Zaproszenie do składania ofert na usługe przewglądu aparatury mdycznej

Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z  Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) w trybie art. 4 pkt. 8, nr sprawy ZP.ZO.4.2018
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeglądu aparatury medycznej

W załączeniu wzór umowy, na podstawie którego zostanie zawarta umowa między Zamawiającym a  Wykonawcą. Szczegółowy wykaz oraz wymagania zawiera również załącznik p.n. Zapytanie ofertowe

Ofertę cenową na załączonym druku należy przesłać do siedziby zamawiającego na adres Lubuskie Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza Spółka z o.o., ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin do dnia 16.01.2018 r. do godz. 10:00.

Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty na adres e-mail: przetargi@loro.pl

 

Ofertę ( lub oparafowany, podpisany i opieczętowany skan oferty )należy przesłać  do dnia 16.01.2018r. do godz. 10:00 pocztą  e-mail  na adres przetargi@loro.pl  lub dostarczyć do sekretariatu w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin, z dopiskiem: Oferta na usługę w zakresie przeglądu aparatury medycznej

 

Wynik postępowania

W wyniku zaproszenia do wyznaczonego terminu wpłynęła 1 oferta:

Dräger  Polska sp. z o.o., 85-655 Bydgoszcz, ul. Sułkowskiego 18a
cena brutto: 40 343,69 PLN

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Dräger  Polska sp. z o.o., 85-655 Bydgoszcz, ul. Sułkowskiego 18a
cena brutto: 40 343,69 PLN

 

Załączniki

AutorJoanna Rosalska-Hutnik
Data wytworzenia:2018-01-10
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2018-01-18 12:11:13
Odwiedziny:64624

Wyszukiwarka