Wykonanie tablicy pamiątkowej

Z A P R O S Z E N I E  D O   S K Ł A D A N I A   O F E R T

Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) w trybie art.4 pkt 8 , nr sprawy LORO ZP.ZO.73.2014

 

Lubuski   Ośrodek   Rehabilitacyjno – Ortopedyczny  w  Świebodzinie   zamierza   uczcić  założyciela  i  pierwszego  dyrektora   Ośrodka,   doktora  Mirosława  Leśkiewicza,    Tablicą  pamiątkową,  która  zostanie  wmurowana   w  holu  Ośrodka.

W  związku  z  tym  zapraszamy  artystów    rzeźbiarzy/plastyków  do  składania  ofert  na  wykonanie    Tablicy  według   następujących  założeń :

1.  Tablica    odlana  w  brązie.

2.  Wymiary   80 cm  x  60 cm

3.  Na  Tablicy  powinny  być  umieszczone  :

 a)  płaskorzeźba   portretu   Doktora  -  w  oparciu  o   zdjęcia  będące  załącznikiem  do  niniejszego  zaproszenia,

 b) napis  o  treści  :

                               Dr  Mirosław  Leśkiewicz

                                            1910  -  1963

         Twórca  i  Dyrektor  tego  Ośrodka  w  latach  1948  -  1951

Złożona  oferta powinna  być  kompleksowa, to  znaczy  obejmować  koszty  wstępnego  projektu    w  formie  graficznej  pozwalającej  na   ogląd   końcowego  wyglądu  Tablicy ,  projektu  w  glinie,  projektu  w  gipsie  i  odlewu  w  brązie,   dostarczonego  loco  Ośrodek.

Z  autorem  wybranej  oferty  podpisana  zostanie  umowa  o  dzieło,  która  przewidywać  będzie  konieczność  uzyskania   przez   oferenta   akceptacji   Zamawiającego  zarówno  przedstawionego  projektu  w  glinie,  jak  i  w  gipsie. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Oferty  należy  przesyłać  na  adres: 

Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny im. dr. L. Wierusza SP ZOZ, ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin do dnia 31 grudnia 2014 r. do godziny 10:00 z dopiskiem

„ OFERTA NA WYKONANIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ ”.

Jawne otwarcie ofert odbędzie się dnia 2 stycznia 2015 r. w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej o godz.  12:00.

Ośrodek  zastrzega  sobie  prawo  nie  zaakceptowania  żadnej   złożonej  oferty.

Każdy  oferent  złożyć  może  tylko  jedną  ofertę.

Kontakt  z  Zamawiającym:

Robert Łobanowski

e-mail: lobanowski@loro.pl

tel. 68 475-06-15

Zamawiający z dniem 18.12.2014 r. unieważnia niniejsze postępowanie. Postępowanie zostanie powtórzone w późniejszym terminie.

      

 

Załączniki

AutorRobert Łobanowski
Data wytworzenia:2014-11-28
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2014-12-18 11:25:10
Odwiedziny:75634

Wyszukiwarka