Usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls wraz z wdrożeniem wydruku recept w systemie Eskulap

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu pod nazwą: usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim systemu informatycznego Eskulap  oraz Impuls wraz z  wdrożeniem wydruku recept w systemie Eskulap.

Postępowanie oparciu o art. 4 pkt 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
   
Przedmiotem zamówienia jest:
1. nadzór autorski wraz z usługami serwisowymi umożliwiającymi bieżącą eksploatację systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls 4.
2. Wdrożenie  wydruku recept w systemie Esculap – w ramach zadania nr 2 Wykonawca wdroży i  przeszkoli pracowników Zamawiającego oraz dostarczy odpowiednie licencje jeżeli posiadanie ich okaże się warunkiem koniecznym oraz uwzględni moduł recept w umowie dotyczącej serwisu, o którym mowa w zadaniu nr 1 powyżej.

Zakres i szczegółowe wymagania techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 do Umowy  stanowiącym jej integralną części.
Wykonawca musi spełnić warunki wynikające ze specyfikacji warunków zamówienia oraz pozostałych dokumentów, które stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Lubuskie Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza, Spółka z o.o., ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin, piętro 1 , sekretariat w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 11.03.2016 r. do godz. 11:00

Zamawiający z dniem 16.03.2016 . unieważnia niniejsze postępowanie - nie złożono żadnej oferty.

Załączniki

AutorRobert Łobanowski
Data wytworzenia:2016-03-04
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2016-03-17 09:55:28
Odwiedziny:81895

Wyszukiwarka