Majątek Spółki

Artykuł 5 § 7 Aktu założycielskiego  Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.000.000,00 zł (osiemnaście milionów złotych) i dzieli się na 36.000 (trzydzieści sześć tysięcy) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.
2. Wszystkie udziały, wymienione w ust. 1, obejmuje Województwo Lubuskie i zobowiązuje się pokryć wkładem niepieniężnym o łącznej wartości 28.734.360,00 zł (dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych) w postaci prawa własności:
a) nieruchomości zabudowanej, położonej w Świebodzinie przy ulicy Zamkowej numer 1, powiat świebodziński, woj. lubuskie, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 291/6 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden przez sześć) o powierzchni 2,8808 ha (dwa hektary osiemdziesiąt osiem arów osiem metrów kwadratowych) i działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 291/7 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden przez siedem) o powierzchni 0,8992 ha (osiemdziesiąt dziewięć arów dziewięćdziesiąt dwa metry kwadratowe), obręb 2 miasta Świebodzin, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą ZG1S/00021537/5,
b) nieruchomości zabudowanej, położonej w Świebodzinie przy Placu Browarnianym numer 2 a, b, c, powiat świebodziński, woj. lubuskie, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 685 (sześćset osiemdziesiąt pięć) o powierzchni 0,0549 ha (pięć arów czterdzieści dziewięć metrów kwadratowych), obręb 2 miasta Świebodzin, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą ZG1S/00021538/2,
c) nieruchomości zabudowanej, położonej w Świebodzinie przy ulicy Poznańskiej numer 13, powiat świebodziński, woj. lubuskie, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 341 (trzysta czterdzieści jeden) o powierzchni 0,2107 ha (dwadzieścia jeden arów siedem metrów kwadratowych), obręb 2 miasta Świebodzin, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą ZG1S/00021539/9,
3. Zarząd prowadzi księgę udziałów.
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany Aktu Założycielskiego, o ile nastąpi w terminie do 31 grudnia 2025 roku do maksymalnej kwoty 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych)
5. Udziały mogą być umarzane na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników za zgodą Wspólnika, którego udziały mają być umorzone (umorzenie dobrowolne). Udziały umarza się z czystego zysku za rok obrotowy, poprzedzający rok obrotowy, w którym następuje umorzenie lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Wspólnikowi z tytułu umorzenia jego udziałów przysługuje wynagrodzenie w wysokości równej wartości jego umorzonych udziałów, obliczonej na podstawie bilansu Spółki na koniec roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym podjęto uchwałę o umorzeniu udziałów.

Załączniki

AutorKrzysztof Kasprowicz
Data wytworzenia:2013-12-15
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2017-05-04 14:49:30
Odwiedziny:120876