Naprawa Kardiomonitorów infinity Delta – zaproszenie do składania ofert

Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z  Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) w trybie art. 4 pkt. 8, nr sprawy ZP.ZO.4.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana i naprawa 5 sztuk Kardiomonitorów infinity DELTA

Zakres:

1) Naprawa oraz wymiana niezbędnych elementów na nowe  kardiomonitorów w ilości 5 szt. oraz , montaż i uruchomienie. Sprzęt znajduje się na Bloku Operacyjnym w Lubuskim Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o. ul. Zamkowa 1.

 

Przewidywany zakres prac:

a) montaż klawiatury Delta w ilości 5 szt

b) montaż E/M SPR rear housing Vista  XL (5 szt )

c) montaż osłony tylnej (2 sztuki)

d) montaż folii zabezpieczającej (naklejki) DELTA – 5 sztuk

e) montaż kompletu zabezpieczeń obudowy DELTA

f) montaż pomp NBP ASY S.C. 7000 – 2 sztuki

 

Zalecana jest wizja lokalna w celu właściwego oszacowania przedmiotu zamówienia.

 

2) Zapłata nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3) Pozostałe wymagania formalne wg załączonego wzoru umowy – załącznik nr 2

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

5) Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki oraz wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, przepisami BHP, Polskimi Normami i innymi obowiązującymi regulacjami.

 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na załączonym do zapytania Formularzu ofertowym – załącznik nr 1

Ofertę (oparafowany, podpisany przez osobę upoważnioną i opieczętowany skan oferty) należy przesłać  do dnia 12.02.2019 r. do godz. 10:00 pocztą  e-mail  na adres przetargi@loro.pl  lub dostarczyć do sekretariatu w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin z dopiskiem „Oferta na Naprawę Kardiomonitorów infinity DELTA”.

 

Załączniki:

1.       Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.       Wzór umowy – załącznik nr 2

 

Zamawiający informuje, że do wyznaczonego terminu składania ofert tj. 12.02.2019 wpłynęła 1 oferta firmy: Drager Polska Sp. z o.o., ul. Sułkowskiego 18 a, 85-655 Bydgoszcz za łączną cenę brutto: 51 273,39. W związku z tym Zamawiający zadecydował, że przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone w/w Wykonawcy.

Załączniki

AutorIreneusz Misiakiewicz
Data wytworzenia:2019-02-07
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2019-02-21 11:15:26
Odwiedziny:49831

Wyszukiwarka