USŁUGA W ZAKRESIE CAŁODZIENNEGO ŻYWIENIA PACJENTÓW LORO SP ZOZ W ŚWIEBODZINIE - postępowanie II

Świebodzin: USŁUGA W ZAKRESIE CAŁODZIENNEGO ŻYWIENIA PACJENTÓW LORO SP ZOZ W ŚWIEBODZINIE - postępowanie II
Numer ogłoszenia: 226512 - 2014; data zamieszczenia: 07.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno -Ortopedyczny im. dr L. Wierusza SP ZOZ w Śwebodzinie , ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 4750600, faks 068 4750603.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.loro.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA W ZAKRESIE CAŁODZIENNEGO ŻYWIENIA PACJENTÓW LORO SP ZOZ W ŚWIEBODZINIE - postępowanie II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: usługa w zakresie całodziennego żywienia (śniadanie, 2 śniadanie dla dzieci do 18 roku życia, obiad, kolacja) pacjentów Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. Dr Lecha Wierusza, ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin. 2.1. Zakres świadczenia usługi całodziennego żywienia: a) przygotowywanie, gotowanie posiłków wg norm i zasad żywienia przypisanym placówkom służby zdrowia z uwzględnieniem diet, ściśle wg potrzeb Zamawiającego, według systemu HACCP. b) dostarczanie gotowych posiłków do siedziby Zamawiającego, c) podawanie posiłków do łóżka pacjenta. d) sprzątanie naczyń po posiłkach d) mycie i dezynfekcja naczyń e) odbieranie odpadów. f) wywóz odpadów. 2.2. Szczegółowe zasady świadczenia usługi całodziennego żywienia: 2.2.1. Wymagania stawianie Wykonawcy: a) Posiłki przygotowywane dla pacjentów powinny być sporządzane zgodnie z normami Instytutu żywności i żywienia. b) Usługa musi być realizowana zgodnie z wymogami określonymi w: - Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2012r. poz. 739) - Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. z 2006 nr 171 poz. 1225 wraz z późniejsza nowelizacją ( Dz.U. z 2010 nr 21, poz. 105) - zasadami systemu HACCP. c) Wykonawca ma dostarczyć posiłki własnym transportem, którego koszt ma być wliczony w cenę oferty. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy posiłków o określonej godzinie - 15 minut przed ustaloną godziną wydawania posiłków pacjentom, Zamawiający ma prawo zamówić posiłki w trybie pilnym u innego dostawcy na koszt Wykonawcy. 2.2.2. Pory wydawania posiłków: a) Posiłki będą wydawane w następujących godzinach: Śniadanie: 7:30 Obiad: 13:00 Kolacja: 17:30 Wydawanie posiłków musi odbywać się jednocześnie na wszystkich 5 oddziałach szpitalnych. b) Posiłki dostarczane będą na podstawie pisemnego dziennego zapotrzebowania składanego przez przedstawiciela szpitala plus korekty telefoniczne do Wykonawcy dotyczące zmiany w ruchu chorych do obiadu oraz drugi raport do godz. 13:00 (kolacyjno-śniadaniowy). 2.2.3. Warunki przygotowywania i podawania posiłków a) Warunki przechowywania posiłków, transport oraz sposób przygotowania pożywienia muszą spełniać wszelkie wymogi sanitarno-epidemiologiczne. b) Temperatura dostarczanych posiłków oraz czas przechowywania od momentu wyprodukowania do momentu wydawania powinien być zgodny z zasadami HACCP. c) Wraz z posiłkami Wykonawca dostarczy niezbędną ilość kompletnej zastawy stołowej i sztućców do obsługi 130 pacjentów oraz w tace do podawania posiłków. W skład zastawy stołowej wchodzą: talerz do zupy, talerz do drugiego dania, talerz deserowy oraz kubek. Wykonawca zapewni przez cały czas trwania umowy jednakową zastawę stołową. Sztućce muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. Pacjent nie może otrzymywać posiłku na zastawie, która jest wyszczerbiona, potłuczona lub brudna. Zamawiający nie dopuszcza podawania pacjentom zastawy jednorazowej, z wyłączeniem szczególnych przypadków każdorazowo zgłaszanych przez Zamawiającego (np. zakażenie, salmonella). Zamawiający nie dopuszcza mycia zastawy stołowej na terenie oddziałów szpitalnych. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadków pokonsumpcyjnych niezwłocznie po posiłkach. d) Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego w 5 czajników elektrycznych do wykorzystania na każdym oddziale oraz zapewni ich wymianę lub naprawę w przypadku zepsucia wynikającego z normalnego użytkowania. Ponadto Wykonawca musi zabezpieczyć personel wydający posiłki w: - wózki do dystrybucji posiłków na oddziały szpitalne, - nabierki i inne narzędzia potrzebne do nakładania posiłków, - pojemniki na odpady pokonsumpcyjne, - worki koloru niebieskiego na odpady pokonsumpcyjne, - kontener na odpady bytowe, e) Zamawiający przekaże Wykonawcy w odpłatną dzierżawę pomieszczenia zmywalni naczyń oraz punkt zdawczo odbiorczy. W zmywalni odbywać się będzie proces mycia i dezynfekcji zastawy stołowej z zapewnieniem odpowiednich środków transportu brudnej i czystej zastawy. Plan sytuacyjny zmywalni stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. f) Wykonawca na własny koszt wyposaży zmywalnię naczyń w odpowiedni sprzęt i urządzenia. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej pomieszczeń w celu prawidłowej wyceny kosztów wyposażenia pomieszczeń g) Wydzierżawienie pomieszczeń będzie realizowane warunkach określonych w Uchwale Nr XXXVII/430/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13 maja 2013r. w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Lubuskie pełni funkcję podmiotu tworzącego oraz szczegółowych warunkach zawartych w załączonej do SIWZ umowie dzierżawy. Szczegółowe warunki dzierżawy zawiera załączony do SIWZ wzór umowy stanowiący załącznik nr 8. Do kalkulacji Wykonawca powinien przyjąć następujące obowiązujące stawki netto powiększone o podatek od towarów i usług VAT - wg stawki obowiązującej w danym okresie: - czynsz pomieszczenie jadalni 48m2 - 13,36 zł za 1m2 - czynsz pomieszczenia zmywalni i wydawania potraw 23,7m2 - 13,36 zł za 1m2 - czynsz pomieszczenie socjalne 7,3 m2 - 2,64 zł za 1m2 - woda zimna za 1 m3 (licznik) - 4,89 zł - woda ciepła za 1 m3 (licznik) - 20,64 zł - ścieki za 1 m3 (licznik) 7,64 zł - inne koszty* za 1 m2 - 1,54 zł - energia 1KWh (licznik) x 0,50 zł - inne koszty - sprzątanie i odśnieżanie, monitoring, usługi ochroniarskie wg faktur brutto otrzymywanych od usługodawców w podziale na ilość dzierżawców bądź ilość dzierżawionych metrów w zależności od rodzaju kosztu. Wykonawca na podstawie odczytu liczników energii elektrycznej i wody będzie zobowiązany płacić miesięcznie opłaty z tytułu zużycia mediów zgodnie z aktualnymi taryfami opłat za media dostarczane do szpitala przez usługodawców. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów napraw i konserwacji przekazanych pomieszczeń oraz sprzętu w okresie świadczenia usługi, tak aby jego stan na dzień zakończenia świadczenia usługi nie był gorszy, niż stan wynikający z normalnego i prawidłowego użytkowania. h) Wykonawca zobowiązany jest do pełnej dystrybucji posiłków do łóżka pacjenta. Wyklucza się ingerencję osób postronnych w fazie dostarczania posiłków np. rozdawanie przez personel pielęgniarski. Personel pielęgniarski zobowiązany będzie jedynie do takiego uczestnictwa w rozdawaniu posiłków, w trakcie którego przekazywać będzie informacje o zaleconej pacjentowi przez lekarza diecie. Wykonawca zabezpieczy pracowników kuchni i dystrybucji w odpowiednią ilość odzieży ochronnej, jak i roboczej. Pracownik powinien posiadać identyfikator z nazwiskiem i imieniem pracownika oraz logo firmy; odzież powinna być kompletna i czysta. Każdy pracownik świadczący usługę musi mieć aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne, jak również aktualne przeszkolenie w zakresie świadczonej usługi. Wykonawca zobowiązany jest do odsunięcia od obsługi pracownika nie posiadającego aktualnych badań. 2.2.4. Kontrola świadczonej usługi: a) Wydawanie posiłków odbywać się będzie z uwzględnieniem wymogów systemu HACCP oraz podjęciem odpowiedzialności za ich przestrzeganie. b) Nadzór nad jakością, ilością i przestrzeganiem obowiązujących norm i uzgodnień oraz realizacją postanowień zawartych w Umowie, sprawować będą koordynatorzy z ramienia Zamawiającego, którym Wykonawca zapewni dostęp do wszelkich dokumentów i danych niezbędnych do przeprowadzenia kontroli. 2.2.5 Cena usługi. a) szacunkowa całkowita ilość osobodni została wyliczona na podstawie planowanego zapotrzebowania na 24 miesięcy biorąc pod uwagę liczbę łóżek którymi dysponuje Zamawiający. Zamawiający oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za liczbę hospitalizowanych pacjentów, która jest zmienna. Wykonawca w toku realizacji zamówienia publicznego będzie mógł żądać wynagrodzenia w wysokości określonej w umowie, z tytułu faktycznie wykonywanej usługi na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru usługi we wskazanym okresie rozliczeniowym. b) rozliczanie usługi z ilości osobodni będzie sporządzane co miesiąc wg ilości wydanych posiłków z podziałem na śniadanie, 2 śniadanie, obiad i kolację. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia jadłospisów z uwzględnieniem pory posiłków i sezonowości, z jednoczesnym ujednoliceniem żywienia do trzech posiłków głównych (śniadanie, obiad, kolacja) oraz dostosowaniem jadłospisu na posiłki mięsne, półmięsne i jarskie. c) średnia ilość osobodni w skali 1 miesiąca wynosi: 2800, w tym średnia liczba dzieci do 18 roku życia w skali 1 miesiąca wynosi 300 osób. d) do oferty Wykonawca ma obowiązek dołączenia jadłospisu na okres 21 dni z wyliczeniem kaloryczności z rozbiciem na węglowodany, białka oraz tłuszcze z zachowaniem norm żywieniowych e) Zamawiający w celu kontroli jakości posiłków będzie miał prawo maksymalnie 4 razy w toku trwania usługi dokonać na koszt Wykonawcy sprawdzenia kaloryczności posiłków w wyspecjalizowanej w tym zakresie jednostce kontrolnej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1, 55.32.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych dokumentach i oświadczeniach

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonania lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywania co najmniej 2 usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. usług całodziennego żywienia pacjentów szpitala o wartości nie mniejszej niż 400 000 zł brutto każda

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych dokumentach i oświadczeniach

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych dokumentach i oświadczeniach

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych dokumentach i oświadczeniach

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

parafowany przez wykonawcę projekt umowy (projekt stanowi zał. nr 4 do SIWZ), 2) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z prawa lub innych dokumentów (jeżeli dotyczy), 3) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców 4) W przypadku, gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych 5) Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty przykładowego jadłospisu na okres 21 dni z wyliczeniem kaloryczności z rozbiciem na węglowodany, białka oraz tłuszcze z zachowaniem norm żywieniowych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w przypadku zmian ustawowych stawek podatku od towarów i usług, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.loro.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny im. Dr Lecha Wierusza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 66-200 Świebodzin, ul. Zamkowa 1, dział zamówień publicznych..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny im. Dr Lecha Wierusza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 66-200 Świebodzin, ul. Zamkowa 1 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

AutorKrzysztof Kasprowicz
Data wytworzenia:2014-07-07
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2014-07-07 12:20:57
Odwiedziny:68554

Wyszukiwarka