Usługi w zakresie transportu sanitarnego dla pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o.o.

Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z  ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie art. 4 pkt. 8, Nr sprawy ZP.ZO.21.2020

Zamawiający zaprasza  do złożenia oferty na świadczenie usługi w zakresie transportu sanitarnego dla pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o.o.  zgodnie z wymogami zawartymi w załącznikach do zaproszenia, tj. projekcie umowy wraz załącznikami.

Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 17 grudnia 2020 r. do godz. 11:00 zgodnie z wytycznymi w zapytaniu ofertowym.

 

Zamawiający informuje, że w wyniku zaproszenia do wyznaczonego terminu, tj. 17.12.2020 r. do godz. 11:00 wpłynęły 4 oferty:

Lp.

                         Nazwa firmy

Adres

Cena brutto

Uwagi

1.

„RINAR”

Koźla 44

66-008 Świdnica

260,00 – za 1 godz. tryb planowy

350,00 – za 1 godz. tryb nagły

6,50 – stawka za 1 km

 

2.

PARAMRDIC24 Sp. z o.o.

 

Ul. Rostocka 152

71-771 Szczecin

98,00 – za 1 godz. tryb planowy

150,00 – za 1 godz. tryb nagły

3,50 – stawka za 1 km

 

3.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ

Ul. B. Chrobrego 2

65-043 Zielona Góra

200,00 – za 1 godz. tryb planowy

250,00 – za 1 godz. tryb nagły

5,00 – stawka za 1 km

 

 

Sensus Ewelina Kędziora

Ul. Sienkiewicza 4/3

65-443 Zielona Góra

100,00 – za 1 godz. tryb planowy

100,00 – za 1 godz. tryb nagły

2,49 – stawka za 1 km

 

Zadecydowano, że przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone:

Sensus Ewelina Kędziora, Ul. Sienkiewicza 4/3, 65-443 Zielona Góra

Za 1 godzinę transportu sanitarnego pacjentów w trybie planowym:

Wartość brutto:100,00 PLN

Za 1 godzinę transportu sanitarnego pacjentów w trybie nagłym:

Wartość brutto:100,00 PLN

Stawka za 1 kilometr:

Wartość brutto:2,49 PLN

Uzasadnienie wyboru  Wykonawcy: złożona  oferta  spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym  i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o  kryterium  oceny  - cena -100% (100,00 pkt).

 

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2020-12-10
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2020-12-17 12:25:00
Odwiedziny:54275

Wyszukiwarka