Zapytanie ofertowe na wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Pl. Browarniany 2 a,b,c wraz z wykonaniem stosownych szkiców niezbędnych do wyodrębnienia lokali położonych w budynku a także wykonanie operatów szacunkowych

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z  ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1, Nr sprawy ZP.ZO.1.2022

Zamawiający zaprasza  do złożenia oferty na wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Pl. Browarniany 2 a,b,c wraz z wykonaniem stosownych szkiców niezbędnych do wyodrębnienia lokali położonych w budynku a także wykonanie operatów szacunkowych określających wartość netto lokali położonych w/w budynku, według stanu na dzień zawarcia umowy na potrzeby ich przyszłej sprzedaży zgodnie z wymogami zawartymi w załącznikach do zaproszenia, tj. projekcie umowy.

 

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy.

2. Inne wymagania: brak

3.  Opis sposobu przygotowania oferty:

a) ma być złożona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty/ za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście* ,

b) cena w niej podana ma być wyrażona cyfrowo i słownie,

c)  winna być napisana w języku polskim, czytelnie,

d)  winna obejmować całość zamówienia.

4. Oferta  winna zawierać następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy wg załączonego wzoru,

b) zaakceptowany projekt umowy,

c) pełnomocnictwo – (jeśli dotyczy)

5. Opis sposobu obliczenia ceny w  składanej ofercie:

a) w cenie oferty winny zawierać się wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania
     zamówienia,

b) w formularzu oferty  należy podać cenę oferty: bez podatku VAT, stawkę i kwotę  podatku VAT,
   cenę brutto tj. łącznie z podatkiem  VAT,

c) prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od  towarów i usług (Dz. U.2021 r. poz.685 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2022 r. poz. 143 z późn. zm.). 

6. Kryterium oceny  ofert  i ich znaczenie: cena – 100%

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

a) ofertę  należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 11.04.2022 r. do godz. 10:00

- za pośrednictwem poczty na adres: Zamawiającego, lub

b) osobiście  do siedziby Zamawiającego sekretariat I piętro

Wykonawca winien umieścić  ofertę w opakowaniu (np. kopercie). Opakowanie / Kopertę* należy opisać nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz nazwą zadania.

c) Zamawiający dopuszcza przesłanie skanu oferty na adres e-mail: kustosz@loro.pl

8. Sposób dokonywania oceny złożonej oferty:

a) złożenie jednej prawidłowej oferty jest wystarczające do zawarcia umowy,

b) Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po wyznaczonym terminie lub złożoną w niewłaściwym miejscu. O odrzuceniu oferty  Zamawiający  zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę,

c) Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w ofercie i zawiadomi o tym Wykonawcę,

d) w przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza nie zawiera wymaganych dokumentów lub są one  niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia bądź wyjaśnienia w wyznaczonym terminie. Jeżeli Wykonawca do wyznaczonego terminu nie uzupełni braków bądź nie wyjaśni wątpliwości, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.

9. Ważność oferty:

Oferta jest  ważna przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:

a) nie złożono żadnej oferty,

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może podnieść kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny złożonej oferty,

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający o unieważnieniu  zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę.

11. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami z ramienia zamawiającego jest Pani Magdalena Kustosz   tel. 68 475 06 15, e-mail: kustosz@loro.pl

12. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy pisemnie lub umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

13. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Zamawiający pisemnie zaprosi wybranego Wykonawcę do podpisania umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy.

14. Załączniki:

1) projekt umowy,

2) formularz oferty wg załączonego wzoru,

3) klauzula informacyjna.

 

  

                                                                                  

 

*) niepotrzebne skreślić                                                                                                                                                   

 

Załączniki

AutorMagdalena Kustosz
Data wytworzenia:2022-03-28
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2022-03-28 09:29:47
Odwiedziny:34940

Wyszukiwarka