Cykliczne dostawy implantów, narzędzi, materiałów i urządzeń medycznych, preparatów biologicznych stosowanych w procedurach ortopedycznych..

05/12/2018    S234    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Świebodzin: Implanty ortopedyczne

2018/S 234-534303

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Lubuskie Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Zamkowa 1
Świebodzin
66-200
Polska
Osoba do kontaktów: Robert łobanowski, Joanna Piotrowsak
Tel.: +48 684750601
E-mail: przetargi@loro.pl
Faks: +48 684750602
Kod NUTS: PL432

Adresy internetowe:

Główny adres: www.loro.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.loro.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5)Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

 

„Cykliczne dostawy implantów, narzędzi, materiałów i urządzeń medycznych, preparatów biologicznych stosowanych w procedurach ortopedycznych”

Numer referencyjny: ZP.PN.15.2018

II.1.2)Główny kod CPV

33183100

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

 

1. Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy implantów, narzędzi, materiałów i urządzeń medycznych, preparatów biologicznych stosowanych w procedurach ortopedycznych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Określone w załączniku nr 3 do SIWZ ilości są wielkością szacunkową, uzależnioną od ilości przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek, określone w załączniku nr 3 do SIWZ szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb szpitala.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

4. Ofertę można złożyć na całość zamówienia lub na poszczególne zadania od 1 do 127 (nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w zadaniu).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 1 - System endoprotezy pierwotnej, dwuprzedziałowej stawu kolanowego, mocowanej na cemencie kostnym

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

System endoprotezy pierwotnej, dwuprzedziałowej stawu kolanowego, mocowanej na cemencie kostnym - 480 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 2 - Element udowy endoprotezy pierwotnej stawu kolanowego hipoalergiczny

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Element udowy endoprotezy pierwotnej stawu kolanowego hipoalergiczny - 50 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 3 - Taca piszczelowa endoprotezy pierwotnej stawu kolanowego wykonana jako monoblok polietylenowy

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Taca piszczelowa endoprotezy pierwotnej stawu kolanowego wykonana jako monoblok polietylenowy - 50 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 4 - System endoprotezy pierwotnej stawu kolanowego, jednoprzedziałowej, przedziału przyśrodkowego lub bocznego

Część nr: 4

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

System endoprotezy pierwotnej stawu kolanowego, jednoprzedziałowej, przedziału przyśrodkowego lub bocznego - 160 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 5 - Element udowy endoprotezy jednoprzedziałowej stawu kolanowego, antyalergiczny

Część nr: 5

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Element udowy endoprotezy jednoprzedziałowej stawu kolanowego, antyalergiczny - 30 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 6 - System endoprotezy kolana, rewizyjnej z możliwością mocowania implantów w każdej z trzech stref (nasadzie, przynasadzie oraz kanale szpikowym)

Część nr: 6

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

System endoprotezy kolana, rewizyjnej z możliwością mocowania implantów w każdej z trzech stref (nasadzie, przynasadzie oraz kanale szpikowym) - 70 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 7 - System endoprotezy pierwotnej stawu klanowego, cementowanej, anatomicznej (umożliwiającej odwzorowanie ruchu kolana naturalnego, tj. blokowanie kolana w pełnym wyproście, medial pivot-shif

Część nr: 7

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

System endoprotezy pierwotnej stawu klanowego, cementowanej, anatomicznej (umożliwiającej odwzorowanie ruchu kolana naturalnego, tj. blokowanie kolana w pełnym wyproście, medial pivot-shif - 30 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 8 - System endoprotezy rewizyjnej stawu kolanowego, zawiasowej, związanej, modularnej, rotacyjnej

Część nr: 8

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

System endoprotezy rewizyjnej stawu kolanowego, zawiasowej, związanej, modularnej, rotacyjnej - 30 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 9 - System endoprotezy rewizyjnej stawu kolanowego, zawiasowej, związanej/rotacyjnej, typu monoblok

Część nr: 9

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

System endoprotezy rewizyjnej stawu kolanowego, zawiasowej, związanej/rotacyjnej, typu monoblok - 40 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 10 - System endoprotezy pierwotnej, tylnie związanej, dwuprzedziałowej, trzyczęściowej stawu kolanowego, mocowanej na cemencie kostnym

Część nr: 10

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

System endoprotezy pierwotnej, tylnie związanej, dwuprzedziałowej, trzyczęściowej stawu kolanowego, mocowanej na cemencie kostnym - 480 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 11 - Cement do mocowania endoprotez stawów, z jednym antybiotykiem, objętość 40g

Część nr: 11

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Cement do mocowania endoprotez stawów, z jednym antybiotykiem, objętość 40g - 1200 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 12 - Cement do mocowania endoprotez stawów, z jednym antybiotykiem, objętość 20g

Część nr: 12

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Cement do mocowania endoprotez stawów, z jednym antybiotykiem, objętość 20g - 250kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 13 - Cement kostny do mocowania elementów endoprotez z dwoma antybiotykami

Część nr: 13

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Cement kostny do mocowania elementów endoprotez z dwoma antybiotykami - 150kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 14 - System do pulsacyjnego płukania ran podczas operacji

Część nr: 14

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33162200

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

System do pulsacyjnego płukania ran podczas operacji - 1500 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 15 - System testowy do badania płynu na zawartość alfa-defensyny

Część nr: 15

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33162200

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

System testowy do badania płynu na zawartość alfa-defensyny -20 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 16 - System endoprotezy rewizyjnej stawu kolanowego, umożliwiający mocowanie implantów w przynajmniej dwóch spośród trzech stref (nasada, przynasada, kanał szpikowy)

Część nr: 16

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

System endoprotezy rewizyjnej stawu kolanowego, umożliwiający mocowanie implantów w przynajmniej dwóch spośród trzech stref (nasada, przynasada, kanał szpikowy) - 40 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 17 - Implant do mocowania przeszczepu przy rekonstrukcji warstwy głębokiej więzadła pobocznego piszczelowego oraz więzadła tylnego skośnego stawu kolanowego

Część nr: 17

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Mplant do mocowania przeszczepu przy rekonstrukcji warstwy głębokiej więzadła pobocznego piszczelowego oraz więzadła tylnego skośnego stawu kolanowego - 60 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 18 - Zestaw implantów do rekonstrukcji więzadeł

Część nr: 18

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Zestaw implantów do rekonstrukcji więzadeł, implant - 40 szt., śruby - 40 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 19 - Implant do rekonstrukcji więzadła MPFL

Część nr: 19

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Implant do rekonstrukcji więzadła MPFL - implant-40szt., klamra - 20 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 20 - System do pozyskiwania osocza bogatopłtykowego (PRP)

Część nr: 20

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

System do pozyskiwania osocza bogatopłtykowego (PRP) - 80 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 21 - Implant do rekonstrukcji ‘’świeżych’’ urazów ścięgna Achillesa

Część nr: 21

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Implant do rekonstrukcji ‘’świeżych’’ urazów ścięgna Achillesa - 10 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 22 - Elektroda z kanałem ssącym

Część nr: 22

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33162200

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Zadanie 22 - Elektroda z kanałem ssącym - 900 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 23 - Kotwica ze szwem bezwęzełkowym typu ReelX SIT

Część nr: 23

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Kotwica ze szwem bezwęzełkowym typu ReelX SIT - 20 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 24 - Kotwica do zaopatrywania niestabilności stawu barkowego

Część nr: 24

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Kotwica do zaopatrywania niestabilności stawu barkowego - 60 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 25 - Kotwica do zaopatrywania stożka rotatorów stawu barkowego

Część nr: 25

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Kotwica do zaopatrywania stożka rotatorów stawu barkowego - 60 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 26 - Kotwica do zaopatrywania stożka rotatorów stawu barkowego

Część nr: 26

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Kotwica do zaopatrywania stożka rotatorów stawu barkowego - 15 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 27 - Frezy jednorazowego użytku

Część nr: 27

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33162200

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Frezy jednorazowego użytku - 10 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 28 - Jednorazowa kaseta z drenami

Część nr: 28

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33162200

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Jednorazowa kaseta z drenami - 20 op.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 29 - Jednorazowa kaseta z drenami

Część nr: 29

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33162200

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Jednorazowa kaseta z drenami - 5 op.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 30 - Ostrze do shavera

Część nr: 30

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33162200

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Ostrze do shavera- 200 op.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 31 - Zestaw do endoprotezoplastyki biodra z trzpieniem przynasadowym i artykulacją ceramika/poli

Część nr: 31

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Zestaw do endoprotezoplastyki biodra z trzpieniem przynasadowym i artykulacją ceramika/poli - 300 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 32 - Zestaw do endoprotezoplastyki biodra z trzpieniem przynasadowym i artykulacją ceramika/ceramika

Część nr: 32

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Zestaw do endoprotezoplastyki biodra z trzpieniem przynasadowym i artykulacją ceramika/ceramika - 200 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 33 - Zestaw do endoprotezoplastyki biodra z trzpieniem anatomicznym i artykulacją metal/poli

Część nr: 33

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Zestaw do endoprotezoplastyki biodra z trzpieniem anatomicznym i artykulacją metal/poli - 250 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 34 - Zestaw do endoprotezoplastyki biodra z trzpieniem anatomicznym i artykulacją metal/poli hypoalergiczny

Część nr: 34

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Zestaw do endoprotezoplastyki biodra z trzpieniem anatomicznym i artykulacją metal/poli hypoalergiczny - 240 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 35 - Zestaw do endoprotezoplastyki biodra z trzpieniem nieanatomicznym i artykulacją metal/poli

Część nr: 35

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Zestaw do endoprotezoplastyki biodra z trzpieniem nieanatomicznym i artykulacją metal/poli - 250 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 36 - Zestaw do endoprotezoplastyki biodra z trzpieniem i panewką, cemenowana

Część nr: 36

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Zestaw do endoprotezoplastyki biodra z trzpieniem i panewką, cemenowana - 60 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 37 - Kosz rewizyjny do panewki stawu biodrowego

Część nr: 37

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Kosz rewizyjny do panewki stawu biodrowego - 15 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 38 - Kosz rewizyjny z uszami

Część nr: 38

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Kosz rewizyjny z uszami - 15 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 39 - Trzpień rewizyjny do biodra

Część nr: 39

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Trzpień rewizyjny do biodra - 30 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 40 - Głowy bipolarne

Część nr: 40

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Głowy bipolarne - 30 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 41 - Zestaw końcówek roboczych, pasujących do napędu wielofunkcyjnego MedicMicro

Część nr: 41

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33162200

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Zestaw końcówek roboczych, pasujących do napędu wielofunkcyjnego MedicMicro - 1 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 42 - Anatomiczna bezcementowa proteza stawu skokowego typu mobile bearing

Część nr: 42

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Anatomiczna bezcementowa proteza stawu skokowego typu mobile bearing - 20 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 43 - Zestaw implantów do zabiegów z zakresu chirurgii stopy

Część nr: 43

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Zestaw implantów do zabiegów z zakresu chirurgii stopy:

1.Klamry stalowe waryzujące do osteotomii podstawy paliczka bliższego palucha o szerokości 8 i 10 mm z katem 26 stopni oraz 90 stopni - 350 szt.

2.Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, samotnące, samowiercące kaniulowane o średnicy 2,5mm i długościach od 10 do 28 mm. Gwint na głowie śruby o średnicy 3,2 mm, średnica rdzenia śruby 1,5mm, średnica gwintu na końcu śruby 2,5mm. Kaniulacja ϕ 0,9mm - 300 szt.

3.Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, samotnące, samowiercące, kaniulowane o średnicy 3 mm i długościach od 12 do 34 mm. Gwint na głowie śruby o średnicy 4mm mm, średnica rdzenia śruby 1,8mm, średnica gwintu na końcu śruby 3mm. Kaniulacja ϕ 1,1mm - 150 szt.

4. Tytanowe śruby typu "snap-off", średnica 2mm, długości od 11 do 14 mm - 300 szt.

5. Tytanowe śruby kompresyjne do Osteotomii Weila, długości od 11 do 14 mm, średnica 2mm, samotnące, samowiercące. Kształt łba konikalny przystosowane do śrubokręta hexagonalnego - 150 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 44 - Zestaw implantów do chirurgii stopy

Część nr: 44

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Zestaw implantów do chirurgii stopy - 40 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 45 - Silikonowa, jednoczęściowa proteza stawu śródstopno-paliczkowego

Część nr: 45

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Silikonowa, jednoczęściowa proteza stawu śródstopno-paliczkowego - 60 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 46 - Śruby do artrodez

Część nr: 46

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141770

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Śruby do artrodez - 60 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 47 - Zestaw narzędzi

Część nr: 47

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33162200

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Zestaw narzędzi:

1. Przeszywacz - 1 szt.

2. Igła - 30 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 48 - System dedykowany do mozaikoplastyki chrząstki

Część nr: 48

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

System dedykowany do mozaikoplastyki chrząstki - 20 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 49 - Zestaw narzędzi

Część nr: 49

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33162200

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Zestaw narzędzi:

1. Przeszywacz - 1 szt.

2. igła - 30 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 50 - Implant tytanowy gwintowany

Część nr: 50

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Implant tytanowy gwintowany - 50 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 51 - Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK

Część nr: 51

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK - 60 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 52 - Implant bezwęzłowy w wersji PEEK

Część nr: 52

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Mplant bezwęzłowy w wersji PEEK - 60 szt

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 53 - Implant do naprawy bicepsa

Część nr: 53

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Implant do naprawy bicepsa - 60 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 54 - Implant w wersji PEEK do stabilizacji niestabilności stawu barkowego

Część nr: 54

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Implant w wersji PEEK do stabilizacji niestabilności stawu barkowego - 60 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 55 - Kotwica miękka węzłowa do stabilizacji niestabilności stawu barkowego

Część nr: 55

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Kotwica miękka węzłowa do stabilizacji niestabilności stawu barkowego - 40 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 56 - Kotwica miękka węzłowa do pierścienia rotatorów

Część nr: 56

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Kotwica miękka węzłowa do pierścienia rotatorów - 40 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 57 - Implant niewchłanialany tytanowy

Część nr: 57

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Implant niewchłanialany tytanowy - 40 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 58 – Taśmy

Część nr: 58

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Taśmy - 40 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 59 - Nici niewchłaniane

Część nr: 59

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Nici niewchłaniane - 40 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 60 - Kaniule do barku elastyczne

Część nr: 60

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Kaniule do barku elastyczne - 30 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 61 - Implanty do barku do techniki mini open Latarjet

Część nr: 61

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Implanty do barku do techniki mini open Latarjet - 10 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 62 - System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki

Część nr: 62

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki - 450 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 63 - System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL oparty na śrubach PEEKowych

Część nr: 63

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL oparty na śrubach PEEKowych - 200 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 64 –Drut wiercący z oczkiem i miarką

Część nr: 64

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Drut wiercący z oczkiem i miarką - 50 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 65 - Drut wiercący z łamanym końcem

Część nr: 65

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Drut wiercący z łamanym końcem - 350 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 66 - Guzik rewizyjny do techniki ALL inside

Część nr: 66

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Guzik rewizyjny do techniki ALL inside - 30 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 67 - System szycia łąkotek inside –outside

Część nr: 67

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

System szycia łąkotek inside –outside - 30 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 68 - Jednorazowy system, gwarantujący zamknięty obieg krwi, składający się z podwójnej strzykawki

Część nr: 68

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Jednorazowy system, gwarantujący zamknięty obieg krwi, składający się z podwójnej strzykawki - 150 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 69 - System zawierający rekombinowany ludzki kolagen

Część nr: 69

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

System zawierający rekombinowany ludzki kolagen - 20 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 70 - Autologiczny koncentrat osocza

Część nr: 70

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Autologiczny koncentrat osocza - 20 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 71 - Implant do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego

Część nr: 71

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Implant do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego - 10 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 72 - Zestaw implantów do zabiegów z zakresu chirurgii stopy

Część nr: 72

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Zestaw implantów do zabiegów z zakresu chirurgii stopy:

1.Tytanowe śruby odłamywane od 11 do 14 mm, średnice 2 mm i 2,7 mm - śruby 2,7 kodowane kolorami - 350 szt.

2. Tytanowe, kaniulowane, samogwintujące śruby kompresyjne o średnicy 2,5 mm i długościach od 10 do 30 mm; gniazdo typu torx - 400 szt.

3. Wiertła kaniulowane do śrub o średnicy 2,5mm - 10 szt.

4. Klamra stalowa waryzyjąca do osteotomii, o szerokości 8 i 10 mm z kątem 26 stopni i 90 stopni - 350 szt.

5.Tytanowe śruby typu "Herberta", długości od 30 do 60 mm, średnica 5,5 mm - 30 szt.

6.Tytanowe śruby typu "Herberta", długości od 50 do 90 mm, średnica 7,5 mm - 30 szt.

7.Implanty blokujące zatokę stępu. Implanty wykonane ze stopu tytanowego w rozmiarach co najmniej od 7 do 12 mm (skok co 1 mm). Implanty kaniulowane - 60 szt.

8.Płytki tytanowe do zespoleń w obrębie stopy. Płytki o kształcie L i proste. Grubość płytek 2,0 mm. Otwory na śruby wieloosiowo blokowane o średnicy 2,5 mm - 20 szt.

9.Płytki tytanowe do zespoleń w obrębie stopy. Płytki o kształcie T. Grubość płytek 2,0 mm i długości od 22-37mm. Otwory na śruby wieloosiowo blokowane o średnicy 2,5 mm - 10 szt.

10.Płytki tytanowe do zespoleń w obrębie stopy. Płytki o kształcie X, H i trapezu. Grubość płytek 2,0 mm. Otwory na śruby wieloosiowo blokowane o średnicy 2,5 mm - 20 szt.

11.Śruby korowe blokowane 2,5mm w długościach 12-28 mm - 160 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 73 - System do minimalnie inwazyjnej naprawy uszkodzonego ścięgna piętowego

Część nr: 73

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

System do minimalnie inwazyjnej naprawy uszkodzonego ścięgna piętowego - 10 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 74 - Endoproteza stawu śródstopno-paliczkowego

Część nr: 74

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Endoproteza stawu śródstopno-paliczkowego - 20 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 75 - Jednorazowe, sterylne stazy

Część nr: 75

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Jednorazowe, sterylne stazy - 500 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 76 - Dwuwodny czysty siarczan wapnia biodegradowalny i biokompatybilny

Część nr: 76

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Dwuwodny czysty siarczan wapnia biodegradowalny i biokompatybilny:

1.pojemności uzyskiwanej substancji od 5 do 12,5 cm3 - 5 szt.

2.pojemności uzyskiwanej substancji od 10 do 25 cm3 - 25 szt.

3.pojemności uzyskiwanej substancji od 20 do 50 cm3 - 10 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 77 - System płytek do osteotomii otwartej kości piszczelowej HTO

Część nr: 77

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141770

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

System płytek do osteotomii otwartej kości piszczelowej HTO:

1. płytka modularna-200 szt.

2.śruby gąbczaste, tytanowe Ø 6, dług. od 40 do 75 stopniowanie co 5 mm - 400 szt.

3.Śruby korowe, tytanowe Ø 5, dług. od 30 do 60- stopniowanie co 2 mm, 50-75- stopniowanie co 5 mm - 400 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 78 - Zestaw implantów do zabiegów z zakresu chirurgii stopy

Część nr: 78

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Zestaw implantów do zabiegów z zakresu chirurgii stopy:

1. Płyta tytanowa do osteotomii nasady bliższej pierwszej kości śródstopia, płytka w kształcie litery L z klinem od 2mm do 7 mm, płytka niskoprofilowa – wysokość 0,5mm, lewa lub prawa - 10 szt.

2. Płyta tytanowa do osteotomii Cottona, płyta z klinem od 2mm do 8mm, płytka niskoprofilowa – wysokość 0,5mm - 20 szt.

3. Śruba typu LPS z pełnym gwintem o średnicy 2,3mm w długości od 10 do 30 mm (skok co 2 mm) - 80 szt.

4. Śruba typu LPS kaniulowana o średnicy 2,3mm w długości od 10 do 30 mm (skok co 2 mm) - 10 szt.

5. Płyta tytanowa do artrodezy stawu śródstopno-paliczkowego palucha, wysokość 1,5mm, płyta prawa i lewa, płyta anatomiczna w trzech długościach, płyta prosta w trzech długościach, zestaw instrumentarium zawierający wielorazowye frezy (reamery) w rozmiarze 16-22 mm - 40 szt.

6. Płyta tytanowa do osteotomii pięty, dostępna z offsetem 5, 7,5 i 10 mm, otwory pod śruby blokowane średnica 3,5mm (długość 20-36mm) - 20 szt.

7. Tytanowa płyta do osteotomii i artrodezy, otwory pod śruby blokowane 3,5mm. - 20 szt.

8. Płyta tytanowa, hakowa do złamań piątej kości śródstopia, otwory na śruby blokowane i nieblokowane - średnica 2,4mm, długość od 8mm do 24mm - 5 szt.

9. Tytanowe śruby blokowane (zmienny kąt), średnica 2,4mm, długość od 8mm do 24mm -30 szt.

10. Tytanowe śruby do złamań piątej kości śródstopia, średnica 4,5mm, 5,5mm, 6,0mm (długość od 40mm do 65mm), średnica kodowana kolorem - 20 szt.

11. Śruba ze stopu tytanu, blokowana, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 14-60mm) - 60 szt.

12.Śruba ze stopu tytanu, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3mm(długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 14-60mm), średnica 4mm (długość 14-60mm) - 60 szt.

13.Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane - 30 szt.

14. Podkładka pod śrubę kompresyjną w rozmiarach: 10mm, 13mm - 20 szt.

15. Płyta do artrodezy stawu skokowego - 3 szt.

16. Śruba ze stopu tytanu, średnica 4,5 mm, długość 18 - 65 mm - 30 szt.

17. Śruba ze stopu tytanu, blokowana, średnica 4,5 mm, długość 18 - 65 mm - 30 szt.

18. Śruba ze stopu tytanu, średnica 5,5 mm, długość 20 - 75 mm - 30 szt.

19. Ostrze jednorazowe do napędu ortopedycznego, szerokość 14mm, 9,5mm, 9,4mm, 5,5mm - 50 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 79 - Substytut kości w formie granulatu

Część nr: 79

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Substytut kości w formie granulatu:

Opakowanie 5 ml - 15 szt.

Opakowanie 10 ml - 40 szt.

Opakowanie 15 ml - 20 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 80 - Niskotemperaturowy, bioprzebudowywalny cement kostny

Część nr: 80

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Niskotemperaturowy, bioprzebudowywalny cement kostny:

Komplet (materiał z dwiema igłami) 5ml - 5 kpl.

Komplet (materiał z dwiema igłami) 8-10 ml - 25 kpl.

Komplet (materiał z dwiema igłami) 18 m - 15 kpl.

Komplet (materiał z dwiema igłami) 10 ml z gentamycyną i wankomycyna - 3 szt.

Igly typu "luer lock" - 15 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 81 - Polimer do rekonstrukcji i naprawy chrząstki

Część nr: 81

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Polimer do rekonstrukcji i naprawy chrząstki - 30 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 82 - Gwóźdź elastyczny tytanowy do stabilizacji złamań trzonowych oraz przynasadowych wszystkich kości długich

Część nr: 82

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141770

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Gwóźdź elastyczny tytanowy do stabilizacji złamań trzonowych oraz przynasadowych wszystkich kości długich

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Gwóźdź elastyczny tytanowy do stabilizacji złamań trzonowych oraz przynasadowych wszystkich kości długich:

Gwóźdź elastyczny - 120 szt.

Zaślepka do gwoździa - 60 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 83 - Gwóźdź krótki odpiętowy kaniulowany, stosowany do złamań kości pięty

Część nr: 83

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141770

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Gwóźdź krótki odpiętowy kaniulowany, stosowany do złamań kości pięty - 30 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 84 - Gwóźdź krótki odpiętowy kaniulowany, stosowany do artrodezy stawu podskokowego

Część nr: 84

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141770

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Gwóźdź krótki odpiętowy kaniulowany, stosowany do artrodezy stawu podskokowego - 30 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 85 - Gwóźdź odpiętowy anatomiczny

Część nr: 85

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Gwóźdź odpiętowy anatomiczny:

1. Gwóźdź - 15 szt.

2. Śruby korowe blokujące o śr. 6 mm - 30 szt.

3. Śruby korowe blokujące o śr. 5 mm - 30 szt.

4. Zaślepka blokująca dystalną śrubę lub śrubę spiralną - 15 szt.

5. Możliwość użycia śruby spiralnej do blokowania w kości piętowej - 3 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 86 - Implanty stosowane w chirurgii krętarza

Część nr: 86

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Implanty stosowane w chirurgii krętarza:

1.Gwóźdź typu gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy, kaniulowany, blokowany, krótki o długości 180 mm, o kątach 120, 125, 130st. - 60 szt.

2.Gwóźdź typu gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy, kaniulowany, blokowany, długi o długościach 240-480mm, o kątach 120, 125, 130st - 30 szt.

3.Śruba główna (ciągnąca) - 90 szt.

4.Śruba blokująca - 90 szt.

5.Zaślepka - 90 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 87 - Gwóźdź udowy

Część nr: 87

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Gwóźdź udowy:

1. Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny - 30 szt.

2. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm - 90 szt.

3. Śruba kompresyjna - 30 szt.

4. śruba kondylarna, tytanowa, sterylna, ø5 mm o długości 40-120mm ze skokiem co 5mm - 15 szt.

5. nakrętka do śruby kondylarnej, tytanowa sterylna, ø5 mm - 15 szt.

6. Zaślepka tytanowa, sterylna, ø8 mm standardowa oraz ø11.5 mm o długości 5-35 mm - 30 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 88 - Gwóźdź piszczelowy

Część nr: 88

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Gwóźdź piszczelowy:

1.Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny - 30 szt.

2.Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm o długości 20-60mm ze skokiem co 5mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm - 90 szt.

3.Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm - 30 szt.

4.Zaślepka tytanowa, sterylna ø 7 mm o długości 0 mm (pełny gwint), ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm - 30 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 89 - Gwóźdź ramienny

Część nr: 89

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Gwóźdź ramienny:

1.Tytanowy gwóźdź ramienny kaniulowany, sterylny - 30 szt.

2.Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 4 mm, dł. 20-60 mm, skok długości śruby co 1mm w dł 24-26 i 34-36mm, co 2mm w długościach 20-24mm, 26-34mm i 36-40mm, co 5mm w dłgościach 40-60mm - 90 szt.

3.Śruba kompresyjna: ø6 mm. Tytan. Sterylna - 30 szt.

4.Zaślepka tytanowa, sterylna ø6 mm o długości 0,5,10,15,20,25mm - 30 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 90 - Gwóźdź ramienny proksymalny

Część nr: 90

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Gwóźdź ramienny proksymalny:

1.Gwóźdź proksymalny ramienny, blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach - 6 szt.

2.Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm, skok długości co 2,5mm - 30 szt.

3.Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 4 mm, dł. 20-60 mm, skok długości śruby co 1mm w dł 24-26 i 34-36mm, co 2mm w długościach 20-24mm, 26-34mm i 36-40mm, co 5mm w dłgościach 40-60mm - 24 szt.

4.zaślepka tytanowa sterylna, ø 6 mm standardowa oraz ø 10 mm o dł. 2 i 4mm - 6 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 91 - Gwóźdź odpiętowy

Część nr: 91

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Gwóźdź odpiętowy:

1.Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny - 15 szt.

2.Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 2.5 mm - 45 szt.

3.Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm i 14.5 mm - 15 szt.

4.Zaślepka tytanowa, sterylna ø 8 mm i o długości 4 mm oraz ø 12 mm i o długości 5, 10 i 15 mm - 15 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 92 - Gwóźdź do artrodezy kolana

Część nr: 92

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Gwóźdź do artrodezy kolana:

1.Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu kolanowego, kaniulowany, sterylny - 3 szt.

2. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm - 9 szt.

3. Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm - 3 szt.

4. Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm i dł. 0 mm oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm - 3 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 93 - Płytka blokująco-kompresyjna

Część nr: 93

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141770

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Płytka blokująco-kompresyjna:

1. Płytka - 30 szt.

2. Śruba korowa - 180 szt.

3. Śruba blokowana - 60 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 94 - Płytki proste, tytanowe

Część nr: 94

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141770

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Płytki proste, tytanowe:

1. Płyty proste o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjne wąskie i szerokie. - 30 szt.

2. śruby blokowane 2,7/3,5 mm, od 10 mm - 70 mm. Tytan - 180 szt.

3. śruby korowe 2,7/3,5 mm, od 10 mm - 70 mm. Tytan - 90 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 95 - Tytanowe implanty do leczenia złamań kostki bocznej, stopy i pięty

Część nr: 95

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141770

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Tytanowe implanty do leczenia złąmań kostki bocznej, stopy i pięty:

1. Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2.0 mm, w części nasadowej 1.3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm, w części nasadowej 16 mm. Ilość otworów: 3, 4, 5, 6,. - 45 szt.

2. Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2.0 mm, w części nasadowej 1.3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm, w części nasadowej 16 mm. Ilość otworów: 7, 8, 9, 10 i 12.- 30 szt.

3. Tytanowe płytki proste do zespoleń złamań kości strzałkowej. Płyty 2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,16 otworowe, o długości odpowiednio 28.5, 40.5, 60,72,84,96,108,132,156,180,204 mm. - 30 szt.

4. Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy (śródstopia i kości piętowej), grubość płytek 1.0-1.5 mm, kształty: H, prostokątna, szeroka prosta, prosta i ukośna T, wygięta, prosta L, 3D, piętowa standardowa i siatkowa. - 30 szt.

5. Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm - 600 szt.

6. Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm - 600 szt.

7. Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm - 300 szt.

8. Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm - 300 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 96 –Tytanowe płytki do leczenia kości obojczyka oraz łokcia

Część nr: 96

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141770

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Tytanowe płytki do leczenia kości obojczyka oraz łokcia:

1. Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań obojczyka. - 30 szt.

2. Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku, do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramiennej i części bliższej kości łokciowej. - 30 szt.

3. Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm - 120 szt.

4. Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-70 mm - 120 szt

5. Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm - 60 szt.

6. Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-70 mm - 60 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 97 - Płyty do leczenia złamań dalszej nasady kosci promieniowej

Część nr: 97

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141770

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Płyty do leczenia złamań dalszej nasady kosci promieniowej:

1. Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub 2.3 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego - 60 szt.

2. Śruba blokowana tytanowa, ø 2.7 mm, dł. 10-26 mm - 180 szt.

3. Śruba blokowana tytanowa, ø 2.3 mm, dł. 10-38 mm - 180 szt.

4. Śruba korowa tytanowa (pełny lub częściowy gwint), ø 2.7 mm, dł. 10-26 mm - 90 szt.

5. Śruba korowa tytanowa, ø 2.3 mm, dł. 10-38 mm - 90 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 98 – Płytki do leczenia złamań kości śródręcza

Część nr: 98

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141770

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Płytki do leczenia złamań kości śródręcza:

1. Płytki dłoniowe tytanowe - 15 szt.

2. Śruby korowe tytanowe, ø 1.7 mm, długość 5-24 mm, skok co 2 mm,Śruby korowe tytanowe, ø 2.3 mm, długość 6-26 mm, skok co 2 mm - 45 szt.

3. Śruby blokujące tytanowe, ø 1.7 mm, długość 5-24 mm, skok co 2 mm Śruby blokujące tytanowe, ø 2.3 mm, długość 6-26 mm, skok co 2 mm - 45 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 99 - Płytki do leczenia złamań w obrębie dalszej nasady kości udowej

Część nr: 99

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141770

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Płytki do leczenia złamań w obrębie dalszej nasady kości udowej:

1. Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej - 10 szt.

2. Stalowa śruba blokująca ø 5.0 mm, dł. 14-95 mm, blade typu "stardrive" - 50 szt.

3. Stalowa śruba korowa ø 4.5 mm, dł. 14-95 mm, blade typu heksagonalnego - 10 szt.

4. Stalowa śruba gąbczasta ø 6.5 mm (dł. gwintu 16 mm, 32 mm lub pełny), dł. śruby 60-95 mm, blade typu heksagonalnego - 10 szt.

5. Wkładka do gwintowania otworu płytki pod śrubę blokującą ø 5.0 mm - 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 100 - Płytki do leczenia złamań w obrębie kości ramiennej oraz piszczeli

Część nr: 100

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141770

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Płytki do leczenia złamań w obrębie kości ramiennej oraz piszczeli:

1. Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej, prawa lub lewa, zaokrąlonym stożkowatym końcem, ułatwiającym włożenie płyty podmięśniowo, zapobiegający uszkodzeniu tkanek miękkich. Ilość otworów w trzonie: 3, 5 i 8. - 30 szt.

2. Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 2, 4, 6, 8, 10, 12 i 14. - 30 szt.

3. Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna, prawa lub lewa,z zaokrąlonym stożkowatym końcem, ułatwiającym włożenie płyty podmięśniowo, zapobiegający uszkodzeniu tkanek miękkich. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16. - 15 szt.

4. Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, prawa lub lewa, z zaokrąlonym stożkowatym końcem, ułatwiającym włożenie płyty podmięśniowo, zapobiegający uszkodzeniu tkanek miękkich. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16. - 15 szt.

5. Stalowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm, blade typu "stardrive" - 450 szt.

6. Stalowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm, blade typu heksagonalnego - 180 szt.

7. Stalowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-95 mm, blade typu heksagonalnego - 180 szt.

8. Wkładka do gwintowania otworu płytki pod śrubę blokującą ø 4.0 mm - 30 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 101 - Tytanowa płyta udowa boczna

Część nr: 101

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141770

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Tytanowa płyta udowa boczna:

1. Płytka ukształtowana anatomicznie do dalszego końca kości udowej. - 10 szt.

2. Tytanowa śruba blokująca ø 5.0 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) - 50 szt.

3. Tytanowa śruba korowa ø 4.5 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) - 10 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 102 - Tytanowa płyta do bliższej nasady kości piszczelowej -boczna i przyśrodkowa, dalszej nasady kości piszczelowej przednioboczna i przyśrodkowa, do bliższej nasady kości ramiennej

Część nr: 102

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141770

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Tytanowa płyta do bliższej nasady kości piszczelowej -boczna i przyśrodkowa, dalszej nasady kości piszczelowej przednioboczna i przyśrodkowa, do bliższej nasady kości ramiennej:

1. Płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej. płyta prawa/lewa. - 10 szt.

2. Płytka ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej. - 10 szt.

3. Płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej. płyta prawa/lewa. - 10 szt.

4. Tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) - 150 szt.

5. Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) - 50 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 103 - System reduktorów stożka do operacji rewizyjnych stawu biodrowego

Część nr: 103

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

System reduktorów stożka do operacji rewizyjnych stawu biodrowego:

1. Reduktory stożka umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki minimum do 2cm, antewersji minimum do 10o i kąta CCD minimum do 10o. Reduktory dopasowane do dowolnego typu stożka. W standardzie dostępne reduktory na stożki 12/14 i 14/16, V40 do rozmiaru 5XL - 40 szt.

2. Głowy metalowe CoCr o średnicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka - 30 szt.

3. Głowy ceramiczne BioloxDelta o średnicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka - 10 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 104 - System do zaopatrzenia złamania okołoprotezowego

Część nr: 104

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141770

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

System do zaopatrzenia złamania okołoprotezowego:

1. Płyty LCP, blokujaco – kompresyjna niskoprofilowe oraz o zmniejszonym kontakcie z kością. - 20 szt.

2. Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna. - 20 szt.

3. Płyta do stabilizacji złamań okołoprotezowych, pozwalająca na wielopłaszczyznową stabilizację w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych 3.5. - 20 szt.

4. Śruba mocująca płytę do stabilizacji złamań okołoprotezowych, do płyt LCP. - 20 szt.

5. Śruba blokująca LCP o średnicy 3,5mm, samogwintująca z gniazdem sześciokątnym. Długość od 10mm do 60mm. - 80 szt.

6. Śruba blokująca LCP o średnicy 5,0mm, samogwintująca z gniazdem sześciokątnym 3,5mm. Długość od 14mm do 90mm. - 80 szt.

7. Śruba korowa o średnicy 4,5mm, samogwintująca z gniazdem sześciokątnym 3,5mm. - 100 szt.

8. Śruby kaniulowane, samotnące o średnicach 5,0mm oraz 6,5 mm, z gniazdem sześciokątnym 4,0mm. - 30 szt.

9. Kable ortopedyczne z zaciskami, o średnicach 1.0mm i 1.7mm, zbudowane z wiązek przewodów zapewniających wysoką elastyczność. - 30 szt.

10. Pozycjoner do kabla - 30 szt.

11. Płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokujaco - kompresyjna do dalszej nasady kosci udowej. - 10 szt.

12. Śruba gąbczasta o średnicy 6,5mm, długość gwintu 16mm oraz 32mm, samogwintująca. - 15 szt.

13. Płyta anatomiczna do kłykci kości udowej, wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną. - 10 szt.

14. Śruba blokująca zmiennokątowa, średnica 5,0mm, samogwintująca - 40 szt.

15. Śruba blokująca kaniulowana zmiennokątowa, średnica 5,0mm, samogwintująca - 30 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 105 - System endoprotezy połowiczej, urazowej barku mocowanej na cemencie kostnym

Część nr: 105

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

System endoprotezy połowiczej, urazowej barku mocowanej na cemencie kostnym - 30 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 106 - System endoprotezy anatomicznej połowiczej, z możliwością zastosowania mocowania bezcementowego lub alternatywnie mocowanie na cemencie kostnym

Część nr: 106

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

System endoprotezy anatomicznej połowiczej, z możliwością zastosowania mocowania bezcementowego lub alternatywnie mocowanie na cemencie kostnym - 30 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 107 - System panewki stawu ramiennego stanowiący rozwinięcie protezy połowiczej do całkowitej protezy modularnej

Część nr: 107

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

System panewki stawu ramiennego stanowiący rozwinięcie protezy połowiczej do całkowitej protezy modularnej - 30 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 108 - System endoprotezy barku odwróconej

Część nr: 108

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

System endoprotezy barku odwróconej - 20 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 109 - System endoprotezy powierzchniowej głowy kości ramiennej

Część nr: 109

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

System endoprotezy powierzchniowej głowy kości ramiennej -10 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 110 - Endoproteza głowy kości promieniowej, bezcementowa

Część nr: 110

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Endoproteza głowy kości promieniowej, bezcementowa - 20 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 111 - System endoprotezy bezcementowej stawu śródręczno-nadgarstkowego kciuka

Część nr: 111

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

System endoprotezy bezcementowej stawu śródręczno-nadgarstkowego kciuka - 30 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 112 - System endoprotezy stawu śródręczno-paliczkowego i międzypaliczkowego palców rąk

Część nr: 112

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

System endoprotezy stawu śródręczno-paliczkowego i międzypaliczkowego palców rąk - 20 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 113 - System implantów do artoplastyki małych stawów wykonanych z bioprzyswajalnego materiału

Część nr: 113

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

System implantów do artoplastyki małych stawów wykonanych z bioprzyswajalnego materiału - 50 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 114 - System do rekonstrukcji obrąbka stawowego stawu ramiennego

Część nr: 114

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

System do rekonstrukcji obrąbka stawowego stawu ramiennego:

1. Miękka kotwica do rekonstrukcji obrąbka - 400 szt.

2. Wielorazowa prowadnica do kotwic sznurkowych prosta - 3 szt.

3. Wielorazowa prowadnica do kotwic sznurkowych zakrzywiona - 5 szt.

4. Wielorazowy obturator do kotwic sznurkowych 1,4mm stosowany przy naprawie niestabilności stawu ramiennego. - 3 szt.

5. Wielorazowy obturator do prowadnic z ruchomą końcówką - 3 szt.

6. Jednorazowy, sterylny zestaw instrumentarium do kotwic sznurkowych - 5 szt.

7. Wiertło do kotwic sznurkowych stosowanych przy naprawie niestabilności stawu ramiennego - 5 szt.

8. Kotwica tytanowa ze wzmocnioną nicią - 10 szt.

9. Kotwica z materiału PEEK ze wzmocnioną nicią -10 szt.

10. Kaniula do artroskopii barku, jednorazowa, 3 zastawki, elastyczna, o średnicach 5, 7, 8,5mm. - 5 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 115 - System do naprawy stożka rotatorów

Część nr: 115

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

System do naprawy stożka rotatorów:

1. Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów w postaci tulei wykonanej z plecionki poliestrowej przez którą przechodzą dwie różnokolorowe wzmocnione nici, kotwica zawieszona na sterylnym jednorazowym podajniku. Średnica 2,9mm. - 300 szt.

2. Wielorazowa prowadnica do kotwic sznurkowych 2,9mm stosowanych przy naprawie stożka rotatorów. - 3 szt.

3. Wielorazowy obturator do kotwic sznurkowych 2,9mm stosowanych przy naprawie stożka rotatorów. - 3 szt.

4. Sterylny, jednorazowy zestaw instrumentarium stosowanych przy naprawie stożka rotatorów do kotwic 2,9mm: płaszcz, wiertło i obturator. - 3 szt.

5. Wiertło 2,9mm do kotwic sznurkowych 2,9mm stosowanych przy naprawie stożka rotatorów. - 5 szt.

6. Kotwica do barku wykonana z materiału PEEK, do wyboru średnica 5,5mm oraz 6,5mm, dwie wzmocnione nici poprowadzone przez niezależne oczka umieszczone wewnątrz kotwicy. Implant wkręcany, gwint na całej długości w celu uzyskania optymalnego mocowania w kości korowej. Implant umieszczony na jednorazowym podajniku. - 20 szt.

7. Kotwica do barku wykonana z materiału PEEK, średnica 5,5mm, bezwęzłowa. Implant wkręcany, umieszczony na jednorazowym podajniku z 2 drutami do przeciągania nitek. - 20 szt.

8. Kotwica do barku wchłanialna wykonana z polimerów kwasu mlekowego i glikolowego, średnica 5,5mm, dwie wzmocnione nici poprowadzone przez niezależne oczka, umieszczone wewnątrz kotwicy. Implant wkręcany, gwint na całej długości w celu uzyskania optymalnego mocowania w kości korowej. Implant umieszczony na jednorazowym podajniku. - 20 szt.

9. Kotwica do barku wykonana z materiału PEEK, wbijana, do wyboru średnica 4,5mm oraz 5,5mm, z możliwością wprowadzenia i niezależnego napięcia ośmiu nitek. Rotacyjna głowica w aplikatorze umożliwiająca kontrolę napięcia nitek. Implant umieszczony na jednorazowym podajniku. - 20 szt.

10. Kotwica do barku wykonana z tytanu, średnica 5mm i 6,5mm, dwie wzmocnione nici poprowadzone przez niezależne oczka, umieszczone wewnątrz kotwicy. Implant wkręcany, gwint na całej długości w celu uzyskania optymalnego mocowania w kości korowej. Implant umieszczony na jednorazowym podajniku. - 20 szt.

11. Drut nitylynowy do przeszywacza. - 15 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 116 - System do naprawy uszkodzeń więzozrostu barkowo-obojczykowego

Część nr: 116

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

System do naprawy uszkodzeń więzozrostu barkowo-obojczykowego:

1. System do naprawy świeżych uszkodzeń więzozrostu barkowo-obojczykowego. - 20 kpl.

2. System do naprawy zastarzałych uszkodzeń więzozrostu barkowko-obojczykowego - 10 kpl.

3. Sterylny, jednorazowy zestaw instrumentarium do bezwęzłowego systemu naprawy uszkodzeń więzozrostu barkowo-obojczykowego: płaszcz, popychacz, wiertło 4,5mm. - 2 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 117 - System uniwersalny do zakotwiczania w kości

Część nr: 117

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

System uniwersalny do zakotwiczania w kości:

1. Miękka uniwersalna kotwica w postaci tulei wykonanej z plecionki poliestrowej przez którą przechodzi jedna nitka zakończona igłami. Kotwica zawieszona na sterylnym krótkim podajniku. Średnica 1,4mm, krótki podajnik. - 150 szt.

2. Wielorazowy celownik otwarty do kotwic sznurkowych krótkich z igłami o średnicy 1,4mm. - 2 szt.

3. Wiertło 1,4mm do kotwic sznurkowych z igłami o średnicy 1,4mm. - 3 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 118 - System uniwersalny wzmocniony do zakotwiczania w kości

Część nr: 118

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

System uniwersalny wzmocniony do zakotwiczania w kości:

1. Kotwica uniwersalna z nićmi wzmocnionymi - 60 szt.

2. Wielorazowy celownik do kotwic sznurkowych ze wzmocnionymi nićmi - 2 szt.

3. Wiertło do uniwersalnych kotwic sznurkowych ze wzmocnionymi nićm - 2 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 119 - System uniwersalny do zakotwiczania w kości drobnych struktur anatomicznych

Część nr: 119

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

System uniwersalny do zakotwiczania w kości drobnych struktur anatomicznych - 50 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 120 - System płyt blokowanych do artrodezy nadgarstka

Część nr: 120

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

System płyt blokowanych do artrodezy nadgarstka - 20 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 121 - Protezy ścięgien

Część nr: 121

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Protezy ścięgien - 30 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 122 - Implanty mające zastosowanie do zaopatrywania złamań w obrębie kości paliczków, śródręcza i przodostopia

Część nr: 122

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Mplanty mające zastosowanie do zaopatrywania złamań w obrębie kości paliczków, śródręcza i przodostopia - 30 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 123 - Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie bliższego końca kości promieniowej i łokciowej

Część nr: 123

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie bliższego końca kości promieniowej i łokciowej - 10 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 124 - Implanty do częściowej artrodezy nadgarstka z możliwością konwersji do pełnej artrodezy

Część nr: 124

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Mplanty do częściowej artrodezy nadgarstka z możliwością konwersji do pełnej artrodezy - 5 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 125 - Implanty do kości promieniowej i łokciowej

Część nr: 125

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Implanty do kości promieniowej i łokciowej - 10 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 126 - Śruby kaniulowane, samowiercące typu Herberta

Część nr: 126

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Śruby kaniulowane, samowiercące typu Herberta - 50 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 

Zadanie 127 - Druty Kirschnera do wprowadzania śrub kaniulowanych, samowiercących typu Herberta

Część nr: 127

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL432

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Druty Kirschnera do wprowadzania śrub kaniulowanych, samowiercących typu Herberta - 100 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

 

Zamawiający nie stawia warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający nie stawia warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający nie stawia warunku.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ stanowiącym wzór umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 07/01/2019

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 07/01/2019

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

 

Sala konferencyjna Zamawiającego, ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

30/11/2018

Załączniki

AutorRobert Łobanowski
Data wytworzenia:2018-12-05
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2018-12-05 14:12:57
Odwiedziny:95473

Wyszukiwarka