Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu do ćwiczeń fizycznych, wanny do hydromasażu, lamp operacyjnych oraz innych urządzeń i narzędzi medycznych

22/10/2014    S203    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Świebodzin: Urządzenia medyczne

2014/S 203-359008

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

 

Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny im. dr Lecha Wierusza w Świebodzinie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Zamkowa 1
Punkt kontaktowy: Sekretariat
Osoba do kontaktów: Robert Łobanowski
66-200 Świebodzin
POLSKA
Tel.: +48 684750602
E-mail: przetargi@loro.pl
Faks: +48 684750602

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.loro.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

 

 

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Zdrowie

 

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

 

 

 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu do ćwiczeń fizycznych, wanny do hydromasażu, lamp operacyjnych oraz innych urządzeń i narzędzi medycznych.

 

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Lubuski Osrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny im. dr Lecha Wierusza w Świebodzinie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin.

Kod NUTS PL432

 

 

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

 

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu do ćwiczeń fizycznych, wanny do hydromasażu, lamp operacyjnych oraz innych urządzeń i narzędzi medycznych.
Sprzęt musi być nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy i nieużywany. Sprzęt po dostawie musi być gotowy do uruchomienia bez żadnych dodatkowych zakupów. Rok produkcji urządzeń, sprzętu i narzędzi – minimum 2013 r.
Zamówienie składa się z 21 zadań.

 

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33100000, 33162000, 33167000, 33169000, 33155000, 33158400, 37440000, 44411200, 50400000, 50800000

 

 

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

 

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

 

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Zamówienie składa się 21 zadań (części). Obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu i urządzeń, szkolenie wskazanych osób ich do obsługi, przeglądy okresowe w okresie gwarancji, naprawy w okresie gwarancji.
Szacunkowa wartość bez VAT: 508 804,75 PLN

 

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

 

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

 

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

w dniach: 45 (od udzielenia zamówienia)

 

 

 

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1. Podwójna lampa operacyjna LED (na dwie sale operacyjne)

1)Krótki opis

Zadanie 1. Podwójna lampa operacyjna LED (na dwie sale operacyjne) – 2 kpl.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33167000, 50400000

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa, demontaż starych lamp, montaż nowych, uruchomienie i szkolenie obsługi w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 125 000 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2. Uchwyt kończyny dolnej do procedur operacyjnych z zakresu artroskopii kolana

1)Krótki opis

Uchwyt kończyny dolnej do procedur operacyjnych z zakresu artroskopii kolana – 1 kpl.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33162000, 50400000

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 870,37 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 3. Wymienna płyta plecowa (przystawka) stołu operacyjnego do artroskopii barku

1)Krótki opis

Wymienna płyta plecowa (przystawka) stołu operacyjnego do artroskopii barku – 1 kpl.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33162000, 50400000

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 24 074,07 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 4 Nazwa: Zadanie 4. Kolumna do ćwiczeń

1)Krótki opis

Kolumna do ćwiczeń – 1 kpl.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33158400, 50800000

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 241,67 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 5 Nazwa: Zadanie 5. System terapii falą uderzeniową

1)Krótki opis

System terapii falą uderzeniową – 1 kpl.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33155000, 50400000

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 31 944,44 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 6 Nazwa: Zadanie 6. Aparat do terapii ultradźwiękowej

1)Krótki opis

Aparat do terapii ultradźwiękowej – 1 kpl.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33155000, 50400000

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 950 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 7 Nazwa: Zadanie 7. Dwukanałowy aparat do elektroterapii

1)Krótki opis

Dwukanałowy aparat do elektroterapii – 1 kpl.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33155000, 50400000

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 157,41 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 8 Nazwa: Zadanie 8. Platforma balansowa do oceny treningu i równowagi, kontroli sensomotorycznej i stabilności w warunkach stabilnego i niestabilnego podłoża

1)Krótki opis

Platforma balansowa do oceny treningu i równowagi, kontroli sensomotorycznej i stabilności w warunkach stabilnego i niestabilnego podłoża – 1 kpl.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33100000, 50400000

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 50 721 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 9 Nazwa: Zadanie 9. Stoły rehabilitacyjne

1)Krótki opis

Stoły rehabilitacyjne – 2 kpl.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33100000, 50400000

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 9 055,56 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 10 Nazwa: Zadanie 10. Aparat do laseroterapii (skaner laserowy)

1)Krótki opis

Aparat do laseroterapii (skaner laserowy) – 2 kpl.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33155000, 50400000

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 21 328,69 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 11 Nazwa: Zadanie 11. Urządzenie do ćwiczeń biernych kończyny dolnej (CPM)

1)Krótki opis

Urządzenie do ćwiczeń biernych kończyny dolnej (CPM) – 3 kpl.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33158400, 50400000

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 58 999,05 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 12 Nazwa: Zadanie 12. Aparat do terapii uciskowej

1)Krótki opis

Aparat do terapii uciskowej – 1 kpl.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33158400, 50400000

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 6 600 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 13 Nazwa: Zadanie 13. Wielofunkcyjne urządzenie do treningu funkcjonalnego z oporem pneumatycznym – 1 kpl.

1)Krótki opis

Wielofunkcyjne urządzenie do treningu funkcjonalnego z oporem pneumatycznym – 1 kpl.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

37440000, 50800000

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 24 535,36 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 14 Nazwa: Zadanie 14. Urządzenie do ćwiczeń w odciążeniu

1)Krótki opis

Urządzenie do ćwiczeń w odciążeniu – 1 kpl.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33158400, 50800000

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 10 956 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 15 Nazwa: Zadanie 15. Rotor kończyn dolnych

1)Krótki opis

Rotor kończyn dolnych – 1 kpl.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33158400, 50400000

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 11 362 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 16 Nazwa: Zadanie 16. Rotor kończyn górnych

1)Krótki opis

Rotor kończyn górnych – 1 kpl.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33158400, 50400000

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 11 563,02 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 17 Nazwa: Zadanie 17. Wioślarz

1)Krótki opis

Wioślarz – 1 kpl.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

37440000, 50800000

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 756,11 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 18 Nazwa: Zadanie 18. Wanna do hydromasażu

1)Krótki opis

Wanna do hydromasażu – 1 kpl.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

44411200, 50800000

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 48 750 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 19 Nazwa: Zadanie 19. Sterownik pola magnetycznego

1)Krótki opis

Sterownik pola magnetycznego – 1 kpl.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33155000, 50400000

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 15 840 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 20 Nazwa: Zadanie 20. micro napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich/frezerskich z osprzętem do leczenia operacyjnego małych kości kończyny dolnej i górnej

1)Krótki opis

Micro napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich/frezerskich z osprzętem do leczenia operacyjnego małych kości kończyny dolnej i górnej - 1 kpl.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33100000, 50400000

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 25 500 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 21 Nazwa: Zadanie 21. Instrumentarium do małoinwazyjnych operacji biodra

1)Krótki opis

Zadanie 21. Instrumentarium do małoinwazyjnych operacji biodra – 1 kpl.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33169000, 50400000

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa i szkolenie obsługi w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 600 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
— zadanie 1 – 13 500,00 PLN,
— zadanie 2 – 850,00 PLN,
— zadanie 3 – 2 600,00 PLN,
— zadanie 4 – 783,00 PLN,
— zadanie 5 – 3 450,00 PLN,
— zadanie 6 – 427,00 PLN,
— zadanie 7 – 449,00 PLN,
— zadanie 8 – 5 478,00 PLN,
— zadanie 9 – 978,00 PLN,
— zadanie 10 – 2 304,00 PLN,
— zadanie 11 – 6 372,00 PLN,
— zadanie 12 – 713,00 PLN,
— zadanie 13 – 3 018,00 PLN,
— zadanie 14 – 1 184,00 PLN,
— zadanie 15 – 1 228,00 PLN,
— zadanie 16 – 1 249,00 PLN,
— zadanie 17 – 586,00 PLN,
— zadanie 18 – 5 997,00 PLN,
— zadanie 19 – 1 711,00 PLN,
— zadanie 20 – 2 754,00 PLN,
— zadanie 21 – 497,00 PLN.
Łącznie wadium na wszystkie zadania: 56 128,00 PLN.

 

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Termin płatności za dostawę: 30 dni.

 

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: 1. Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego:
a) Wykonawca wraz z ofertą przedłoży katalog, materiały techniczne zawierający informacje wskazujące, że oferowane towary spełniają wymagane parametry. Dopuszcza się załączenia dodatkowych zdjęć, opisów i innych dokumentów oferowanych towarów w celu jednoznacznej weryfikacji oferowanego asortymentu z wymaganymi parametrami przedmiotu zamówienia;
b) oferowane wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych i innymi obowiązującymi przepisami. Na tą okoliczność konieczne jest załączenie do oferty certyfikatu CE lub deklaracji zgodności ze znakiem CE a dla wyrobów medycznych dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z art. 22 ust. 1 (wzór stanowi zał. nr 2 do SIWZ).

 

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W wysokości nie mniejszej niż wartość brutto składanej oferty.

 

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z art. 22 ust. 1 (wzór stanowi zał. nr 2 do SIWZ).

 

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

 

 

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

 

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

 

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

 

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

ZP.PN.22.2014

 

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

 

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

 

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

28.11.2014 - 09:00

 

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

 

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

 

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 28.11.2014 - 09:15

Miejscowość:

Świebodzin.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

 

 

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

 

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

VI.3)Informacje dodatkowe

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

 

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

 

 

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną;
2) 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienie lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej określonej w pkt I niniejszej specyfikacji.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

 

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

 

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

 

 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:17.10.2014

Załączniki

AutorRobert Łobanowski
Data wytworzenia:2014-10-22
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2014-10-22 16:09:45
Odwiedziny:146988

Wyszukiwarka