Zaproszenie do składania ofert na naprawę układu SZR rozdzielnicy nN zasilającej budynki Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp.z o.o. - Nr sprawy ZP.ZO.51.2016

Zaproszenie do składania ofert na naprawę układu SZR rozdzielnicy nN zasilającej budynki Lubuskiego

Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp.z o.o. znajdujących się w siedzibie Zamawiającego,

(trafostacja) w tym wymiana zużytych części, za wynagrodzeniem i na zasadach określonych w umowie

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, które stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia.Nr

sprawy ZP.ZO.51.2016

Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz

projekcie umowy dołączy do oferty wszystkie wymagane w nich dokumenty jako kserokopie potwierdzone za

zgodność z oryginałem.

Zamawiający zakłada możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych po ich zatwierdzeniu.


Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.


Kryterium oceny ofert - 100 % cena.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego do dnia 4.08.2016 r. do godz. 12:00. Z dopiskiem

„Oferta na naprawę układu SZR. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty pocztą elektroniczną na adres

przetargi@loro.pl.
Ofertę należy przesłać na załączonym do zaproszenia formularzu ofertowym wraz z wymaganymi

załącznikami.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Załączniki

AutorRobert Łobanowski
Data wytworzenia:2016-08-01
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2016-08-05 16:15:56
Odwiedziny:90420

Wyszukiwarka