Zaproszenie do składania ofert na usługę w zakresie odbioru , transportu odpadów medycznych wraz z ich termicznym unieszkodliwieniem w spalarni odpadów medycznych

Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z  ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie art. 4 pkt. 8, Nr sprawy ZP.ZO.48.2019

Zamawiający zaprasza  do złożenia oferty na usługę w zakresie odbioru , transportu odpadów medycznych wraz  z  ich  termicznym unieszkodliwieniem w spalarni odpadów medycznych zgodnie z wymogami zawartymi w załącznikach do zaproszenia, tj. szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie umowy wraz załącznikami.

Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 17 grudnia 2019 r. do godz. 14:00 zgodnie z wytycznymi w zapytaniu ofertowym.

W związku z tym, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do postępowania Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 19.12.2019 r. do godz. 14:00

 

W wyniku zaproszenia do wyznaczonego terminu, tj. 23.12.2019 r. do godz. 14:00 wpłynęła 1 oferta:

Konsorcjum firm: Remondis Medison Sp. z o.o. – lider
Ul. Puszkina 41 42-530 Dąbrowa Górnicza
i Promarol-Plus Sp. z o.o. Ciepielówek 2
67-410 Sława
za cenę brutto 142 560,00 zł

Zamawiający zadecydował że przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone w/w Wykonawcy.

Uzasadnienie: złożona  oferta  spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym  i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o  kryterium  oceny  - cena -100% (100,00 pkt) oraz była jedyną złożoną.

 

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2019-12-10
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2019-12-27 08:16:55
Odwiedziny:57355

Wyszukiwarka