Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu pod nazwą: Usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls EVO.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z poźniejszymi

zmianami), nr sprawy ZP.ZO.17.2018

Przedmiotem zamówienia jest nadzór autorski wraz z usługami serwisowymi umożliwiającymi bieżącą eksploatację systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls EVO.

Zakres i szczegółowe wymagania techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w załącznikach do niniejszego zaproszenia stanowiącym jego integralną część.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Lubuskie Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza, Spółka z o.o., ul.
Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin, piętro 1 , sekretariat w nieprzekraczalnym
terminie: do dnia 12.03.2018 r. do godz. 12:00

Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SIWZ str. 2 i załącznik nr 2 do umowy. Poniżej w załączeniu zmienione dokumenty. Zmiany w dokumentach zaznaczono na żółto.

W związku z powyższym termin składania ofert zostaje przedłużony do 15.03.2018 r. do godz. 12:00

 

 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 W wyniku zaproszenia do wyznaczonego terminu, tj. 15.03.2018 r. do godz. 12:00 wpłynęła jedna oferta, którą wybrano jako najkorzystniejszą:

 

medhub Sp. z o.o.

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

za cenę brutto: 128 485,80 PLN

 


 

Załączniki

AutorRobert Łobanowski
Data wytworzenia:2018-03-07
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2018-03-16 15:36:27
Odwiedziny:48615

Wyszukiwarka