Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest
86.10.Z -     Działalność szpitali,
86.22.Z -     Praktyka lekarska specjalistyczna,
86.90.A -     Działalność fizjoterapeutyczna,
86.90.C -     Praktyka pielęgniarek i położnych,
86.90.D -     Działalność paramedyczna,
86.90.E -     Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej  niesklasyfiko-wana,)
47.74.Z -     Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
68.20.Z -     Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
55.90.Z -     Pozostałe zakwaterowania,
77.39.Z -     Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
93.13.Z -     Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
96.09.Z -     Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Załączniki

    AutorRobert Łobanowski
    Data wytworzenia:2015-01-15
    Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
    Data udostępnienia:2016-02-18 22:54:28
    Odwiedziny:99537