Ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Lubuskiego Centrum Ortopedii im. Dr Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.

Ogłoszenie nr 555022-N-2019 z dnia 2019-05-31 r.

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Spółka z o.o.: Ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Lubuskiego Centrum Ortopedii im. Dr Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 29063000000000, ul. ul. Zamkowa  1 , 66-200  Świebodzin, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 4750601, e-mail lco@loro.pl, faks 68 4750602.
Adres strony internetowej (URL): www.loro.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.loro.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
poczta tradycyjna, kurier, osobiście w siedzibie zamawiającego-sekretariat
Adres:
ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Lubuskiego Centrum Ortopedii im. Dr Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.
Numer referencyjny: ZP.PN.8.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia w zakresie Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Lubuskiego Centrum Ortopedii im. Dr Lecha Wierusza Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania i zasady realizacji zamówienia określone są w załączniku nr 7 Opis przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
66513200-1
66515000-3
66516400-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  36   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zezwolenia właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk zgodnym z przedmiotem zamówienia lub inny dokument wydany przez Komisję Nadzoru Finansowego potwierdzający prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie nie mniejszym niż wynika to z przedmiotu zamówienia; jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium RP zamiast dokumentów określonych powyżej składa dokument, lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej: notarialnie, bądź przez osoby udzielające pełnomocnictwa.

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena 60,00
klauzule fakultatywne40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności oraz w następujący sposób, w poszanowaniu art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp: a) w sytuacji wystąpienia zmian w zakresie prowadzonej przez Zamawiającego działalności (także organizacyjnych w tym przekształcenia) mających wpływ na realizację Umowy, w tym zmianie zakresu wykonywanej działalności w szczególności miejsca jej wykonywania – poprzez ubezpieczenie nowego miejsca jej wykonywania; b)w sytuacji wystąpienia zmian w majątku Zamawiającego (inwestycja w majątek trwały) wzrostu jego wartości lub zbywania takiego majątku – poprzez dokonanie zmian w sumach ubezpieczenia, a także rozliczanie klauzuli automatycznego pokrycia; zmiana nie wymaga aneksowania niniejszej umowy; c)w razie konieczności zwiększenia aktualnych sum ubezpieczenia lub uzupełnienia limitów poprzez wprowadzenie zmian w wartościach sum ubezpieczenia oraz wysokości limitów; zmiana nie wymaga aneksowania niniejszej umowy; d)w przypadku korzystnych dla Zamawiającego zmian Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) - poprzez wprowadzenie do umowy postanowień nowych OWU lub ich części; e)w przypadku zmian przepisów prawnych wpływających na zakres ubezpieczenia – poprzez zmianę treści umowy w zakresie dostosowania jej do obowiązujących przepisów; f)w przypadku opublikowania po rozpoczęciu terminu obowiązywania niniejszej Umowy przepisów przewidujących zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) przyjętych do określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy - wynagrodzenie Wykonawcy, w ujęciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowanie zmienionej stawki podatku od towarów i usług – bez sporządzania aneksu do umowy. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie umowy w okresie od dnia wejścia w życie przepisów o zmianie stawki podatku do czasu zakończenia Umowy, przy czym, zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku; g)w przypadku gdy w okresie obowiązywania niniejszej Umowy nastąpi zmiana: 1)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2177); 2)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -gdy zmiana ta, lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę; 2. Procedura wprowadzania zmian Umowy o których mowa w pkt g) wygląda następująco: a)Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemny wniosek o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany cen jednostkowych w terminie od dnia opublikowania przepisów, których dotyczy zmiana do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu uzasadniają one zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej Umowie, a w szczególności: 1)przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń; 2)wykazanie wpływu zmian, o których mowa powyżej na wysokość kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę, 3)szczegółową kalkulację proponowanej, zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę. b)W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku o którym mowa powyżej, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie tj. przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami); c)Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Jeśli wniosek wymagał uzupełnienia, zgodnie z pkt b), termin o którym mowa w zdaniu poprzedzającym rozpoczyna swój bieg z chwilą doręczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów lub informacji. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego nadania na adres właściwy dla doręczeń pism Wykonawcy. d)W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu zmieniającego do Umowy oraz jego podpisania. 3. W przypadku zajścia okoliczności innych niż te, o których mowa w ust. 1 pkt. b) i c) oraz ust. 2, Strony dokonają zmiany Umowy w drodze aneksu, przy odpowiednim wykorzystaniu zapisów SIWZ dotyczących opisu przedmiotu zamówienia (zakresu ubezpieczenia) oraz, o ile to możliwe, przy wykorzystaniu stawek ubezpieczeniowych mających zastosowanie do niniejszej umowy. Przy zwiększeniu sum ubezpieczenia, ilości środków trwałych objętych umową, sum gwarancyjnych lub wartości limitów strony Umowy dopuszczają możliwość zwiększenia jej wartości.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający informuje, że informacje zawarte w Załączniku nr 7, 8, 9 do SIWZ: tj. Opis przedmiotu zamówienia, informacje o Zamawiającym , wykaz miejsc ubezpieczenia, wykaz budynków i budowli, wykaz środków trwałych, wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, wykaz pojazdów, informację o szkodowości mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom innym niż Wykonawcy. 2.2. W celu zachowania poufności informacji zawartych w Załączniku nr 7, 8, 9 do SIWZ: Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 37 ust. 6 ustawy Pzp, nie udostępnia tych informacji na stronie internetowej. Wykonawcy w celu uzyskania dostępu do informacji zawartych w Załącznik nr 7, 8, 9 do SIWZ: zobowiązani są złożyć do Zamawiającego wniosek wraz z zobowiązaniem zachowania poufności uzyskanych informacji na adres mailowy: przetargi@loro.pl Wzór wniosku i zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. W treści wniosku Wykonawca zobowiązany jest wskazać swoje dane identyfikacyjne, nazwę i nr postępowania, którego wniosek dotyczy oraz złożyć zobowiązanie do zachowania w tajemnicy treści udostępnionych mu informacji i dokumentów, traktowanych jako informacje poufne, tj. zawartych w Załączniku nr 7, 8, 9 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, informacje o Zamawiającym wykaz miejsc ubezpieczenia, wykaz budynków i budowli, wykaz środków trwałych, wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, informację o szkodowości 2.3. Wnioski nie zawierające wymaganych przez Zamawiającego informacji, określonych wzorem wniosku, o którym mowa powyżej, nie będą przez Zamawiającego rozpatrywane. Wniosek wraz z zobowiązaniem należy przekazać osobie uprawnionej do kontaktowania się z Wykonawcami, o której mowa w Rozdziale I SIWZ. 2.4. Wniosek o udostępnienie poufnej części SIWZ wraz z zobowiązaniem może złożyć wyłącznie Wykonawca posiadający uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia, zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11.09.2015 r. (t. jedn. Dz.U. 2019 poz. 381 ze zm.). 2.5. Wniosek wraz z zobowiązaniem może złożyć wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji Wykonawcy, która zobowiązana jest uwiarygodnić to uprawnienie.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-10, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

 

 

Ogłoszenie nr 540111337-N-2019 z dnia 04-06-2019 r.

 

Świebodzin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 555022-N-2019
Data: 31-05-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 29063000000000, ul. ul. Zamkowa  1, 66-200  Świebodzin, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 4750601, e-mail lco@loro.pl, faks 68 4750602.
Adres strony internetowej (url): www.loro.pl

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-10, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-12, godzina: 12:00

 

 

Ogłoszenie nr 540115012-N-2019 z dnia 07-06-2019 r.

Świebodzin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 555022-N-2019
Data: 31-05-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 29063000000000, ul. ul. Zamkowa  1, 66-200  Świebodzin, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 4750601, e-mail lco@loro.pl, faks 68 4750602.
Adres strony internetowej (url): www.loro.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2019-06-12, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2019-06-13, godzina: 12:00

Załączniki

AutorEdyta Tkocz
Data wytworzenia:2019-05-31
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2019-06-07 14:41:02
Odwiedziny:49973

Wyszukiwarka