Przegląd okresowy sterylizatora plazmowego HMTS 30 E wraz z wymianą zestawów naprawczych do sterylizatorów w ilości 2 sztuk.

Zamawiający na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu ofertowym na przegląd okresowy sterylizatora plazmowego HMTS 30 E wraz z wymianą zestawów naprawczych do sterylizatorów w ilości 2 sztuk. Sprawa nr ZP.ZO.18.2019

 

Pozostałe warunki zgodnie z załączonym do zaproszenia wzorem umowy stanowiącym integralną część postępowania.

 

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy
 
Ofertę cenową należy złożyć  na załączonym do zaproszenia Formularzu ofertowym i przesłać podpisany przez osobę upoważnioną skan oferty e-mailem na adres przetargi@loro.pl lub  dostarczyć do siedziby Zamawiającego do dnia 10.04.2019 do godz. 11:00. na adres:
Lubuskie Centrum Ortopedii
im. Dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin
Sekretariat Zarządu - 1 piętro
z dopiskiem: ”Oferta na przegląd sterylizatora plazmowego”
Kontakt:  Dział zamówień publicznych, e-mail: przetargi@loro.pl

Zamawiający informuje, że do dnia składania ofert tj. 10.04.2019 godzi. 11:00 wpłynęła jedna oferta:

Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o.,

ul. Fabryczna17, 65-410 Zielona Góra

za cenę brutto: 11 168,40

W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający zadecydował, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie w/w Wykonawcy.

Załączniki

AutorMarta Bukowska
Data wytworzenia:2019-04-02
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2019-04-10 11:45:44
Odwiedziny:51414

Wyszukiwarka