Świebodzin: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków LORO SP ZOZ przy ul. Zamkowej 1 w Świebodzinie Numer ogłoszenia: 154666 - 2015; data zamieszczenia: 24.06.2015

Świebodzin: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków LORO SP ZOZ przy ul. Zamkowej 1 w Świebodzinie
Numer ogłoszenia: 154666 - 2015; data zamieszczenia: 24.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno -Ortopedyczny im. dr L. Wierusza SP ZOZ w Śwebodzinie , ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 68 475 06 01, faks 068 475 06 02.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.loro.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków LORO SP ZOZ przy ul. Zamkowej 1 w Świebodzinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa dostawa( sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) gazu ziemnego zaazotowanego GZ-41,5 wg normy: PN- 87/C-96001 grupa II GZ podgrupa 41,5 do instalacji znajdującej się w budynku LORO SP ZOZ w Świebodzinie przy ul. Zamkowej 1. Dostarczanie gazu odbywać się będzie na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży oraz postanowienia umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu ( umowa kompleksowa) i będzie wykonywana na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2012.1059 t.j.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964.16.93) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie w/w aktów prawnych. Gaz powinien być dostarczony do punktu zdawczo-odbiorczego, którym jest zespół urządzeń gazowych służących do przyłączenia sieci wewnętrznej będącej własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu. Planowane szacunkowe zużycie gazu w okresie 12 miesięcy wynosi 1 768 000,00 kWh. W rozbiciu na 12 miesięcy w skali jednego roku kalendarzowego w kWh wynosi: - styczeń - 276 000,00 - luty - 259 000,00 - marzec - 220 000,00 - kwiecień - 159 000,00 - maj - 58 000,00 - czerwiec - 38 000,00 - lipiec - 44 000,00 - sierpień - 42 000,00 - wrzesień - 50 000,00 - październik - 138 000,00 - listopad - 212 000,00 - grudzień - 272 000,00 Obecnie paliwo gazowe dostarczane jest na podstawie grupy taryfowej s-5 dla dostaw gazu oraz Lw-5.1 dla dystrybucji gazu. Zamawiający oświadcza, że prognozowane zużycie gazu ziemnego ma jedynie charakter orientacyjny i zostało sporządzone na podstawie danych historycznych z roku 2014/2015. Prognoza służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. W przypadku zużycia mniejszej lub większej ilości gazu ziemnego niż prognozowana przez Zamawiającego, Wykonawca nie jest uprawniony do nałożenia z tego tytułu na Zamawiającego kary umownej, jak też dochodzenia od Zamawiającego jakiegokolwiek odszkodowania. Na podstawie art. 31 ust 2 pkt 6 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11 z późn. zmianami) Zamawiający informuje, że nie jest płatnikiem podatku akcyzowego. W związku z powyższym Wykonawca musi podjąć decyzję czy podatek akcyzowy ma zostać wkalkulowany w cenę. Moc zamówiona: 592 kWh/h Ilość godzin w trakcie trwania umowy od 1.08.2015 r do 31.07.2016 r. to wg Zamawiającego 8784 godziny. Wykorzystanie paliwa gazowego do celów technologicznych: ogrzewanie obiektów oraz podgrzanie wody. Rodzaj i moc odbiorników gazu: kocioł gazowo-olejowy o mocy 460 kW - 2 szt. Układ pomiarowy oraz stacja redukcyjna jest własnością Operatora Sieci Dystrybucyjnej, tj. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Oddział we Wrocławiu, Zakład Gazowniczy Zgorzelec Rejon Dystrybucji Gazu Zgorzelec. Układ pomiarowy składa się z : a) gazomierz rotorowy typ G - 40 b) rejestrator typ MacBat Numer gazomierza: 140583. Ciśnienie gazu do instalacji gazowej kotłowni nie niższe niż 2,0 kPa. Zamawiający wymaga aby wszelkie koszty ewentualnego dostosowania układu pomiarowego, jego wymiany lub innych czynności niezbędnych do rozpoczęcia i wykonywania kompleksowej dostawy gazu obciążały Wykonawcę. Własność Paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego w granicy własności sieci gazowej Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) określonej w warunkach przyłączenia do sieci gazowej. Zamawiający wymaga podania w ofercie Wykonawcy rodzaju taryf określonych przez Urząd Regulacji Energetyki, które ze względu na określony przedmiot zamówienia oraz jego parametry będą miały zastosowanie u Zamawiającego. Zamawiający wymaga podania w ofercie czynników wpływających na cenę oferty oraz ich cen jednostkowych. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże wszelkie znane mu informacje niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany Wykonawcy umowy na kompleksową dostawę gazu ziemnego do budynków LORO SP ZOZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.30.00-7, 65.20.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę: - aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; - aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD); - umowy podpisanej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego lub promesy takiej umowy lub oświadczenia o posiadaniu aktualnej umowy lub promesy z OSD lub innego pisemnego zobowiązania Operatora Systemu Dystrybucyjnego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych dokumentach i oświadczeniach

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych dokumentach i oświadczeniach

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych dokumentach i oświadczeniach

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych dokumentach i oświadczeniach

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych dokumentach i oświadczeniach

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (wzór stanowi zał. nr 1 do SIWZ) oraz wypełniony i podpisany Formularz cenowy (projekt stanowi zał. nr 5 do SIWZ). 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z art. 22 ust. 1 (wzór stanowi zał. nr 2 do SIWZ), 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp (wzór stanowi zał. nr 3 do SIWZ), 4) koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 5) koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących OSD; 6) umowa podpisana z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego lub promesa takiej umowy lub oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy lub promesy z OSD lub inne pisemne zobowiązanie Operatora Systemu Dystrybucyjnego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej. 7) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z obowiązujących przepisów prawa lub innych dokumentów (jeżeli dotyczy). 8) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców 9) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku: a) wystąpienia zmian lub okoliczności, których nie dało się przewidzieć w dacie zawarcia umowy, a których wprowadzenie jest konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz.U. 2012.1059 t.j.) lub wydanymi na tej podstawie przepisami wykonawczymi, b) zmiany cen jednostkowych, określonych dla kompleksowej dostawy gazu, będącej wyłącznie skutkiem zmiany stawki podatku akcyzowego lub stawki podatku VAT zgodnie ze zmianą obowiązujących w tej mierze przepisów, tj. poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ceny jednostkowej brutto c) zmiana ceny oferty może nastąpić po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy, tj. w szczególności nowych cen i stawek stosowanych do rozliczeń z odbiorcami zgodnie ze skutkami zmiany taryfy d) zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. nr konta bankowego). Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane na drodze aneksu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.loro.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny im. Dr Lecha Wierusza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 66-200 Świebodzin, ul. Zamkowa 1, dział zamówień publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.07.2015 godzina 09:00, miejsce: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny im. Dr Lecha Wierusza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 66-200 Świebodzin, ul. Zamkowa 1 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

AutorRobert Łobanowski
Data wytworzenia:2015-06-24
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2015-06-24 15:28:19
Odwiedziny:69922

Wyszukiwarka