Zaproszenie do składania ofert na usługę obsługi rejestracji do poradni specjalistycznych w Lubuskim Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie

Z A P R O S Z E N I E  D O   S K Ł A D A N I A   O F E R T

 

Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie art.4 pkt 8 , nr sprawy LCO ZP.ZO.74.2016

 

Przedmiotem zamówienia jest obsługa rejestracji do poradni specjalistycznych w siedzibie Zamawiającego przez okres 12 miesięcy.

Do wykonywania usługi wymagana jest obsada minimum 2 osób.

Zaoferowane przez Wykonawcę wynagrodzenie ryczałtowe, będzie niezmienne przez cały okres trwania umowy, za wyjątkiem zmiany wynikającej z ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

 

Zakres zadań:

1. Usługa obsługi „Rejestracji”  do poradni specjalistycznych Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o. o.

2. Wykonawca wykonuje czynności od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek:  8:00-18:00,  wtorek – piątek:  8:00-15:00 z wyłączeniem świąt zapewniając:

1) zapisy zgłaszających się pacjentów do właściwych lekarzy zgodnie z harmonogramem pracy poradni,

2) pełną informację o pracy poradni oraz zasadach udzielania świadczeń zdrowotnych w Lubuskim Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o. o.,

3) prowadzenie list oczekujących,

4) obsługę systemu informatycznego ESKULAP, którego producentem jest medhub Sp. z o.o., w zakresie prowadzenia rejestracji i poradni,

5) rzetelne uzupełnianie wizyt pacjentów i przygotowanie danych do rozliczenia

6) właściwy obieg i przechowanie dokumentacji medycznej,

7) obsługę archiwum dokumentacji medycznej poradni,

8) pobieranie przy pomocy kasy fiskalnej opłat za porady wg ustalonego cennika i bieżące rozliczanie się z księgowością Zamawiającego z pobranych opłat.

9) zgłaszania zmian w harmonogramach pracy lekarzy poradni w Portalu Świadczeniodawcy NFZ przez wysyłanie wniosków w trybie aneksowania.

10)wykonywanie innych zadań  nie ujętych w zakresie, a wynikających z bieżących potrzeb poradni.

11) bezzwłocznego powiadamiania upoważnionego przedstawiciela  Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. o problemach pojawiających się w trakcie wykonywania usługi.

3. Wykonywanie czynności określonych w ust. 1 zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

4. Zapewnienie ciągłości pracy poradni.

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami określonymi przez NFZ oraz zasadami określonymi przez Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy nieprzerwanie przez okres obowiązywania umowy na warunkach w niej określonych. Obowiązek wykonywania umowy nieprzerwanie oznacza konieczność zagwarantowania przez Wykonawcę zastępstwa na okres jego nieobecności, bez względu na przyczynę tej nieobecności, przez osoby o tożsamych z Wykonawcą kwalifikacjach.

Termin wykonania zamówienia:  12 miesięcy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

 

 

7. Zamawiający wymaga udokumentowania przez Wykonawcę:

- wykonania lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywania co najmniej 1 usługi w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. co najmniej usłudze prowadzenia rejestracji do poradni specjalistycznych przez okres minimum 12 miesięcy oraz  umiejętności obsługi oprogramowania wykorzystywanego w rejestracji Lubskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o. o. – tj. ESKULAP producent medhub Sp. z o.o., przez okres minimum 12 miesięcy lub równoważnego oprogramowania obejmującego: rejestrację do poradni, rejestrację do kolejek oczekujących, raportowanie odbytych wizyt z podziałem na przyjmujących lekarzy . Równoważne oprogramowanie musi być częścią (modułem) zintegrowanego systemu informatycznego (HIS) do obsługi całego szpitala.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość spotkania z Wykonawcami w celu sprawdzenia ich umiejętności w zakresie opisanym w przedmiocie zamówienia.

 

8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może zażądać w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego

z wykonawców winno być dołączone do oferty.

 

Pozostałe wymagania wg załączników:

- oferta – załącznik nr 1

- wykaz usług – załącznik nr 2

- umowa projekt – załącznik nr 3

 

9. Oferty należy przesłać/składać do dnia 2 grudnia 2017 r. do godz. 10:00 na adres Zamawiającego w sekretariacie  – 1 piętro, w zamkniętych kopertach oznaczonych w następujący sposób:

„Sprawa nr ZP.ZO.74.2016

Oferta na usługę obsługi rejestracji do poradni specjalistycznych w Lubuskim Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie”.

 

Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki

AutorRobert Łobanowski
Data wytworzenia:2016-11-28
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2016-11-28 14:45:58
Odwiedziny:58215

Wyszukiwarka