„Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnic budynku A szpitala na pomieszczenia socjalne dla pracowników w Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.10.2021

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnic budynku A szpitala na pomieszczenia socjalne dla pracowników w Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290630

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamkowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Świebodzin

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-200

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 684750615

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@loro.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.loro.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnic budynku A szpitala na pomieszczenia socjalne dla pracowników w Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a740f739-3239-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00240098/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-21 09:27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.loro.pl https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.loro.pl https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePuap. Wykonawca posiadający konto na ePuap ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej – datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
5. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
6. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub ID postępowania.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta i załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywania informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@loro.pl
8. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta i załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania w/w dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: przetargi@loro.pl
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca obowiązku informacyjnego wynikającego z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znajduje się w SWZ rozdział XXVI. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.TP.10.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest „Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnic budynku A szpitala na pomieszczenia socjalne dla pracowników w Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie na działce oznaczonej geodezyjnie nr 291/6, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 080805_4 Świebodzin – miasto”.
2. Zakres oraz technologie i wielkość prac wyznacza projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót. Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie również koszty nie wynikające z elementów ujętych w przedmiarze, a bez których nie można wykonać zamówienia. Dokumentacja ta (załączona również w formie elektronicznej do niniejszej SIWZ i umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego) stanowi integralną część niniejszej SIWZ. Dokumentacja znajduje się w pliku zamieszczonym na stronie www.loro.pl, https://miniportal.uzp.gov.pl/ : pn. Dokumentacja projektowa – link do dokumentacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45410000-4 - Tynkowanie

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże się wykonaniem przynajmniej dwóch robót budowlanych w obiektach szpitalnych lub użyteczności publicznej na kwotę minimum każda 800 000,00 brutto wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
oraz
który będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia tj. będzie dysponował:
a)kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,
b)kierownikiem robót elektrycznych i teletechnicznych posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
c)kierownikiem robót instalacyjnych posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych bez ograniczeń.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług w celu poświadczenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie art. 112 ust. 2 pkt. 4 – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
2) oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadanie niezbędnych osób skierowanych do realizacji zamówienia w celu poświadczenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie art. 112 ust. 2 pkt. 4 – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców;
2) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących usługi;
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
4) W przypadku, o którym mowa w ppkt. 3) powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy;
5) Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności na zasadach przewidzianych w SWZ lub niniejszej Umowie oraz w przypadkach wynikających z obwiązujących przepisów.
2. Dopuszcza się zmianę Umowy w przypadkach w niej określonych, jak również w razie:
1) konieczności zastosowania nieprzewidzianych przez Zamawiającego zmian technicznych lub technologicznych wynikających m.in. ze stanu budynku, jego instalacji lub też koniecznych z uwagi na zabezpieczenie budynku lub bezpieczeństwo osób w nim przebywających, w tym przypadku zmianie może ulec dokumentacja projektowa, w tym zakres robót w zakresie zmiany wielkości i/lub rodzaju robót, termin realizacji Umowy poprzez jego wydłużenie o okres niezbędny do wykonania zmienionego zakresu robót oraz wysokość wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego odpowiednie zwiększenie lub zmniejszenie o wartość zmienionych robót ustaloną na podstawie cen rynkowych ustalonych w oparciu co najmniej dwie oferty (w tym ofertę Wykonawcy), o ile zmiana zakresu robót wpływa na konieczność zmiany terminu realizacji Umowy i/lub wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca wprowadzi uzgodnione zmiany do harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedłoży Zamawiającemu zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy nie później niż w dniu zawarcia aneksu do Umowy;
2) wad w dokumentacji projektowej uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, zgodnie z wymogami Zamawiającego, konieczności zmian w dokumentacji projektowej wynikających z potrzeb Zmawiającego, które nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej, w tym przypadku zmianie może ulec dokumentacja projektowa, w tym zakres robót w zakresie zmiany wielkości i/lub rodzaju robót, termin realizacji Umowy poprzez jego wydłużenie o okres niezbędny do wykonania zmienionego zakresu robót oraz wysokość wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego odpowiednie zwiększenie lub zmniejszenie o wartość zmienionych robót ustaloną na podstawie cen rynkowych ustalonych w oparciu co najmniej dwie oferty (w tym ofertę Wykonawcy), o ile zmiana zakresu robót wpływa na konieczność zmiany terminu realizacji Umowy i/lub wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca wprowadzi uzgodnione zmiany
do harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedłoży Zamawiającemu zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy nie później niż w dniu zawarcia aneksu do Umowy;
3) konieczności zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, pod warunkiem spełnienia przez niego wszystkich wymogów określonych w SWZ, w tym przypadku zmianie może ulec termin realizacji Umowy poprzez jego wydłużenie o okres nie dłuższy niż 30 dni;
4) konieczności wydania lub zmiany decyzji organów administracyjnych związanych
z przedmiotem zamówienia, w tym przypadku zmianie może ulec dokumentacja projektowa, w tym zakres robót w zakresie w zakresie zmiany wielkości i/lub rodzaju robót, termin realizacji Umowy poprzez jego wydłużenie o okres do 90 dni oraz wysokość wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego odpowiednie zwiększenie lub zmniejszenie
o wartość zmienionych robót ustaloną na podstawie cen rynkowych ustalonych
w oparciu co najmniej dwie oferty (w tym ofertę Wykonawcy), o ile zmiana zakresu robót wpływa na konieczność zmiany terminu realizacji Umowy i wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca wprowadzi uzgodnione zmiany do harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedłoży Zamawiającemu zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy nie później niż w dniu zawarcia aneksu do Umowy;
5) oraz w pozostałych przypadkach wymienionych w obowiązujących przepisach na zasadach tam określonych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-04

 

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2021-10-21
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2021-10-21 09:47:19
Odwiedziny:48830

Wyszukiwarka