Sporządzanie opisów badań RTG w systemie teleriadiologii

Postepowanie prowadzone jest na podstawie art. 26 ust 1 i 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 217 z póź. zm.) tj. dla zamówienia, którego wartość nie przekracza 30 000,00 euro.

Lubuskie Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie zdalnych opisów badań RTG w systemie teleradiologii w okresie 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

1. Szacunkowa ilość badań w trybie planowym: 300 szt.
2. Szacunkowa ilość badań w trybie pilnym: 2 700 szt.

Ilość badań wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego i może być mniejsza od ilości szacunkowej.

Wykonawca w ofercie zobowiązany jest podać cenę łączną za badania w trybie planowym oraz pilnym a także ceny jednostkowe za badanie w trybie pilnym oraz planowym. Wartość łączna oferty podlegać będzie porównaniu ofert w niniejszym postępowaniu, w którym jedynym kryterium jest kryterium ceny.


Zamawiający wymaga aby realizacja niniejszego postępowania odbywała się w oparciu o załączony do zapytania wzór umowy.

Ofertę należy złożyć do dnia 26.02.2016 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z napisem: "Oferta na sporządzanie opisów badań w systemie teleriadiologii".

Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

Adres Zamawiającego: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.,
ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin.

Zamawiający dopuszcza również przesłanie oferty e-mailem na adres : przetargi@loro.pl

Załączniki

AutorRobert Łobanowski
Data wytworzenia:2016-02-19
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2016-02-19 15:10:42
Odwiedziny:53746

Wyszukiwarka