Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Spółki określa:


1) firmę Spółki;
2) cele i zadania Spółki;
3) strukturę organizacyjną Spółki;
4) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
5) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
6) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń;
7) organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych Spółki oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek;
8) warunki  współdziałania  Spółki  z  innymi  podmiotami  wykonującymi działalność leczniczą;
9) wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej;
10) organizację  procesu  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  w  przypadku  pobierania opłat;
11) wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym;
12) wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością;
13) sposób kierowania Spółką.

 

Link do witryny głównej LCO im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. zawierającej pliki do pobrania, m.in. Regulamin Organizacyjny 

Ponadto w LCO im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. obowiązują następujące regulaminy, instrukcje oraz procedury wewnętrzne:

1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
2. Regulamin wynagradzania,
3. Regulamin pracy
4. Regulamin składania wniosków i udzielania zamówień, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, bowiem wartość zamówień nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto
5. Instrukcja kancelaryjna
6. Instrukcja organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego
7. Procedury ogólne
8. Procedury medyczne
9. Standardy akredytacyjne
10. Procedury systemu zarządzania jakością

Załączniki

    AutorRobert Łobanowski
    Data wytworzenia:2017-03-20
    Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
    Data udostępnienia:2017-04-27 14:54:08
    Odwiedziny:99479