Dostawa wody mineralnej niegazowanej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na dostawę wody mineralnej niegazowanej.

 

Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z  Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie art. 4 pkt. 8, nr sprawy ZP.ZO.10.2017

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody mineralnej niegazowanej.

Przedmiot zamówienia winien być realizowany zgodnie z obowiązującymi na terenie RP przepisami, w szczególności: a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U z 2011r. Nr 85, poz.466 z późn. zm.).

b) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2003r. w sprawie szczególnych warunków sanitarnych oraz wymagań w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji lub w obrocie naturalnymi wodami mineralnymi i naturalnymi wodami źródlanymi (Dz. U z 2013r. Nr 89, poz. 842).

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1)Przedmiotem zamówienia jest dostawa naturalnej wody mineralnej niegazowanej w butlach do 19 L sztuk 25 butli w miesiącu.

2) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć , na czas trwania umowy w dzierżawę 5 dystrybutorów dozujących  wodę zimną i gorącą, jednego stojaka do przechowywania butli z wodą oraz  kubeczki plastikowe jednorazowego użytku.

3) Dostarczenie ww. wody  do Zamawiającego powinno odbywać się 1x w miesiącu, tj.:  w dni robocze godzinach 7:00-15:00.

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość okresowego zwiększenia lub zmniejszenia częstotliwości dostawy wody mineralnej.

5) Wykonawca  zobowiązany jest co pół roku do przeprowadzenia sanityzacji dystrybutora, czyli profesjonalnego czyszczenia wszystkich elementów mających bezpośredni kontakt z wodą we własnym zakresie i na własny koszt.

6) Zapłata nastąpi po otrzymaniu poprawnie wystawionej faktury VAT.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  15.98.10.008 – Wody mineralne

 

Jedynym kryterium wyboru oceny jest cena.

Pozostałe wymagania formalne wg załączonej umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na załączonym do zapytania Formularzu ofertowym – załącznik nr 1

Ofertę ( oparafowany, podpisany i opieczętowany skan oferty )należy przesłać  do dnia 27.03.2017 r. do godz. 10:00 pocztą  e-mail  na adres przetargi@loro.pl  lub dostarczyć w zamkniętych kopertach do sekretariatu w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin z dopiskiem: Oferta na usługę w zakresie dostawy wody niegazowanej. Nie otwierać do dnia 27.03.2017 r do godz. 10:00

 

W związku z tym, że do końca terminu składania ofert tj. do 27.03.2017 godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta Zamawiający unieważnia postępowanie

 

Załączniki:

1.            Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.            Wzór umowy – załącznik nr 2

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2016-03-20
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2017-03-27 14:55:41
Odwiedziny:61894

Wyszukiwarka