Cykliczne dostawy lek├│w, ┼Ťrodk├│w odurzaj─ůcych i substancji psychotropowych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii w ┼Üwiebodzinie Sp. z o. o.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Cykliczne dostawy lek├│w, ┼Ťrodk├│w odurzaj─ůcych i substancji psychotropowych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii w ┼Üwiebodzinie Sp. z o. o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ─äCY

1.1.) Rola zamawiaj─ůcego

Post─Öpowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj─ůcego

1.2.) Nazwa zamawiaj─ůcego: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w ┼Üwiebodzinie Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290630

1.5) Adres zamawiaj─ůcego

1.5.1.) Ulica: Zamkowa 1

1.5.2.) Miejscowo┼Ť─ç: ┼Üwiebodzin

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-200

1.5.4.) Wojew├│dztwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonog├│rski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@loro.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj─ůcego: www.loro.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj─ůcego: Zamawiaj─ůcy publiczny - osoba prawna, o kt├│rej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot dzia┼éalno┼Ťci zamawiaj─ůcego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zam├│wienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zam├│wienia albo umowy ramowej:

Cykliczne dostawy lek├│w, ┼Ťrodk├│w odurzaj─ůcych i substancji psychotropowych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii w ┼Üwiebodzinie Sp. z o. o.

2.4.) Identyfikator post─Öpowania: ocds-148610-8e687d40-874c-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00520345

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zam├│wienia mog─ů ubiega─ç si─Ö wy┼é─ůcznie wykonawcy, o kt├│rych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam├│wienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp├│┼éfinansowanego ze ┼Ťrodk├│w Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam├│wienia wraz z podstaw─ů prawn─ů

Zam├│wienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST─śPNIANIE DOKUMENT├ôW ZAM├ôWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post─Öpowania

https://loro.pl oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiaj─ůcy zastrzega dost─Öp do dokument├│w zam├│wienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi─ůzani s─ů do sk┼éadania ofert, wniosk├│w o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu, o┼Ťwiadcze┼ä oraz innych dokument├│w wy┼é─ůcznie przy u┼╝yciu ┼Ťrodk├│w komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o ┼Ťrodkach komunikacji elektronicznej, przy u┼╝yciu kt├│rych zamawiaj─ůcy b─Ödzie komunikowa┼é si─Ö z wykonawcami - adres strony internetowej: W post─Öpowaniu o udzielenie zam├│wienia komunikacja mi─Ödzy Zamawiaj─ůcym a Wykonawcami odbywa si─Ö przy u┼╝yciu ┼Ťrodk├│w komunikacji elektronicznej, za po┼Ťrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ za po┼Ťrednictwem ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal za po┼Ťrednictwem strony internetowej Zamawiaj─ůcego https://loro.pl oraz poczty elektronicznej Zamawiaj─ůcego przetargi@loro.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz─ůce korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzaj─ůcy wzi─ů─ç udzia┼é w post─Öpowaniu o udzielenie zam├│wienia publicznego, musi posiada─ç konto na ePuap. Wykonawca posiadaj─ůcy konto na ePuap ma dost─Öp do formularzy: z┼éo┼╝enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.
3. Maksymalny rozmiar plik├│w przesy┼éanych za po┼Ťrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz z┼éo┼╝enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4. Za dat─Ö przekazania dokument├│w elektronicznych, cyfrowych odwzorowa┼ä dokument├│w oraz innych informacji przyjmuje si─Ö dat─Ö ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania tych dokument├│w oraz informacji za pomoc─ů poczty elektronicznej – dat─ů ich przes┼éania b─Ödzie potwierdzenie dostarczenia wiadomo┼Ťci zawieraj─ůcej dokument/informacj─Ö z serwera pocztowego Zamawiaj─ůcego.
5. Zamawiaj─ůcy nie przewiduje sposobu komunikowania si─Ö z Wykonawcami w inny spos├│b ni┼╝ przy u┼╝yciu ┼Ťrodk├│w komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
6. We wszelkiej korespondencji zwi─ůzanej z niniejszym post─Öpowaniem Zamawiaj─ůcy i Wykonawcy pos┼éuguj─ů si─Ö numerem og┼éoszenia (BZP) lub ID post─Öpowania.
7. W post─Öpowaniu o udzielenie zam├│wienia komunikacja pomi─Ödzy Zamawiaj─ůcym a Wykonawcami w szczeg├│lno┼Ťci sk┼éadanie dokument├│w elektronicznych (innych ni┼╝ oferta i za┼é─ůczniki do oferty), cyfrowych odwzorowa┼ä dokument├│w oraz przekazywania informacji odbywa si─Ö elektronicznie za po┼Ťrednictwem dedykowanego formularza dost─Öpnego na ePUAP oraz udost─Öpnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przes┼éana za pomoc─ů tego formularza nie mo┼╝e by─ç szyfrowana. Zamawiaj─ůcy mo┼╝e r├│wnie┼╝ komunikowa─ç si─Ö z Wykonawcami za pomoc─ů poczty elektronicznej, email: przetargi@loro.pl
8. Dokumenty elektroniczne (inne ni┼╝ oferta i za┼é─ůczniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania dokument├│w sk┼éadane s─ů przez Wykonawc─Ö za po┼Ťrednictwem Formularza do komunikacji jako za┼é─ůczniki. Zamawiaj─ůcy dopuszcza r├│wnie┼╝ mo┼╝liwo┼Ť─ç sk┼éadania w/w dokument├│w za pomoc─ů poczty elektronicznej, na adres email: przetargi@loro.pl
9. Spos├│b sporz─ůdzenia dokument├│w elektronicznych, cyfrowych odwzorowa┼ä dokument├│w oraz informacji musi by─ç zgody z wymaganiami okre┼Ťlonymi w rozporz─ůdzeniu Prezesa Rady Ministr├│w z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz─ůdzania i przekazywania informacji oraz wymaga┼ä technicznych dla dokument├│w elektronicznych oraz ┼Ťrodk├│w komunikacji elektronicznej w post─Öpowaniu o udzielenie zam├│wienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452).

3.8.) Zamawiaj─ůcy wymaga sporz─ůdzenia i przedstawienia ofert przy u┼╝yciu narz─Ödzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz─Ödzi, kt├│re nie s─ů og├│lnie dost─Öpne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J─Özyki, w jakich mog─ů by─ç sporz─ůdzane dokumenty sk┼éadane w post─Öpowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM├ôWIENIA

4.1.) Informacje og├│lne odnosz─ůce si─Ö do przedmiotu zam├│wienia.

4.1.1.) Przed wszcz─Öciem post─Öpowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.TP.24.2022

4.1.3.) Rodzaj zam├│wienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj─ůcy udziela zam├│wienia w cz─Ö┼Ťciach, z kt├│rych ka┼╝da stanowi przedmiot odr─Öbnego post─Öpowania: Nie

4.1.8.) Mo┼╝liwe jest sk┼éadanie ofert cz─Ö┼Ťciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz─Ö┼Ťci: 2

4.1.10.) Ofert─Ö mo┼╝na sk┼éada─ç na wszystkie cz─Ö┼Ťci

4.1.11.) Zamawiaj─ůcy ogranicza liczb─Ö cz─Ö┼Ťci zam├│wienia, kt├│r─ů mo┼╝na udzieli─ç jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj─ůcy uwzgl─Ödnia aspekty spo┼éeczne, ┼Ťrodowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam├│wienia: Nie

4.2. Informacje szczeg├│┼éowe odnosz─ůce si─Ö do przedmiotu zam├│wienia:

Cz─Ö┼Ť─ç 1

4.2.2.) Kr├│tki opis przedmiotu zam├│wienia

Pakiet 1 - szczeg├│┼éowy opis przedmiotu zam├│wienia - formularz cenowy za┼é─ůcznik nr 5

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zam├│wienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam├│wienia albo umowy ramowej: 6 miesi─ůce

4.2.11.) Zamawiaj─ůcy przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj─ůcy przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam├│wie┼ä na podobne us┼éugi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos├│b okre┼Ťlania wagi kryteri├│w oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy┼é─ůcznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj─ůcy okre┼Ťla aspekty spo┼éeczne, ┼Ťrodowiskowe lub innowacyjne, ┼╝─ůda etykiet lub stosuje rachunek koszt├│w cyklu ┼╝ycia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz─Ö┼Ť─ç 2

4.2.2.) Kr├│tki opis przedmiotu zam├│wienia

Pakiet2 - szczeg├│┼éowy opis przedmiotu zam├│wienia - formularz cenowy - za┼é─ůcznik nr 5

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zam├│wienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam├│wienia albo umowy ramowej: 6 miesi─ůce

4.2.11.) Zamawiaj─ůcy przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj─ůcy przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam├│wie┼ä na podobne us┼éugi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos├│b okre┼Ťlania wagi kryteri├│w oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy┼é─ůcznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj─ůcy okre┼Ťla aspekty spo┼éeczne, ┼Ťrodowiskowe lub innowacyjne, ┼╝─ůda etykiet lub stosuje rachunek koszt├│w cyklu ┼╝ycia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiaj─ůcy przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj─ůcy wymaga z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia, o kt├│rym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych ┼Ťrodk├│w dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacj─Ö z Krajowego Rejestru S─ůdowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporz─ůdzonych nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 3 miesi─ůce przed jej z┼éo┼╝eniem, je┼╝eli odr─Öbne przepisy wymagaj─ů wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) o┼Ťwiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale┼╝no┼Ťci do tej samej grupy kapita┼éowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument├│w (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawc─ů, kt├│ry z┼éo┼╝y┼é odr─Öbn─ů ofert─Ö w post─Öpowaniu, albo o┼Ťwiadczenie o przynale┼╝no┼Ťci do tej samej grupy kapita┼éowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj─ůcymi przygotowanie oferty w post─Öpowaniu niezale┼╝nie od innego wykonawcy nale┼╝─ůcego do tej samej grupy kapita┼éowej – wz├│r o┼Ťwiadczenia stanowi za┼é─ůcznik nr 6 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiaj─ůcy wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj─ůcy przewiduje aukcj─Ö elektroniczn─ů: Nie

6.4.) Zamawiaj─ůcy wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj─ůcy wymaga zabezpieczenia nale┼╝ytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz─ůce sk┼éadania oferty przez wykonawc├│w wsp├│lnie ubiegaj─ůcych si─Ö o udzielenie zam├│wienia:

Wykonawcy mog─ů wsp├│lnie ubiega─ç si─Ö o udzielenie zam├│wienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj─ů pe┼énomocnika do reprezentowania ich w post─Öpowaniu o udzielenie zam├│wienia albo do reprezentowania w post─Öpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam├│wienia publicznego. Je┼╝eli zostanie wybrana oferta Wykonawc├│w wsp├│lnie ubiegaj─ůcych si─Ö o udzielenie zam├│wienia, Zamawiaj─ůcy mo┼╝e za┼╝─ůda─ç przed zawarciem umowy w sprawie zam├│wienia publicznego kopii umowy reguluj─ůcej wsp├│┼éprac─Ö tych Wykonawc├│w.
Zamawiaj─ůcy nie zastrzega obowi─ůzku osobistego wykonania przez poszczeg├│lnych Wykonawc├│w wsp├│lnie ubiegaj─ůcych si─Ö o udzielenie zam├│wienia kluczowych zada┼ä.

6.7.) Zamawiaj─ůcy przewiduje uniewa┼╝nienie post─Öpowania, je┼Ťli ┼Ťrodki publiczne, kt├│re zamierza┼é przeznaczy─ç na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zam├│wienia nie zosta┼éy przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj─ůcy przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj─ůcy przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiaj─ůcy, przewiduje zmiany postanowie┼ä niniejszej umowy w stosunku do tre┼Ťci oferty, na podstawie, kt├│rej dokonano wyboru Dostawcy w zakresie:
a) zmiany danych Dostawcy lub Zamawiaj─ůcego, w tym danych teleadresowych, nazwy czy te┼╝ formy prawnej kt├│rejkolwiek ze Stron,
b) zmiany wynagrodzenia Dostawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT wynikaj─ůcej ze zmiany obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa, poprzez podniesienie lub obni┼╝enie ceny jednostkowej brutto,
c) dokonywania zmian w poszczeg├│lnych pakietach w przypadku gdy Dostawca realizuje umow─Ö w wi─Öcej ni┼╝ jednym pakiecie tj. zwi─Ökszenia ilo┼Ťci towar├│w w pakietach, w kt├│rych dane towary uleg┼éy wyczerpaniu i tym samym zmniejszenia ilo┼Ťci towar├│w w pozosta┼éych pakietach, o ile jest to uzasadnione potrzebami Zamawiaj─ůcego wynikaj─ůcymi ze wskaza┼ä medycznych, umow─ů z Narodowym Funduszem Zdrowia lub zmianami w katalogach procedur zdrowotnych,
d) zmiany poszczeg├│lnych towar├│w wyszczeg├│lnionych w Za┼é─ůczniku nr 1 do umowy – Formularz cenowy w przypadku zaprzestania b─ůd┼║ czasowego wstrzymania ich produkcji czego nie mo┼╝na by┼éo przewidzie─ç w dniu zawarcia niniejszej umowy, na tzw. „zamienniki”, tj. towary r├│wnowa┼╝ne - pod warunkiem, ┼╝e spe┼éni─ů one wszystkie wymogi Zamawiaj─ůcego, w tym cena jednostkowa nie jest wy┼╝sza ni┼╝ wynikaj─ůca ze z┼éo┼╝onej oferty.
2. W przypadku zmian, o kt├│rych mowa w ust. 1 pkt a) Strona, kt├│rej zmiana dotyczy zobowi─ůzana jest do powiadomienia na pi┼Ťmie drugiej Strony o zaistnia┼éej zmianie. Powiadomienie winno zosta─ç wys┼éane drugiej Stronie za potwierdzeniem odbioru.
3. W przypadku zmian, o kt├│rych mowa w ust. 1 pkt b) Strona, kt├│ra inicjuje zmian─Ö zobowi─ůzana jest do powiadomienia na pi┼Ťmie drugiej Strony o zaistnia┼éej zmianie podaj─ůc jej uzasadnienie. Powiadomienie winno zosta─ç wys┼éane drugiej Stronie za potwierdzeniem odbioru.
4. Zmiany, o kt├│rych mowa w ust. 1 pkt b) obowi─ůzuj─ů od dnia wej┼Ťcia w ┼╝ycie akt├│w prawnych powoduj─ůcych zmiany.
5. W przypadku zmian, o kt├│rych mowa w ust. 1 pkt c) i d) Strona, inicjuj─ůc zmian─Ö, zobowi─ůzana jest do powiadomienia na pi┼Ťmie drugiej Strony o zaistnia┼éej zmianie podaj─ůc jej uzasadnienie, w tym w przypadku zmiany, o kt├│rej mowa w ust. 1 pkt d) - do┼é─ůczenia o┼Ťwiadczenia producenta o zaprzestaniu lub czasowym wstrzymaniu produkcji danego towaru. Powiadomienie winno zosta─ç wys┼éane drugiej Stronie za potwierdzeniem odbioru.
6. Wszelkie zmiany i uzupe┼énienia umowy wymagaj─ů aneksu sporz─ůdzonego na pi┼Ťmie pod rygorem niewa┼╝no┼Ťci.

7.5.) Zamawiaj─ůcy uwzgl─Ödni┼é aspekty spo┼éeczne, ┼Ťrodowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi─ůzane z realizacj─ů zam├│wienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-04 11:00

8.4.) Termin zwi─ůzania ofert─ů: do 2023-02-02

Za┼é─ůczniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2022-12-29
Osoba udost─Öpniaj─ůca:Robert ┼üobanowski
Data udost─Öpnienia:2022-12-29 09:14:51
Odwiedziny:33492

Wyszukiwarka