Przetarg na: Cykliczne dostawy implantów, narzędzi i urządzeń medycznych stosowanych w procedurach ortopedycznych.

 

Polska-Świebodzin: Urządzenia medyczne

2015/S 033-055851

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

Dostawy

 

Dyrektywa 2004/18/WE

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

 

Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny im. dr Lecha Wierusza w Świebodzinie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Zamkowa 1
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Robert Łobanowski
66-200 Świebodzin
POLSKA
Tel.: +48 684750601
E-mail: przetargi@loro.pl
Faks: +48 684750602

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.loro.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

 

 

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Zdrowie

 

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

 

 

 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Cykliczne dostawy implantów, narzędzi i urządzeń medycznych stosowanych w procedurach ortopedycznych.

 

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny im. dr Lecha Wierusza w Świebodzinie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin.

Kod NUTS PL432

 

 

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

 

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy implantów, narzędzi i urządzeń medycznych stosowanych w procedurach ortopedycznych z podziałem na zadania. Przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę musi spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i do używania określone ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 107 poz. 679 z późn. zm.).
Zamówienie składa się z 27 niepodzielnych zadań.

 

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33100000, 33141620, 33141750, 33162000, 33169000, 33183100

 

 

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

 

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

 

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Zamówienie składa się z 27 niepodzielnych zadań. Obejmuje cykliczne dostawy implantów, narzędzi i urządzeń medycznych stosowanych w procedurach ortopedycznych, szkolenia oraz dostarczenia instrumentarium do wykonywania zabiegów.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 573 390 PLN

 

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

 

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

 

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

 

 

 

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 – Micro napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich/frezerskich z osprzętem do leczenia operacyjnego małych kości kończyny dolnej i górnej

1)Krótki opis

Micro napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich/frezerskich z osprzętem do leczenia operacyjnego małych kości kończyny dolnej i górnej – 1 kpl.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33162000, 33100000

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa i szkolenie w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 25 000 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2 – Endoproteza pierwotna stawu kolanowego

1)Krótki opis

Endoproteza pierwotna stawu kolanowego – 50 kpl.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33183100

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa i szkolenie w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 245 500 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3 – Endoproteza stawu kolanowego jednoprzedziałowa, cementowana

1)Krótki opis

Endoproteza stawu kolanowego jednoprzedziałowa, cementowana – 30 kpl.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33183100

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa i szkolenie w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 120 000 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 4 Nazwa: Zadanie nr 4 – Specjalistyczny wyciąg do artroskopii nadgarstka

1)Krótki opis

Specjalistyczny wyciąg do artroskopii nadgarstka – 1 kpl.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33100000, 33162000

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa i szkolenie w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 18 100 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 5 Nazwa: Zadanie nr 5 – System endoprotezoplastyki rewizyjnej stawu kolanowego

1)Krótki opis

System endoprotezoplastyki rewizyjnej stawu kolanowego – 8 kpl.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33183100

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa i szkolenie w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 129 640 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 6 Nazwa: Zadanie nr 6 – Niskoprofilowa płytka do osteotomii małych kości w obrębie stopy z kompletem śrub

1)Krótki opis

Niskoprofilowa płytka do osteotomii małych kości w obrębie stopy z kompletem śrub – 30 kpl.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33183100

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa i szkolenie w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 16 500 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 7 Nazwa: Zadanie nr 7 – Endoproteza połowicza paliczka palca stopy

1)Krótki opis

Endoproteza połowicza paliczka palca stopy – 10 szt.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33183100

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa i szkolenie w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 000 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 8 Nazwa: Zadanie nr 8 – Tytanowa płytka do osteotomii kości piętowej

1)Krótki opis

Tytanowa płytka do osteotomii kości piętowej – 10 szt.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33183100

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa i szkolenie w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 10 000 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 9 Nazwa: Zadanie nr 9 – Autoklawowalne narzędzie wielokrotnego użytku, przystosowane do utrwalania kompresji przy osteotomii małych kości

1)Krótki opis

Autoklawowalne narzędzie wielokrotnego użytku, przystosowane do utrwalania kompresji przy osteotomii małych kości – 1 szt.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33169000

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa i szkolenie w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 800 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 10 Nazwa: Zadanie nr 10 – Tytanowe śruby do korekcji płaskostopia

1)Krótki opis

Tytanowe śruby do korekcji płaskostopia – 20 szt.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33183100

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa i szkolenie w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 6 000 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 11 Nazwa: Zadanie nr 11 – System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i więzadła krzyżowego tylnego

1)Krótki opis

System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i więzadła krzyżowego tylnego – 100 szt.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33183100

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa i szkolenie w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 65 000 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 12 Nazwa: Zadanie nr 12 – System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego

1)Krótki opis

System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego – 180 szt.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33183100

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa i szkolenie w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 117 000 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 13 Nazwa: Zadanie nr 13 – Drut wiercący do rekonstrukcji ACL

1)Krótki opis

Drut wiercący do rekonstrukcji ACL – 50 szt.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33183100

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa i szkolenie w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 10 000 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 14 Nazwa: Zadanie nr 14 – Drut celowniczy do śrub interferencyjnych

1)Krótki opis

Drut celowniczy do śrub interferencyjnych – 30 szt.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33183100

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa i szkolenie w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 800 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 15 Nazwa: Zadanie nr 15 – Drut wiercący z łamanym końcem, pozwalającym na wiercenie kanałów w systemie retro

1)Krótki opis

Drut wiercący z łamanym końcem, pozwalającym na wiercenie kanałów w systemie retro – 140 szt.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33183100

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa i szkolenie w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 105 000 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 16 Nazwa: Zadanie nr 16 – Zestaw do rekonstrukcji więzadła przyśrodkowego rzepkowo-udowego (MPFL)

1)Krótki opis

Zestaw do rekonstrukcji więzadła przyśrodkowego rzepkowo-udowego (MPFL) – 1 kpl.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33162000

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa i szkolenie w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 500 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 17 Nazwa: Zadanie nr 17 – Kotwica wykonana z materiału PEEK

1)Krótki opis

Kotwica wykonana z materiału PEEK – 50 szt.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33183100

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa i szkolenie w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 42 500 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 18 Nazwa: Zadanie nr 18 – Zestaw narzędzi do artroskopii biodra

1)Krótki opis

Zestaw narzędzi do artroskopii biodra – 1 kpl.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33162000

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa i szkolenie w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 36 000 RON

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 19 Nazwa: Zadanie nr 19 – System do płukania rany w trakcie operacji

1)Krótki opis

System do płukania rany w trakcie operacji – 300 szt.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33162000

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa i szkolenie w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 45 000 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 20 Nazwa: Zadanie nr 20 – Płytki anatomiczne do zespolenia kości strzałkowej

1)Krótki opis

Płytki anatomiczne do zespolenia kości strzałkowej – 15 kpl.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33183100

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa i szkolenie w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 20 850 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 21 Nazwa: Zadanie nr 21 – Płytki proste do zespolenia kości strzałkowej

1)Krótki opis

Płytki proste do zespolenia kości strzałkowej – 10 kpl.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33183100

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa i szkolenie w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 12 100 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 22 Nazwa: Zadanie nr 22 – Płytki do zespoleń kości dłoni

1)Krótki opis

Płytki do zespoleń kości dłoni – 10 kpl.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33183100

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa i szkolenie w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 9 300 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 23 Nazwa: Zadanie nr 23 – System tytanowych gwoździ elastycznych

1)Krótki opis

System tytanowych gwoździ elastycznych – 10 kpl.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33183100

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa i szkolenie w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 000 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 24 Nazwa: Zadanie nr 24 – Małoinwazyjny system do stabilizacji stawu krzyżowo-biodrowego

1)Krótki opis

Małoinwazyjny system do stabilizacji stawu krzyżowo-biodrowego – 70 kpl.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33183100

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa i szkolenie w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 234 500 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 25 Nazwa: Zadanie nr 25 – Śruby kaniulowane

1)Krótki opis

Śruby kaniulowane – 30 szt.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33183100

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa i szkolenie w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 800 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 26 Nazwa: Zadanie nr 26 – Trzpień endoprotezy stawu biodrowego cementowany

1)Krótki opis

Trzpień endoprotezy stawu biodrowego cementowany – 20 kpl.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33183100

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa i szkolenie w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 30 000 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 27 Nazwa: Zadanie nr 27 – Endoproteza pierwotna bezcementowa stawu biodrowego

1)Krótki opis

Endoproteza pierwotna bezcementowa stawu biodrowego – 45 kpl.

 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

33183100

 

 

3)Wielkość lub zakres

Dostawa i szkolenie w ramach przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 247 500 PLN

 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
— zadanie 1 – 250 PLN,
— zadanie 2 – 2 455 PLN,
— zadanie 3 – 1 200 PLN,
— zadanie 4 – 181 PLN,
— zadanie 5 – 1 296,40 PLN,
— zadanie 6 – 165 PLN,
— zadanie 7 – 50 PLN,
— zadanie 8 – 100 PLN,
— zadanie 9 – 38 PLN,
— zadanie 10 – 60 PLN,
— zadanie 11 – 650 PLN,
— zadanie 12 – 1 170 PLN,
— zadanie 13 – 100 PLN,
— zadanie 14 – 48 PLN,
— zadanie 15 – 1 050 PLN,
— zadanie 16 – 15 PLN,
— zadanie 17 – 425 PLN,
— zadanie 18 – 360 PLN,
— zadanie 19 – 450 PLN,
— zadanie 20 – 208,50 PLN,
— zadanie 21 – 121 PLN,
— zadanie 22 – 93 PLN,
— zadanie 23 – 50 PLN,
— zadanie 24 – 2 345 PLN,
— zadanie 25 – 78 PLN,
— zadanie 26 – 300 PLN,
— zadanie 27 – 2 475 PLN.
Łącznie wadium na wszystkie zadania wynosi: 15 733,90.

 

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Termin płatności nie później niż w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.

 

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego:
— Wykonawca wraz z ofertą przedłoży katalog firmowy zawierający opis i oznaczenie produktu wraz z numerem katalogowym zawierający informacje wskazujące, że oferowane towary spełniają wymagane parametry zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się załączenia dodatkowych zdjęć oferowanych towarów w celu jednoznacznej weryfikacji oferowanego asortymentu z wymaganymi parametrami przedmiotu zamówienia,
— przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę musi spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i do używania określone ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 107 poz. 679 z późn. zm.). Na tą okoliczność konieczne jest załączenie do oferty deklaracji zgodności i certyfikatów.

 

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

 

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

 

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

 

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

 

 

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

 

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

 

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 80

2. Funkcjonalność. Waga 20

 

 

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

 

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

ZP.PN.1.2015

 

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

 

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

 

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

24.3.2015 - 09:00

 

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Inny: Polski.

 

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

 

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 24.3.2015 - 9:15

Miejscowość:

Świebodzin.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

 

 

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

 

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

VI.3)Informacje dodatkowe

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

 

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

 

 

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1.Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną;
2) 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienie lub wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej określonej w pkt. I niniejszej specyfikacji.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. XXII.6. niniejszej specyfikacji wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

 

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

 

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

 

 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:12.2.2015

Załączniki

AutorRobert Łobanowski
Data wytworzenia:2015-02-17
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2015-02-17 16:07:36
Odwiedziny:63172

Wyszukiwarka