Zaproszenie do składania ofert na remont pomieszczeń Gipsowni i Poczekalni.

Zamawiający na podstawie art. 4 pkt. 8 w zw. z art. 6a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu ofertowym na remont pomieszczeń  Gipsowni i Poczekalni.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń  Gipsowni i Poczekalni.

Gipsownia składa się z następujących pomieszczeń;

1. Przedsionka ( powierzchnia ok 4 m² )i pomieszczenia socjalnego ( powierzchnia ok.  7 m² )

2.  Gabinetu zabiegowego ( powierzchnia ok 38 m² )

3.  Magazynku ( powierzchnia ok 3. m² )

W wyżej wymienionych pomieszczeniach o łącznej powierzchni około 52 m² należy przeprowadzić remont polegający na ;

1. Rozebraniu wykładziny ściennej z płytek ( powierzchnia około 5,0 m² )

2. Zerwaniu około 50 mb cokolika  i 14 mb cokolika na Poczekalni - ( Przestrzeń przed Gipsownią )

3. Wyrównaniu około 52 m² istniejącej posadzki z płytek i 16 m2 posadzki z płytek w Poczekalni.

4. Wykuciu z muru 4 sztuk istniejących ościeżnic drzwi.

5. Rozebraniu 2 ścianek z pustaków szklanych o powierzchni około 4 m²

6. Uzupełnieniu przestrzeni po rozebranych pustakach 2  oknami stałymi nie otwieranymi typu FIX.

7. Zamontowaniu 4 nowych ościeżnic drzwiowych  i zamontowaniu nowych 2 drzwi wewnętrznych pełnych wewnątrzlokalowych  ( o szerokości 80 i 90 cm ) i 2 drzwi aluminiowych pełnych ( o szerokości 90 cm ).  Drzwi muszą być dopasowane i dobrane do istniejących otworów w ścianie ( nie mniejsze niż istniejące ).

8. Demontażu istniejących opraw oświetleniowych i zamontowaniu 7 nowych opraw oświetleniowych.

9. Całkowitej wymianie istniejącej instalacji elektrycznej na nową z wykonaniem pomiarów .

10. Zainstalowaniu specjalistycznej lampy zabiegowej  ( bardzo ciężka ) w suficie. Zamawiający jest w posiadaniu takiej lampy.

11. Demontażu 4 grzejników stalowych i montaż 3 nowych grzejników stalowych dwupłytowych.

12. Demontażu starych rurociągów  stalowych centralnego ogrzewania znajdujących się w pomieszczeniach i montażu nowych miedzianych.

13. Demontażu baterii umywalkowej i zmywakowej, demontażu umywalki, demontażu zmywaka kuchennego i montażu nowych baterii i nowej umywalki lub zlewozmywaka oraz umywalki porcelanowej z baterią umywalkową. Montażu nowego zlewozmywaka. Zainstalowaniu nowego specjalnego odstojnika (separatora ) na odpady gipsowe.

14.  Wykonaniu podejść dopływowych zimnej i ciepłej wody

15. Wykonaniu rurociągów kanalizacji sanitarnej o średnicy od 75 – 100 mm.

16. Wykonaniu tynków wewnętrznych zwykłych na ścianach i słupach kilka m² ( uzupełnienia brakujących w miarę potrzeby )

17. Wykonaniu gładzi z gipsu  na ścianach na podłożu z tynku – powierzchnia około 136 m².

18. Wykonaniu gładzi z gipsu na stropach na podłożu betonowym o powierzchni około 51 m².

19. Licowaniu ścian płytkami ceramicznymi – na klej - powierzchnia około 15 m² ( do wysokości 170 cm ). Płytki ścienne glazura.  Kolor płytek biały, wymiary 20 cm x 30 cm ( lub inne zaakceptowane przez Zamawiającego ).

20. Ułożeniu wykładziny na posadzce w Gipsowni w ilości  ok 52 m2 i na Poczekalni ok 16 m2 .

 Posadzka musi być wykonana z tworzyw sztucznych przeznaczonych do szpitali i placówek zdrowotnych z cokolikiem na ściany w wysokości 10 cm .  Wykonana z materiału antypoślizgowego – klasa od R 11 do R 12, w kolorze zbieżnym z już istniejącą w Szpitalu. Kolor do uzgodnienia  z  Zamawiającym.

22.  Dwukrotnym malowaniu tynków wewnętrznych sufitów i ścian farbami emulsyjnymi zmywalnymi w kolorze białym.

Wykonaniu innych koniecznych prac nie wymienionych powyżej.

Konieczna wizja lokalna i  wykonanie własnych pomiarów . Termin oględzin i pomiarów ustala się w dni powszednie od 7:00 – 8:30   w czasie  pracy Lubuskiego Centrum Ortopedycznego.

Termin wykonania remontu 60 dni od daty uzgodnionej z Wykonawcą w okresie 90 dni od daty podpisania umowy.

Pozostałe warunki zgodnie z załączonym do zaproszenia wzorem umowy stanowiącym integralną część postępowania.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Wzór umowy

 

Ofertę cenową należy złożyć  na załączonym do zaproszenia Formularzu ofertowym i przesłać podpisany przez osobę upoważnioną skan oferty e-mailem na adres przetargi@loro.pl lub  dostarczyć do siedziby Zamawiającego do dnia 12.04.2019 do godz. 11:00. na adres:

Lubuskie Centrum Ortopedii

im. Dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin

Sekretariat Zarządu - 1 piętro

z dopiskiem: ”Oferta na remont Gipsowni LCO Sp. z o.o. w Świebodzinie”

 Kontakt:  Dział zamówień publicznych, e-mail: przetargi@loro.pl

Zamawiający informuje, że do wyznaczonego terminu składania ofert tj. 12.04.2019 r. do godz. 11:00 wpłynęła jedna oferta:
Zakład Budowlano-Malarski
Tadeusz Wilczyński
Grodziszcze 25B
66-200 Świebodzin
za cenę brutto: 130 872,00

W związku z tym, że Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 51 168,00 brutto a złożona oferta przekracza tę kwotę, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu niniejszego postępowania.

Załączniki

AutorRobert Łobanowski
Data wytworzenia:2019-03-29
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2019-04-15 10:40:46
Odwiedziny:61628

Wyszukiwarka