Wykonanie badań pól elektromagnetycznych oraz testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych w siedzibie Zamawiającego.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie badań pól elektromagnetycznych oraz testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych w siedzibie Zamawiającego.

 

Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami) w trybie art.4 pkt 8, nr sprawy ZP.ZO.21.2017.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2014 r., poz. 817 z poźn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dni 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33 z 2011r., poz. 166 z późn. zm.) należy przeprowadzić badania pól elektromagnetycznych oraz testy specjalistyczne urządzeń radiologicznych.

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań pól elektromagnetycznych oraz testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych w siedzibie Zamawiającego.
2) Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.
3) Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia do prawidłowej realizacji umowy na dowód Wykonawca musi dołączyć do oferty kopię akredytacji PCA w zakresie pomiarów pola PEM oraz testów specjalistycznych Rtg.  
4) Termin wykonania testów w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy, nie później niż do dnia 30.06.2017 r.
5) Termin płatności 14 dni od daty wystawienia faktury.
6) Oferowana cena musi być ceną ryczałtową, zawierać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania usługi, wszelkie podatki i cła oraz koszty dojazdu,

7) Pozostałe wymagania zgodnie z załączoną umową.   
8) W załączeniu tabela z wykazem urządzeń oraz ich lokalizacją a także zakresem prac do wykonania, formularz ofertowy, projekt umowy oraz oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego do dnia 06.06.2017 r. do godz. 12:00. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty pocztą elektroniczną na adres przetargi@loro.pl.

 

 

 

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2017-05-31
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2017-05-31 07:35:53
Odwiedziny:56327

Wyszukiwarka