Wykonywanie badań laboratoryjnych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. w Świebodzinie 2018

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 26 ust 1 i 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z póź. zm.) tj. dla zamówienia, którego wartość nie przekracza 30 000,00 euro.

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie badań laboratoryjnych określonych w załącznikach do niniejszego zaproszenia w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wykonawca w Formularzu ofertowym zobowiązany jest podać łączną cenę ryczałtową za badania z podziałem na Zadania, których wykaz stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania: zadanie 1 - badania laboratoryjne, zadania 2 - mikrobiologia.

Wartości podane w formularzu ofertowym podlegać będą porównaniu w niniejszym postępowaniu i stanowić będą podstawę do wyboru oferty najkorzystniejszej, w którym jedynym kryterium jest kryterium ceny.

Zamawiający wymaga aby realizacja niniejszego postępowania odbywała się w oparciu o załączony do zapytania wzór umowy.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1 – Badania laboratoryjne

Pobieranie materiału badanego spoczywa na Zamawiającym

Odbieranie materiału badanego spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca materiał badany rano musi odebrać od Zamawiającego między  godz. 9:00 a 9:30.

Wynik badania musi być przekazany Zamawiającemu maksymalnie do 2 godzin od pobrania materiału badanego w formie elektronicznej: e- mail, Internet lub faks,  a następnie do godz. 17:00 tego samego dnia Wykonawca musi dostarczyć oryginał badania Zamawiającemu w formie pisemnej.

Materiał do badań pacjentów przyjmowanych na oddziały musi być odebrany  między godz. 13:00 a 14:00, a wyniki badań muszą być  dostarczane tego samego dnia w formie elektronicznej: e- mail, Internet lub faks  do godz. 17:00, a następnie dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu w formie pisemnej najpóźniej dnia następnego do godz. 9:00.

Badania zlecone na cito (szczególnie badanie morfologii krwi) musi być odebrane przez Wykonawcę w ciągu 0,5 godziny od zgłoszenia telefonicznego otrzymanego od Zamawiającego.

Wynik wykonanego badania musi być dostarczony w ciągu 1 godziny od odebrania materiału badanego  w formie elektronicznej: e- mail, Internet lub faks, a następnie do godz. 17:00 tego samego dnia Wykonawca musi dostarczyć oryginał badania w formie pisemnej, chyba że zlecenie odbioru materiału do badania wpłynęło do Wykonawcy po godz. 16:00. Wówczas oryginał badania w formie pisemnej musi być dostarczony Zamawiającemu najpóźniej dnia następnego do godz. 9:00.

Wykonawca ma obowiązek na swój koszt zaopatrzyć Zamawiającego w niezbędne do badań probówki, igły i pojemniki oraz inne niezbędne materiały eksploatacyjne w zależności od rodzaju badań, na podstawie pisemnego zapotrzebowania przekazywanego przez Zamawiającego 2 razy w miesiącu. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania ww. materiałów w ilości niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego oraz zapewnienia prawidłowości realizacji niniejszej umowy.

Zadanie 2 – Mikrobiologia

Pobieranie materiału badanego spoczywa na Zamawiającym

Odbieranie materiału badanego spoczywa na Wykonawcy.

Materiał do badań mikrobiologicznych musi być odebrany przez Wykonawcę  po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym przez Zamawiającego. Zgłoszenie będzie maiło miejsce do godz. 14:00.  Materiał do badania musi być odebrany przez Wykonawcę tego samego dnia do  godz. 14.30

Badania muszą być wykonane jak najszybciej zgodnie ze specyfikacją . Wyniki wzrostu należy podawać telefonicznie po 12 godzinach od posiania na podłoże wzrostowe, oraz na każde zapytanie telefoniczne  zamawiającego.

Wynik badania może być przekazany w formie elektronicznej – e-mail.  Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oryginał badania w formie pisemnej.

Wykonawca ma obowiązek na swój koszt zaopatrzyć Zamawiającego w niezbędne do badań probówki, igły i pojemniki oraz inne niezbędne materiały eksploatacyjne w zależności od rodzaju badań  na podstawie pisemnego zapotrzebowania przekazywanego przez Zamawiającego 2 razy w miesiącu. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania ww. materiałów w ilości niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego oraz prawidłowości realizacji niniejszej umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych na poszczególne pozycje w zadaniu.

Do oceny poddana zostanie wartość brutto każdego zadania.

Oferent musi dołączyć do oferty formularz cenowy zawierający nazwy badań oraz ich ceny jednostkowe. Formularz ten oprócz badań wymienionych w załączonym do zaproszenia  wykazie powinien zawierać również wykaz pozostałych badań  wykonywanych standardowo przez Oferenta, które Zamawiający będzie mógł zlecić w miarę potrzeb. Wykaz taki, w przypadku zawarcia umowy z wybranym Oferentem, stanowił będzie jej integralną część.

Ofertę należy złożyć do dnia 22.06.2018 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z napisem: "Oferta na wykonywanie badań laboratoryjnych".

Adres Zamawiającego: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.,

ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin.

Zamawiający dopuszcza również przesłanie oferty e-mailem na adres ruch.chorych@loro.pl.

Zamawiający informuje, że do wyznaczonego terminu tj. 22.06.2018 r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta - Diagnostyka Sp.z o.o., ul. Życzkowskiego 16 31-864 Kraków: Zadanie 1. Badania laboratoryjne za łączną kwotę brutto 107 039,70 i zadanie 2. Mikrobiologia za łączną kwotę brutto 13 346,28
W wyniku przeprowadzonego postępowania zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone w/w Wykonawcy.

Załączniki

AutorRoksana Żarska
Data wytworzenia:2018-06-15
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2018-06-26 11:29:37
Odwiedziny:61371

Wyszukiwarka