Obsługa rejestracji do poradni specjalistycznych w LCO SP. z o.o.

Z A P R O S Z E N I E  D O   S K Ł A D A N I A   O F E R T

 

Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie art.4 pkt 8 , nr sprawy LCO ZP.ZO.61.2018

 

Przedmiotem zamówienia jest obsługa rejestracji do poradni specjalistycznych w siedzibie Zamawiającego przez okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Do wykonywania usługi wymagana jest obsada minimum 2 osób. Wykonawca wykonuje czynności od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek:  8:00-18:00,  wtorek - piątek:  8:00-15:00.

Zaoferowane przez Wykonawcę wynagrodzenie ryczałtowe, będzie niezmienne przez cały okres trwania umowy, za wyjątkiem zmiany wynikającej z ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

 

1. Zamawiający wymaga udokumentowania przez Wykonawcę:

- wykonania lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywania co najmniej 1 usługi w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. co najmniej usłudze prowadzenia rejestracji do poradni specjalistycznych przez okres minimum 12 miesięcy oraz  umiejętności obsługi oprogramowania wykorzystywanego w rejestracji Lubskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o. o. – tj. ESKULAP producent Nexus Polska Sp. z o.o., przez okres minimum 12 miesięcy lub równoważnego oprogramowania obejmującego: rejestrację do poradni, rejestrację do kolejek oczekujących, raportowanie odbytych wizyt z podziałem na przyjmujących lekarzy . Równoważne oprogramowanie musi być częścią (modułem) zintegrowanego systemu informatycznego (HIS) do obsługi całego szpitala.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość spotkania z Wykonawcami w celu sprawdzenia ich umiejętności w zakresie opisanym w przedmiocie zamówienia.

 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może zażądać w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego

z wykonawców winno być dołączone do oferty.

 

Pozostałe wymagania określone na zasadach wg załączników:

- oferta – załącznik nr 1

- wykaz usług – załącznik nr 2

- umowa projekt – załącznik nr 3

 

3. Oferty należy przesłać/składać do dnia 14 grudnia 2018 r. do godz. 10:00 na adres Zamawiającego w sekretariacie  – 1 piętro, w zamkniętych kopertach oznaczonych w następujący sposób:

„Sprawa nr ZP.ZO.61.2018

Oferta na usługę obsługi rejestracji do poradni specjalistycznych w Lubuskim Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie”.

 

Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu sprawa ZP.ZO.61.2018 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

 

Konsorcjum firm: Magdalena Cenin, Grodziszcze 24a,66-200 Świebodzin, Monika Olbrich, Chociule 26, 66-200Świebodzin.

 

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2018-12-10
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2018-12-18 10:46:59
Odwiedziny:82991

Wyszukiwarka