Wykonanie badań archeologicznych dla inwestycji polegającej na rozbudowie skrzydła wschodniego budynku "Zamku" LCO Sp. z o. o. w Świebodzinie.

Świebodzin: Wykonanie badań archeologicznych dla inwestycji polegającej na rozbudowie skrzydła wschodniego budynku Zamku LCO Sp. z o. o. w Świebodzinie.
Numer ogłoszenia: 78016 - 2016; data zamieszczenia: 05.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Spółka z o.o. , ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 68 475 06 01, faks 068 475 06 02.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.loro.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Podmiot prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie badań archeologicznych dla inwestycji polegającej na rozbudowie skrzydła wschodniego budynku Zamku LCO Sp. z o. o. w Świebodzinie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań archeologicznych dla inwestycji polegającej na rozbudowie skrzydła wschodniego budynku Zamku Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o. o., położonego w Świebodzinie, przy ul. Zamkowej 1, na działce nr ew. 291/5. 2.1. Charakterystyka usługi oraz obowiązki Wykonawcy: CHARAKTERYSTYKA TERENU PRAC. Rys historyczny. Zamek w Świebodzinie został wzniesiony przez nieznanego fundatora w XIV wieku. Przypuszcza się, że średniowieczna warownia składała się z jednego lub dwóch skrzydeł z bramą wjazdową poprzedzoną mostem nad fosa od strony północnej. W narożu południowo-wschodnim zlokalizowano okrągłą wieżę. Od północy przylegało do zamku ufortyfikowane podzamcze, a całość była otoczona nawodniona fosą. W XV wieku zamek należy do Joannitów. Następnie był siedziba starostów okręgu. W roku 1699 zamek przejęły w ramach zastawu, cysterki trzebnickie, z tego okresu zapewne pochodzą krzyże z kul armatnich wmurowane w ściany. Od roku 1868 budowla jest własnością miasta, które w 1896 roku przekazały ją siostrom boromeuszkom. Siostry urządziły w budowli szpital, szkołę katolicką i przedszkole. W 1934 roku do zamku dobudowano nowe skrzydła szpitalne, połączone ze starymi murami. Od 1946 roku w zespole mieściło się Sanatorium Rehabilitacyjno - Ortopedyczne. Mury starego zamku widoczne są w południowowschodnim skrzydle szpitala. W chwili obecnej budynek zamku nie jest użytkowany. Z uwagi awaryjny stan techniczny, budynek został wyłączony z użytkowania. Uwarunkowania terenowe. Prace prowadzone będą w granicach średniowiecznych i nowożytnych warstw kulturowych miasta Świebodzin, na terenie zespołu urbanistyczno - architektonicznego, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 59 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze dn. 19.07.1955r. oraz przy zabytkowym budynku, posiadającym wpis do rejestru zabytków nr rej. 536. Teren badań związany jest z najstarszą historią miasta, w tym zamkiem i fosą i murem obronnym. W 2007r., na terenie LORO w Świebodzinie, w związku z budową bloku operacyjnego przeprowadzone zostały badania wykopaliskowe. Wykopy archeologiczne (badania prowadzone przez mgr Huberta Augustyniaka; Świebodzin - Zielona Góra 2008r.) założono w północno - zachodniej części kompleksu szpitalnego. W trakcie prac zarejestrowano kilka faz zasiedlenia tego obszar: od pradziejów (okres lateński), po schyłkowe fazy wczesnego średniowiecza (XII - XIII w.), średniowiecza (XIV - XV w.), okres wczesno nowożytny i nowożytny (XVI - XVIII w.) oraz późno nowożytny i współczesny, w tym warstwy niwelacyjne i budowlane, związane z budową kompleksu szpitalnego z lat 20 i 30-tych XX w. Warunki gruntowo - wodne. W miejscu planowanych badań warunki gruntowo - wodne charakteryzuje się na podstawie archiwalnego otworu wiertniczego i odkrywki (nr 3) opracowania Politechniki Poznańskiej w sprawie oceny nośności podłoża gruntowego oraz wytrzymałości fundamentów budynku Sanatorium. Rehabilitacyjno - Ortopedycznego w Świebodzinie, przy u. Zamkowej; Poznań 1971r. Wg w/w opracowania, w miejscu planowanych badań występują grunty: miąższość (m) rodzaj gruntu wilgotność konsystencja 0-0,2 gruzobeton wilgotny plastyczny 0,2-0,9 nasyp wilgotny plastyczny 0,9-2,0 glina piaszczysta wilgotny plastyczny 2,0-2,5 namuł organiczny wilgotny plastyczny 2,5-2,8 torf wilgotny plastyczny Rzędna terenu przy budynku ~ 79,50 m n.p.m. Rzędna posadowienia fundamentów budynku (-1,45m p.p.t.) ~ 78,05m n.p.m. Na trasie planowanych wykopów przebiega nieczynny kanał ciepłowniczy CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 1)Badania archeologiczne należy wykonać w oparciu o wytyczne Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 2)Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób gwarantujący spełnienie warunków: a)Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, b)Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, Badań konserwatorskich, Badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2015 r. poz. 1789), zwanego dalej Rozporządzeniem, c)Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414), d)przepisów BHP i P.POŻ. e)wszelkich innych norm prawnych odnoszących się do przedmiotu zamówienia. 3)Przedmiot badań archeologicznych obejmuje wykonanie w szczególności: a)przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań z kompletem wymaganych aktualnych załączników, zgodnie z rozporządzeniem, b)złożenie wniosku wraz z kompletem niezbędnych dokumentów, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze; ul. ul. M. Kopernika 1; 65-063 Zielona Góra, c) uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań, d)zgłoszenie robót ziemnych zgodnie z wymogami uzyskanego pozwolenia na badania oraz wg przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414), e)wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych niezbędnych do przeprowadzenia badań, do których należy m.in.: -zabezpieczenie terenu w postaci ogrodzenia pełnego, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844, z późn. zm.), oraz przepisów Prawa budowlanego, -przygotowanie zaplecza technicznego, -wykonanie robot rozbiórkowych i demontażowych istniejących nawierzchni betonowych, -wywóz i utylizacja gruzu, -wykonanie robót ziemnych zmechanizowanych i ręcznych, f)przeprowadzenia badań w zakresie niezbędnym dla umożliwienia rozpoczęcia prac projektowych dotyczących planowanej rozbudowy, g)uporządkowanie terenu badań po zakończeniu prac, w sposób nie powodujący zniszczenia pozostawionych tamże zabytków archeologicznych, chyba że wynikną inne okoliczności w wyniku decyzji lub postanowień odpowiednich urzędów, służb czy instytucji, h)magazynowanie, konserwację i dozór pozyskanych dóbr kultury i przekazanie ich, zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, do wskazanych zbiorów muzealnych, i) uzyskanie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków potwierdzenia zakończenia i odbioru końcowego prac terenowych objętych zamówieniem umożliwiającego rozpoczęcie prac budowlanych przy realizacji planowanej inwestycji, j)sporządzenie sprawozdania z wykonanych badań, stwierdzającego m.in. możliwość rozpoczęcia przez Zamawiającego prac projektowych i robót budowlanych przy realizacji planowanej inwestycji, k)opracowania wyników przeprowadzonych badań, zgodnie ze standardami określonymi w rozporządzeniu, l)przekazania Zamawiającemu trzech wersji opracowania badań wraz z egzemplarzem nr 1 zaopatrzonym w płytę CD zawierającą opracowanie w wersji .pdf i wersji edytowalnej, m)przekazania Zamawiającemu wniosków i wytycznych w formie wydruków oraz wersji edytowalnej na płycie CD. 4)Wykonawca zobowiązany jest wykonać badania archeologiczne zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, treścią zawartej umowy, ofertą przetargową, metodyką badań oraz wskazaniami i warunkami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w tym dotyczącymi zakresu i rodzaju badań) zawartymi w zaleceniach konserwatorskich do planowanego przedsięwzięcia. 5)Wszelkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca pozyskuje własnym kosztem i staraniem. 6)Użycie sprzętu mechanicznego do prowadzenia prac ziemnych może nastąpić jedynie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego poprzedzonej pisemnym wystąpieniem Wykonawcy o zamiarze użycia takiego sprzętu. UWARUNKOWANIA DLA WYKONAWCY. 1)Przed złożenie oferty zaleca się poprzedzić wizją lokalną ternu badań i jego otoczenia, w celu zapoznania się z przedmiotem badań. 2)Wykonawca rozpocznie badania po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego pomieszczeń budynku, w którym będą prowadzone badania w zakresie umożliwiającym ich prowadzenie. Przekazanie nastąpi po podpisaniu umowy oraz uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na prowadzenie badań. 3) Badania archeologiczne powinny obejmować niezbędne analizy specjalistyczne, wymagane przepisami, wiedzą oraz zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 4)Wykonanie badań obejmuje: a)przekazanie Zamawiającemu trzech wersji opracowania badań wraz z egzemplarzem nr 1 zaopatrzonym w płytę CD zawierającą opracowanie w wersji pdf i wersji edytowalnej; b)przekazanie Zamawiającemu wniosków i wytycznych w formie wydruków oraz wersji edytowalnej na płycie CD; 5)Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór wykonania przedmiotu zamówienia potwierdzony protokołem końcowym odbioru przedmiotu zamówienia, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obydwu stron umowy. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru. Faktura zostanie wystawiona po zakończeniu i odbiorze całości prac tj. po podpisaniu protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·          

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.19.14-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 1500,00 (słownie:jeden tysiąc pięćset zł 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą lub osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, które w przypadku funkcji kierownika badań posiadają wymagane uprawnienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2015 r. poz. 1789) - tj. dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie archeologii oraz zaświadczenie lub opinia o odbyciu co najmniej 12-miesięcznej praktyki zawodowej w zakresie tych badań.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Dla spełnienia powyższego warunku Wykonawca musi załączyć do oferty dokument opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości kwoty ubezpieczenia min. 100 000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, 2.dokumenty i oświadczenia, o których mowa w części IX SIWZ, 3.potwierdzenie wniesienia wadium (w przypadku gdy jest wnoszone w formie innej niż pieniężna) 4.upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty; 5.wszelkie pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie; 6.w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo takie może również wynikać z umowy konsorcjum, którą w tym przypadku w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie Wykonawca załącza do oferty; 7.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1 - Cena - 80

·         2 - Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy - 20

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2.Strony przewidują następujące rodzaje zmiany treści Umowy: a)zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia oraz w razie potrzeby, ze zmianą terminu realizacji zamówienia, b)zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: -działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w terminie, -wystąpienia niezależnego od Wykonawcy przedłużania się pozyskiwania niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji czy warunków od właściwych organów czy instytucji, -gdy zachowanie pierwotnego terminu nie leży w interesie Zamawiającego. 3.Zmiany Umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: a)ad. ust. 2 pkt a) - zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego, z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia określonego kwotą ryczałtową w § 7 ust. 2 Umowy; wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone proporcjonalnie do wartości zaniechanych prac, potwierdzonej stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obydwu Stron; b)ad. ust. 2 pkt b) - zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy nastąpi: -o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej, -o najdłuższy okres czasu przez jaki okoliczności te wystąpiły, -o okres umożliwiający Zamawiającemu osiągnięcie korzyści, stanowiących podstawę zmiany terminu realizacji. 4.Podstawą dokonania zmian Umowy, o których mowa powyżej, jest złożenie przez Stronę inicjującą zmianę wniosku na piśmie, jego akceptacją przez drugą ze Stron Umowy oraz sporządzenie aneksu do Umowy, zgodnie z ust. 11. 5.Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania Umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.loro.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
 Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o., ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin, Dział Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.04.2016 godzina 09:00, miejsce: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o., ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin,sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2016-04-05
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2016-04-05 15:08:52
Odwiedziny:66013

Wyszukiwarka