Dostawa i uruchomienie narzędzi do poprawy cyberbezpieczeństwa istniejącego środowiska teleinformatycznego

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i uruchomienie narzędzi do poprawy cyberbezpieczeństwa istniejącego środowiska teleinformatycznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290630

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamkowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Świebodzin

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-200

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@loro.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.loro.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i uruchomienie narzędzi do poprawy cyberbezpieczeństwa istniejącego środowiska teleinformatycznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-58920773-3279-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00342987/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-12 11:25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://loro.pl/ oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://loro.pl/ oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/
Rozdział XI SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePuap. Wykonawca posiadający konto na ePuap ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej – datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
6. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
7. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub ID postępowania.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta i załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywania informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@loro.pl
9. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta i załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania w/w dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: przetargi@loro.pl
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO - Rozdział XXVI Swz

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.TP.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: wdrożenie, dostawa i uruchomienie narzędzi do poprawy cyberbezpieczeństwa istniejącego środowiska teleinformatycznego w tym:
- Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych
- dostawa licencji na system operacyjny Windows Server 2022 Standard 16core.
- Biblioteka taśmowa
- Deduplikator
- Urządzenia UTM
- Zasilanie awaryjne UPS
- Stworzenie dokumentacji powykonawczej w tym szczegółowej instrukcji odtworzenia kompletnego środowiska produkcyjnego Zamawiającego z utworzonych backupów oraz szkolenie dla administratora Zamawiającego
- Wykonanie audytu bezpieczeństwa.
Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym złącznik nr 5 oraz projektowanych postanowieniach umowy stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.
Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji zadania w celu właściwej oceny przedmiotu zamówienia, identyfikacji stanu faktycznego systemu teleinformatycznego Zamawiającego i skalkulowania odpowiednio ceny. W celu dokonania wizji i ustalenia jej terminu należy kontaktować się z działem zamówień publicznych tel. 68 47 50 615

4.2.6.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

72800000-8 - Usługi audytu komputerowego i testowania komputerów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: funkcjonalność systemu UTM

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek zdolności technicznej lub zawodowej:
• Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje przynajmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegające na budowie środowiska teleinformatycznego obejmującego m.in. dostawę deduplikatora lub systemu backupu lub klastra urządzeń UTM wraz ich wdrożeniem o wartości każdej z tych dostaw minimum 300 000,00 zł
• Wykonawca spełni warunek jeżeli ma do dyspozycji osoby zdolne do wykonania zamówienia, w szczególności dysponuje co najmniej:
1.Kierownikiem Projektu (min. jedna osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki):
- posiada znajomość metodyk zarządzania projektami potwierdzoną posiadaniem certyfikatu Prince2 Practitioner lub równoważnego wydanego przez niezależną organizację certyfikującą
- posiada minimum 5 lat doświadczenia w zarządzaniu i kierowaniu zespołem
2.Minimum 2 ekspertów pełniących rolę specjalisty inżyniera posiadającego certyfikat VMware Certified Professional Data Center Virtualization 2019
3. 2 specjalistami inżynierami posiadającymi uprawnienia inżyniera rozwiązań producenta dostarczanych urządzeń infrastruktury bezpieczeństwa UTM o statusie inżyniera bezpieczeństwa oferowanych produktów potwierdzone certyfikatem
4. 1 specjalistą inżynierem posiadającym zaświadczenie potwierdzające wiedzę i kompetencje (na poziomie profesjonalnym) w zakresie oferowanych urządzeń bezpieczeństwa
• spełnia wymagania dotyczące przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa określone w punkcie 5 OPZ (Wymagania dotyczące audytu bezpieczeństwa)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SW
2) wykaz osób - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ
3)oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa – oświadczenie stanowi załącznik nr 9 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Na potwierdzenie zgodności oferowanej dostawy z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych w zakresie:
1.DEDUPLIKATOR
- dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normą ISO 9001 lub równoważną;
- dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normą ISO 14001 lub równoważną;
- deklaracja zgodności CE;
- dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest serwisowany zgodnie z normą ISO 9001 lub równoważną
- dokument potwierdzający, że oferowany sprzęt będzie serwisowany przez autoryzowanego partnera producenta lub przez producenta
2.UTM
- dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest serwisowany zgodnie z normą ISO 9001 lub równoważną.
- oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora, że urządzenia pochodzą z oficjalnego kanału producenta
- dokument potwierdzający, że oferowany sprzęt będzie serwisowany przez autoryzowanego partnera producenta lub przez producenta
- dokument potwierdzający uprawnienie do świadczenia usług serwisowych dla oferowanych urządzeń
- potwierdzenie lub certyfikat producenta dostarczanych urządzeń w zakresie posiadania przez Wykonawcę statusu autoryzowanego partnera na poziomie uprawniającym do sprzedaży urządzeń oferowanego producenta na terenie polski
3. BIBLIOTEKA TAŚMOWA
- dokument poświadczający, że firma serwisująca posiada ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiada autoryzację producenta serwera

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców;
2) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących usługi;
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
4) W przypadku, o którym mowa w ppkt. 3) powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy;
5) Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (w całości lub części) w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy,
c) Wykonawca nie przystąpił do wykonania Przedmiotu umowy w terminie 5 dni lub nie kontynuuje realizacji umowy pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
d) rażącego naruszenia umowy lub realizowania umowy w sposób sprzeczny z postanowieniami umowy lub obowiązującymi przepisami.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
a) Zamawiający nie przekazał miejsca uruchomienia narzędzi w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy,
b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru Przedmiotu umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w ust. 1 i 2 w terminie 14 dni od daty powzięcia informacji o przyczynach odstąpienia.
5. Dopuszcza się zmianę umowy w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach, jak również w:
a) przypadkach określonych w umowie,
b) przypadku konieczności zastosowania nieprzewidzianych przez Zamawiającego zmian technicznych lub technologicznych wynikających m.in. ze stanu budynku, jego instalacji lub też koniecznych z uwagi na zabezpieczenie budynku lub bezpieczeństwo osób w nim przebywających poprzez zmianę Przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie o wartość koniecznych modyfikacji czy też terminu wykonania Przedmiotu zamówienia poprzez jego wydłużenie o okres niezbędny do zrealizowania koniecznych modyfikacji.
6. W przypadku woli wprowadzenia zmiany, Strona inicjująca zmianę winna zawiadomić o powyższym drugą Stronę na piśmie z podaniem podstawy prawnej, przyczyn i zakresu zmian umowy, w tym przedłożyć projekt aneksu. W przypadku wątpliwości co do złożonego wniosku Strona, która go otrzymała może żądać złożenia pisemnych wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów. Po otrzymaniu kompletu dokumentów, ewentualnie po wyjaśnieniu złożonego wniosku, Strona która otrzymała wniosek o zmianę umowy przedłoży drugiej Stronie swoje stanowisko w sprawie, w tym wskaże czy wyraża zgodę na zmianę umowy i w jakim zakresie czy też nie. W przypadku zgodnej woli zmiany umowy Strony uzgodnią ostateczną treść aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-20 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-19

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa i uruchomienie narzędzi do poprawy cyberbezpieczeństwa istniejącego środowiska teleinformatycznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290630

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Zamkowa 1

1.4.2.) Miejscowość: Świebodzin

1.4.3.) Kod pocztowy: 66-200

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@loro.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.loro.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00353105/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-19 10:22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00342987/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-20 10:00

Po zmianie:
2022-09-22 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-20 11:00

Po zmianie:
2022-09-22 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-19

Po zmianie:
2022-10-21

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2022-09-12
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2022-09-19 10:27:49
Odwiedziny:25639

Wyszukiwarka