Przegląd okresowy urządzeń medycznych

Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz.907 z poźn. zmianami), w trybie art. 4 pkt.8. nr sprawy ZP.ZO.158.2015r.

 

Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny w Świebodzinie SP ZOZ (NIP 927-16-78 233, Regon 000290630), ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin zaprasza do przedstawienie oferty cenowej na przegląd okresowy następujących urządzeń:

 

1. Sterylizator parowy 3690H/2P/E/TS/S0 S/N: 12362,  rok produkcji 2009 -       1 szt.

2. Sterylizator parowy 3670H/@P/E/TS/S0 -  S/N: 14073, rok produkcji  2008 -  1 szt.

3. Myjnia - dezynfektor 84/H/2P/E/TS/SV -  S/N: 18322, rok produkcji 2009  -    1 szt.

 

Wymagania Zamawiającego:

 

-Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

- W myśl ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 art. 90 ( t.j. Dz.U. z 2015 poz. 876) wykonawca usług serwisowych winien posiadać stosowną autoryzację oraz kompetencje do wykonywania czynności serwisowych. Autoryzacja producenta jest istotnym dokumentem potwierdzającym spełnienie wymogów co gwarantuje należyte wykonanie usługi. W związku z powyższym do oferty należy dołączyć oświadczenie/dokument potwierdzający, że Wykonawca jest autoryzowanym serwisem firmy CISA.

-wykonawca musi wykazać się posiadaniem niezbędnych uprawnień i certyfikatów do wykonania przedmiotu zamówienia, których kopie dołączy do składanej oferty.

-termin wykonania do 24.09.2015 r.

-wykonawca przekaże  zamawiającemu protokół z przeprowadzonych przeglądów, które zakończone zostaną również  wpisem do paszportów technicznych serwisowanych urządzeń.

-oferowana cena musi być ceną ryczałtową, zawierać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania usługi, wszelkie podatki i cła oraz koszty dojazdu,

-pozostałe warunki wg załączonego wzoru umowy

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym w sekretariacie Zamawiającego do dnia 10.09.2015 r. do godz. 12:00. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty pocztą elektroniczną na adres przetargi@loro.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

W załączeniu:

1. wzór umowy

2. formularz ofertowy

Załączniki

AutorRobert łobanowski
Data wytworzenia:2015-09-03
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2015-09-03 12:06:57
Odwiedziny:60385

Wyszukiwarka