝e za┼╝─ůda─ç pr├│bek oferowanych produkt├│w oraz innych dokument├│w, kart charakterystyki itp. w celu weryfikacji oferowanego asortymentu z wymaganymi parametrami przedmiotu zam├│wienia.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wszelkie pe┼énomocnictwa do┼é─ůczone do oferty musz─ů by─ç z┼éo┼╝one w oryginale lub kopii po┼Ťwiadczonej notarialnie. W przypadku, gdy Wykonawcy wsp├│lnie ubiegaj─ů si─Ö o udzielenie zam├│wienia, w├│wczas ustanawiaj─ů pe┼énomocnika do reprezentowania ich w post─Öpowaniu o udzielenie zam├│wienia albo reprezentowania w post─Öpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam├│wienia publicznego. Pe┼énomocnictwo powinno by─ç sporz─ůdzone w formie pisemnej. Pe┼énomocnictwo takie mo┼╝e r├│wnie┼╝ wynika─ç z umowy konsorcjum, kt├│r─ů w tym przypadku w oryginale lub kopii po┼Ťwiadczonej notarialnie Wykonawca za┼é─ůcza do oferty.

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zam├│wienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj─ůcy ┼╝─ůda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje si─Ö udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam├│wienia:

Nie
Nale┼╝y poda─ç informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga si─Ö z┼éo┼╝enia ofert w postaci katalog├│w elektronicznych lub do┼é─ůczenia do ofert katalog├│w elektronicznych:

Nie
Dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie ofert w postaci katalog├│w elektronicznych lub do┼é─ůczenia do ofert katalog├│w elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc├│w, kt├│rzy zostan─ů zaproszeni do udzia┼éu w post─Öpowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawc├│w
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawc├│w:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup├│w:

Umowa ramowa b─Ödzie zawarta:

Czy przewiduje si─Ö ograniczenie liczby uczestnik├│w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik├│w umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam├│wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup├│w:

Adres strony internetowej, na kt├│rej b─Öd─ů zamieszczone dodatkowe informacje dotycz─ůce dynamicznego systemu zakup├│w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje si─Ö pobranie ze z┼éo┼╝onych katalog├│w elektronicznych informacji potrzebnych do sporz─ůdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup├│w:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Nale┼╝y poda─ç adres strony internetowej, na kt├│rej aukcja b─Ödzie prowadzona:

Nale┼╝y wskaza─ç elementy, kt├│rych warto┼Ťci b─Öd─ů przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si─Ö ograniczenia co do przedstawionych warto┼Ťci, wynikaj─ůce z opisu przedmiotu zam├│wienia:

Nale┼╝y poda─ç, kt├│re informacje zostan─ů udost─Öpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b─Ödzie termin ich udost─Öpnienia:
Informacje dotycz─ůce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany spos├│b post─Öpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie b─Öd─ů warunki, na jakich wykonawcy b─Öd─ů mogli licytowa─ç (minimalne wysoko┼Ťci post─ůpie┼ä):
Informacje dotycz─ůce wykorzystywanego sprz─Ötu elektronicznego, rozwi─ůza┼ä i specyfikacji technicznych w zakresie po┼é─ůcze┼ä:
Wymagania dotycz─ůce rejestracji i identyfikacji wykonawc├│w w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap├│w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt├│rzy nie z┼éo┼╝yli nowych post─ůpie┼ä, zostan─ů zakwalifikowani do nast─Öpnego etapu:
Warunki zamkni─Öcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt├│rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, kt├│re musz─ů spe┼énia─ç wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze┼╝enie prawa do udzielenia zam├│wienia na podstawie ofert wst─Öpnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale┼╝y poda─ç informacje na temat etap├│w negocjacji (w tym liczb─Ö etap├│w):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga┼ä zamawiaj─ůcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko┼Ťci nagr├│d dla wykonawc├│w, kt├│rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi─ůzania stanowi─ůce podstaw─Ö do sk┼éadania ofert, je┼╝eli zamawiaj─ůcy przewiduje nagrody:

Wst─Öpny harmonogram post─Öpowania:

Podzia┼é dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi─ůza┼ä:
Nale┼╝y poda─ç informacje na temat etap├│w dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam├│wienia definiuj─ůce minimalne wymagania, kt├│rym musz─ů odpowiada─ç wszystkie oferty:

Podzia┼é negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj─ůcych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri├│w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk├│w zam├│wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt├│rej b─Ödzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na kt├│rej jest dost─Öpny opis przedmiotu zam├│wienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz─ůce rejestracji i identyfikacji wykonawc├│w w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz─ůdze┼ä informatycznych:

Spos├│b post─Öpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre┼Ťlenie minimalnych wysoko┼Ťci post─ůpie┼ä:

Informacje o liczbie etap├│w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt├│rzy nie z┼éo┼╝yli nowych post─ůpie┼ä, zostan─ů zakwalifikowani do nast─Öpnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni─Öcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, kt├│re zostan─ů wprowadzone do tre┼Ťci zawieranej umowy w sprawie zam├│wienia publicznego, albo og├│lne warunki umowy, albo wz├│r umowy:


Wymagania dotycz─ůce zabezpieczenia nale┼╝ytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si─Ö istotne zmiany postanowie┼ä zawartej umowy w stosunku do tre┼Ťci oferty, na podstawie kt├│rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale┼╝y wskaza─ç zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wz├│r umowy - za┼é─ůcznik nr 4a 1.Zamawiaj─ůcy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam├│wie┼ä publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), przewiduje zmiany postanowie┼ä niniejszej umowy w stosunku do tre┼Ťci oferty, na podstawie, kt├│rej dokonano wyboru Dostawcy w zakresie: a)zmiany danych Dostawcy lub Zamawiaj─ůcego, w tym danych teleadresowych, nazwy czy te┼╝ formy prawnej kt├│rejkolwiek ze Stron, b)zmiany wynagrodzenia Dostawcy w przypadku: - zmiany stawki podatku VAT wynikaj─ůcej ze zmiany obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa, poprzez podniesienie lub obni┼╝enie ceny jednostkowej brutto, c) zmiany poszczeg├│lnych towar├│w wyszczeg├│lnionych w Za┼é─ůczniku nr 1 do umowy – Formularz cenowy w przypadku zaprzestania b─ůd┼║ wstrzymania ich produkcji czego nie mo┼╝na by┼éo przewidzie─ç w dniu zawarcia niniejszej umowy, na tzw. „zamienniki”, tj. towary r├│wnowa┼╝ne - pod warunkiem, ┼╝e spe┼éni─ů one wszystkie wymogi Zamawiaj─ůcego, w tym r├│wnie┼╝ cen─Ö jednostkow─ů wynikaj─ůc─ů ze z┼éo┼╝onej oferty. 2.W przypadku zmian, o kt├│rych mowa w ust. 1 pkt a) Strona, kt├│rej zmiana dotyczy zobowi─ůzana jest do powiadomienia na pi┼Ťmie drugiej Strony o zaistnia┼éej zmianie. Powiadomienie winno zosta─ç wys┼éane drugiej Stronie za potwierdzeniem odbioru. 3.W przypadku zmian, o kt├│rych mowa w ust. 1 pkt b) Strona, kt├│ra inicjuje zmian─Ö zobowi─ůzana jest do powiadomienia na pi┼Ťmie drugiej Strony o zaistnia┼éej zmianie podaj─ůc jej uzasadnienie. Powiadomienie winno zosta─ç wys┼éane drugiej Stronie za potwierdzeniem odbioru. 4.Zmiany, o kt├│rych mowa w ust. 1 pkt b) obowi─ůzuj─ů od dnia wej┼Ťcia w ┼╝ycie akt├│w prawnych powoduj─ůcych zmiany. 5.W przypadku zmian, o kt├│rych mowa w ust. 1 pkt c) Strona, inicjuj─ůc zmian─Ö, zobowi─ůzana jest do powiadomienia na pi┼Ťmie drugiej Strony o zaistnia┼éej zmianie podaj─ůc jej uzasadnienie i do┼é─ůczenia o┼Ťwiadczenia producenta o zaprzestaniu lub wstrzymaniu produkcji danego towaru. Powiadomienie winno zosta─ç wys┼éane drugiej Stronie za potwierdzeniem odbioru. 6.Wszelkie zmiany i uzupe┼énienia umowy wymagaj─ů aneksu sporz─ůdzonego na pi┼Ťmie pod rygorem niewa┼╝no┼Ťci. Wz├│r umowy - za┼é─ůcznik nr 4b 1.Umowa mo┼╝e zosta─ç rozwi─ůzana na mocy porozumienia Stron w ka┼╝dym czasie. 2.Zamawiaj─ůcy uprawniony jest do odst─ůpienia od umowy w ca┼éo┼Ťci lub w cz─Ö┼Ťci, w przypadkach okre┼Ťlonych w powszechnie obowi─ůzuj─ůcych przepisach prawa, jak r├│wnie┼╝ w nast─Öpuj─ůcych przypadkach: a)w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno┼Ťci powoduj─ůcej, ┼╝e wykonanie Umowy nie le┼╝y w interesie publicznym, czego nie mo┼╝na by┼éo przewidzie─ç w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy mo┼╝e zagrozi─ç istotnemu interesowi bezpiecze┼ästwa pa┼ästwa lub bezpiecze┼ästwu publicznemu, b)Wykonawca dostarczy┼é Zamawiaj─ůcemu Sprz─Öt medyczny wadliwy i odmawia usuni─Öcia stwierdzonych przez Zamawiaj─ůcego wad (w ramach r─Ökojmi lub gwarancji), c)Wykonawca narusza inne postanowienia Umowy, z zastrze┼╝eniem ust. 4, i mimo wezwania Zamawiaj─ůcego do zaprzestania naruszenia, nadal dopuszcza si─Ö narusze┼ä. 3.Odst─ůpienie od Umowy z przyczyn, o kt├│rych mowa w pkt a)-c) powy┼╝ej mo┼╝e nast─ůpi─ç w ci─ůgu 30 dni od dnia powzi─Öcia informacji o okoliczno┼Ťci uzasadniaj─ůcej odst─ůpienie. 4.Je┼╝eli Wykonawca op├│┼║nia si─Ö z Wydaniem Sprz─Ötu medycznego, cho─çby w cz─Ö┼Ťci, przez okres d┼éu┼╝szy ni┼╝ 14 dni licz─ůc od dnia, o kt├│rym mowa w ┬ž3 ust. 1 Umowy, Zamawiaj─ůcy mo┼╝e odst─ůpi─ç od Umowy. 5.Odst─ůpienie od Umowy powinno by─ç sporz─ůdzone w formie pisemnej pod rygorem niewa┼╝no┼Ťci. Wz├│r umowy - za┼é─ůcznik nr 4c 1.Umowa mo┼╝e zosta─ç rozwi─ůzana na mocy porozumienia Stron w ka┼╝dym czasie. 2.Zamawiaj─ůcy uprawniony jest do odst─ůpienia od umowy w ca┼éo┼Ťci lub w cz─Ö┼Ťci, w przypadkach okre┼Ťlonych w powszechnie obowi─ůzuj─ůcych przepisach prawa, jak r├│wnie┼╝ w nast─Öpuj─ůcych przypadkach: a)w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno┼Ťci powoduj─ůcej, ┼╝e wykonanie Umowy nie le┼╝y w interesie publicznym, czego nie mo┼╝na by┼éo przewidzie─ç w chwili zawarcia Umowy, b)Wykonawca dostarczy┼é Zamawiaj─ůcemu Przedmiot umowy (w ca┼éo┼Ťci lub w cz─Ö┼Ťci) wadliwy i odmawia usuni─Öcia stwierdzonych przez Zamawiaj─ůcego wad (przy odbiorze, w ramach r─Ökojmi lub gwarancji), c)Wykonawca narusza inne postanowienia Umowy, z zastrze┼╝eniem ust. 4, i mimo wezwania Zamawiaj─ůcego do zaprzestania naruszenia, nadal dopuszcza si─Ö narusze┼ä. 3.Odst─ůpienie od Umowy z przyczyn, o kt├│rych mowa w pkt a)-c) powy┼╝ej mo┼╝e nast─ůpi─ç w ci─ůgu 30 dni od dnia powzi─Öcia informacji o okoliczno┼Ťci uzasadniaj─ůcej odst─ůpienie. 4.Je┼╝eli Wykonawca op├│┼║nia si─Ö z Wydaniem Przedmiotu umowy przez okres d┼éu┼╝szy ni┼╝ 14 dni licz─ůc od dnia, o kt├│rym mowa w ┬ž3 ust. 1 Umowy, Zamawiaj─ůcy mo┼╝e odst─ůpi─ç od Umowy. 5.Odst─ůpienie od Umowy powinno by─ç sporz─ůdzone w formie pisemnej pod rygorem niewa┼╝no┼Ťci.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos├│b udost─Öpniania informacji o charakterze poufnym (je┼╝eli dotyczy):
Wykonawca, sk┼éadaj─ůc ofert─Ö, mo┼╝e zastrzec, ┼╝e nie mog─ů by─ç udost─Öpniane znajduj─ůce si─Ö w jego ofercie informacje stanowi─ůce tajemnic─Ö przedsi─Öbiorstwa w rozumieniu przepis├│w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji „przez tajemnic─Ö przedsi─Öbiorstwa rozumie si─Ö nieujawnione do wiadomo┼Ťci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsi─Öbiorstwa lub inne informacje posiadaj─ůce warto┼Ť─ç gospodarcz─ů, co, do kt├│rych przedsi─Öbiorca podj─ů┼é niezb─Ödne dzia┼éania w celu zachowania ich w poufno┼Ťci”, je┼╝eli wykonawca, nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie sk┼éadania ofert wyka┼╝e, i┼╝ zastrze┼╝one informacje stanowi─ů tajemnice przedsi─Öbiorstwa. Zastrze┼╝enie powinno by─ç w├│wczas dokonane poprzez z┼éo┼╝enie oferty w dw├│ch cz─Ö┼Ťciach opisanych, jako „cz─Ö┼Ť─ç jawna ofert” i „cz─Ö┼Ť─ç tajna oferty”. Oferta z┼éo┼╝ona bez podzia┼éu na cz─Ö┼Ťci jawn─ů i tajn─ů jest ofert─ů jawn─ů. Wykonawca nie mo┼╝e zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert dotycz─ůcych: nazwy oraz adresu wykonawcy, ceny, terminu wykonania zam├│wienia, okresu gwarancji i warunk├│w p┼éatno┼Ťci zawartych w ofercie.
┼Ürodki s┼éu┼╝─ůce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-19, godzina: 09:00,
Skr├│cenie terminu sk┼éadania wniosk├│w, ze wzgl─Ödu na piln─ů potrzeb─Ö udzielenia zam├│wienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og┼éoszeniem):
Nie
Wskaza─ç powody:

J─Özyk lub j─Özyki, w jakich mog─ů by─ç sporz─ůdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu
> polski
IV.6.3) Termin zwi─ůzania ofert─ů: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk┼éadania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zam├│wienia, w przypadku nieprzyznania ┼Ťrodk├│w pochodz─ůcych z bud┼╝etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj─ůcych zwrotowi ┼Ťrodk├│w z pomocy udzielonej przez pa┼ästwa cz┼éonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt├│re mia┼éy by─ç przeznaczone na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zam├│wienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zam├│wienia, je┼╝eli ┼Ťrodki s┼éu┼╝─ůce sfinansowaniu zam├│wie┼ä na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt├│re zamawiaj─ůcy zamierza┼é przeznaczy─ç na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zam├│wienia, nie zosta┼éy mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

 

ZA┼ü─äCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ─äCE OFERT CZ─ś┼ÜCIOWYCHCz─Ö┼Ť─ç nr: 1Nazwa: Zadanie 1
1) Kr├│tki opis przedmiotu zam├│wienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub rob├│t budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane:Zadanie 1 Optyka artroskopowa do ma┼éych staw├│w - szczeg├│┼éowy opis przedmiotu zam├│wienia za┼é─ůcznik nr 5
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33162000-3,

3) Warto┼Ť─ç cz─Ö┼Ťci zam├│wienia(je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zam├│wienia):
Warto┼Ť─ç bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi─ůcach:
okres w dniach: 45
data rozpocz─Öcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Cz─Ö┼Ť─ç nr: 2Nazwa: Zadanie 2
1) Kr├│tki opis przedmiotu zam├│wienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub rob├│t budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane:Zadanie 2 Optyka artroskopowa do ma┼éych staw├│w - szczeg├│┼éowy opis przedmiotu zam├│wienia - za┼é─ůcznik nr 5
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33162000-3,

3) Warto┼Ť─ç cz─Ö┼Ťci zam├│wienia(je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zam├│wienia):
Warto┼Ť─ç bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi─ůcach:
okres w dniach: 45
data rozpocz─Öcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Cz─Ö┼Ť─ç nr: 3Nazwa: Zadanie 3
1) Kr├│tki opis przedmiotu zam├│wienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub rob├│t budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane:Zadanie 3 Ostrza do resekcji kostnej - szczeg├│┼éowy opis przedmiotu zam├│wienia - za┼é─ůcznik nr 5
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

3) Warto┼Ť─ç cz─Ö┼Ťci zam├│wienia(je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zam├│wienia):
Warto┼Ť─ç bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi─ůcach: 12
okres w dniach:
data rozpocz─Öcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Cz─Ö┼Ť─ç nr: 4Nazwa: Zadanie 4
1) Kr├│tki opis przedmiotu zam├│wienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub rob├│t budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane:Zadanie 4 Narz─Ödzia chirurgiczne - szczeg├│┼éowy opis przedmiotu zam├│wienia - za┼é─ůcznik nr 5
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33162000-3,

3) Warto┼Ť─ç cz─Ö┼Ťci zam├│wienia(je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zam├│wienia):
Warto┼Ť─ç bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi─ůcach:
okres w dniach: 45
data rozpocz─Öcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Cz─Ö┼Ť─ç nr: 5Nazwa: Zadanie 5
1) Kr├│tki opis przedmiotu zam├│wienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub rob├│t budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane:Zadanie 5 Akcesoria do kardiomonitor├│w oraz laryngoskopu - szczeg├│┼éowy opis przedmiotu zam├│wienia - za┼é─ůcznik nr 5
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

3) Warto┼Ť─ç cz─Ö┼Ťci zam├│wienia(je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zam├│wienia):
Warto┼Ť─ç bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi─ůcach: 12
okres w dniach:
data rozpocz─Öcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Cz─Ö┼Ť─ç nr: 6Nazwa: Zadanie 6
1) Kr├│tki opis przedmiotu zam├│wienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub rob├│t budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane:Zadanie 6 Aparat USG wraz z akcesoriami - szczeg├│┼éowy opis przedmiotu zam├│wienia za┼é─ůcznik nr 5
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33162000-3,

3) Warto┼Ť─ç cz─Ö┼Ťci zam├│wienia(je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zam├│wienia):
Warto┼Ť─ç bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi─ůcach:
okres w dniach: 45
data rozpocz─Öcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Cz─Ö┼Ť─ç nr: 7Nazwa: Zadanie 7
1) Kr├│tki opis przedmiotu zam├│wienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub rob├│t budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane:Zadanie 7 Podpory do sto┼éu operacyjnego - szczeg├│┼éowy opis przedmiotu zam├│wienia - za┼é─ůcznik nr 5
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33162000-3,

3) Warto┼Ť─ç cz─Ö┼Ťci zam├│wienia(je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zam├│wienia):
Warto┼Ť─ç bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi─ůcach:
okres w dniach: 45
data rozpocz─Öcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Cz─Ö┼Ť─ç nr: 8Nazwa: Zadanie 8
1) Kr├│tki opis przedmiotu zam├│wienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub rob├│t budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane:Zadanie 8 Myjka-dezynfekator do basen├│w, kaczek i pojemnik├│w sanitarnych - szczeg├│┼éowy opis przedmiotu zam├│wienia - za┼é─ůcznik nr 5
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33191000-5,

3) Warto┼Ť─ç cz─Ö┼Ťci zam├│wienia(je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zam├│wienia):
Warto┼Ť─ç bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi─ůcach:
okres w dniach: 45
data rozpocz─Öcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena0,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Ogłoszenie nr 500083469-N-2018 z dnia 17-04-2018 r.

Świebodzin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 543079-N-2018
Data: 11/04/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJ─äCY

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 29063000000, ul. ul. Zamkowa  1, 66-200   Świebodzin, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 4750601, e-mail lco@loro.pl, faks 68 4750602.
Adres strony internetowej (url): www.loro.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, kt├│ry nale┼╝y zmieni─ç:
Miejsce, w kt├│rym znajduje si─Ö zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu data:2018-04-19, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu data:2018-04-25, godzina: 09:00

 

Za┼é─ůczniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2018-04-11
Osoba udost─Öpniaj─ůca:Robert ┼üobanowski
Data udost─Öpnienia:2018-04-17 11:56:39
Odwiedziny:56972

Wyszukiwarka