Usługa sprzątania oddziałów, poradni i innych pomieszczeń Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Spółka z o.o. oraz wykonywania innych czynności pomocowych przy pacjencie_

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:512441-2022:TEXT:PL:HTML
Polska-Świebodzin: Usługi sprzątania
2022/S 181-512441
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000290630Adres pocztowy: Zamkowa 1Miejscowość: ŚwiebodzinKod NUTS: PL432 ZielonogórskiKod pocztowy: 66-200Państwo: PolskaE-mail: przetargi@loro.pl Adresy internetowe:Główny adres: www.loro.pl
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://loro.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)
Główny przedmiot działalności
Zdrowie
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Usługa sprzątania oddziałów, poradni i innych pomieszczeń Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Spółka z o.o. oraz wykonywania innych czynności pomocowych przy pacjencie.
Numer referencyjny: ZP.PN.14.2022
II.1.2)
Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
20/09/2022S181
https://ted.europa.eu/TED
1 / 3
Dz.U./S S181
20/09/2022
512441-2022-PL
2 / 3
Przedmiotem zamówienia:Zadanie 1: Usługi sprzątania i Zadanie 2: usługi pomocowe przy pacjencie wykonywane pod nadzorem pielęgniarki.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90920000 Usługi w zakresie odkażania urządzeń
85110000 Usługi szpitalne i podobne
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. zo.o.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są: Zadanie 1: Usługi sprzątania Określone rodzaje czynności porządkowych w określonych przez Zamawiającego pomieszczeniach z zastosowaniem środków i narzędzi spełniających wymogi sanitarne dla jednostek służby zdrowia. Zadanie 2: usługi pomocowe przy pacjencie wykonywane pod nadzorem pielęgniarki. Wg zamawiającego usługi pomocowe przy pacjencie wykonywane pod nadzorem pielęgniarki stanowią nie więcej niż 15 % całości zamówienia netto. 1) Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do utrzymania czystości oraz ilość m2 powierzchni do sprzątania został określony w załączniku nr 3 do niniejszej SWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunku.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
20/09/2022S181
https://ted.europa.eu/TED
2 / 3
Dz.U./S S181
20/09/2022
512441-2022-PL
3 / 3
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/10/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/01/2023
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 21/10/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urzad Zamówień PublicznychMiejscowość: WarszawaPaństwo: Polska
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/09/2022

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2020-09-20
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2022-09-20 11:28:52
Odwiedziny:26895

Wyszukiwarka