Dowóz krwi na zapotrzebowanie Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. w Świebodzinie

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – Nr sprawy: LCO-IV/1 111 / 4 / 16.

Zamawiający:

Lubuskie Centrum Ortopedii

im. Dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin

zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi przywozu krwi i preparatów krwiopochodnych wg zasad określonych w załączonej umowie.

Świadczenie usługi obejmuje przyjęcie zlecenia na telefoniczne wezwanie w dni powszednie od godziny 15:00 do 07:00 dnia następnego oraz w niedziele i święta przez całą dobę i wykonanie przywozu z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze do siedziby LCO Sp. z o.o. w Świebodzinie.

Częstotliwość świadczenia usługi – incydentalnie, wyłącznie w przypadku pogorszenia się zdrowia pacjenta i wystąpienia konieczności leczenia krwią.

Wymagania dodatkowe:

1.   Posiadanie własnego środka transportu spełniającego wszelkie obowiązujące przepisy prawa w zakresie transportu krwi i jej preparatów, w tym spełniającego cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane a także warunki, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami z dnia 11 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 5)

2.   Termin płatności: 15 dni od daty wystawienia faktury

3.   Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: rozumiany jako pozostawanie w gotowości do wykonania usługi — od daty podpisania umowy

W załączeniu projekt umowy, który Wykonawca podpisze z Zamawiającym.

Ofertę cenową za jedną usługę przywozu krwi należy złożyć na załączonym do zaproszenia Formularzu ofertowym oraz dostarczyć do siedziby Zamawiającego do dnia 31.05.2016 do godz. 11:00. na adres:

Lubuskie Centrum Ortopedii

im. Dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin

z dopiskiem: ”OFERTA NA DOWÓZ KRWI”

Ocenie podlegać będzie łączna cena brutto.

Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:  Dział Kadr, tel. 68 475-06-58,  e-mail: kadry@loro.pl

Załączniki

AutorPiotr Lichtarowicz
Data wytworzenia:2016-05-18
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2016-05-18 10:13:34
Odwiedziny:66212

Wyszukiwarka