Zaproszenie do składania ofert na wymianę nieczynnej instalacji przywoławczej na bezprzewodową instalację przywoławczą

Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z  Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) w trybie art. 4 pkt. 8, nr sprawy ZP.ZO.25.2018

Przedmiot zamówienia: wymiana nieczynnej instalacji przywoławczej na bezprzewodową instalację przywoławczą

 

Zakres:

1) Demontaż starej instalacji, montaż i uruchomienie bezprzewodowego systemu przywoławczego na Oddziale Ortopedii „A” LCO Sp.  z o.o., przeprowadzenie szkolenia z obsługi.

a) montaż przycisków wezwań przy każdym łóżku pacjenta(23 sztuki)

b) montaż przycisków wezwań w obudowie wodoszczelnej w każdej kabinie prysznicowej ( 9 sztuk)

c) montaż przycisków wezwań pociąganych przy WC ( 9 sztuk)

d) montaż przycisków kasowania wezwań

e) montaż lamp sygnalizacyjnych

f) montaż panelu – centralki, programowanie, uruchomienie systemu wraz z przeszkoleniem pielęgniarki oddziałowej

Zamawiający zaleca aby dla prawidłowej wyceny Wykonawca na wniosek dokonał wizji lokalnej.

2) Zapłata nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3) Pozostałe wymagania formalne wg załączonej umowy

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

5) Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

Sprzedający zobowiązany jest do złożenia oferty na załączonym do zapytania Formularzu ofertowym – załącznik nr 1

Ofertę ( oparafowany, podpisany i opieczętowany skan oferty )należy przesłać  do dnia 18.05.2018r. do godz. 10:00 pocztą  e-mail  na adres przetargi@loro.pl  lub dostarczyć do sekretariatu w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin z dopiskiem „Oferta na wymianę instalacji przywoławczej”.

Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta - Brabax Piotr Guziński Sp. k., ul. Szybowcowa 70-483 Szczecin za cenę brutto: 59 927,77, która przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia tj. 12 000,00 brutto. W związku z tym Zamawiający unieważnia postępowanie.

Załączniki:

1.       Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.       Wzór umowy – załącznik nr 2

 

 

Załączniki

AutorRobert Łobanowski
Data wytworzenia:2018-05-11
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2018-05-23 12:03:29
Odwiedziny:52235

Wyszukiwarka