Usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls 4 świadczone w Lubuskim Ośrodku Rehabilitacyjno-Ortopedycznym w Świebodzinie

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu pod nazwą: „Usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim systemu informatycznego Eskulap  oraz Impuls 4 świadczone w  Lubuskim Ośrodku Rehabilitacyjno-Ortopedycznym w Świebodzinie ”

Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) w trybie art.4 pkt 8 , nr sprawy LORO ZP.ZO.34.2015

Przedmiotem zamówienia jest nadzór autorski wraz z usługami serwisowymi umożliwiającymi bieżącą eksploatację systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls 4.
Zakres i szczegółowe wymagania techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w załącznikach do niniejszego zaproszenia.


Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno- Ortopedyczny im. dr L. Wierusza, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świebodzinie ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin, piętro 1 , sekretariat w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 27.02.2015r. do godz. 09:00.

 

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 3.03.2015 r. do godz. 9:00.

Otwarcie ofert odbędzie się 3.03.2015r.  o godz. 9:15.

 

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami  oraz koniecznością  dostosowania składanych ofert do nowych zapisów specyfikacji warunków zamówienia  Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 4.03.2015 r. do godz. 9:00.

Otwarcie ofert odbędzie się 4.03.2015r.  o godz. 9:15. 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęła jedna oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza:

Systemy Informatyczne ALMA Sp. z o.o. , ul. Lutycka 95, 60-478 Poznań za łączną cenę brutto: 103 689,00 zł.

Umowa zostanie podpisana 6.03.2015 r. 

Załączniki

AutorRobert Łobanowski
Data wytworzenia:2015-02-23
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2015-03-04 15:31:06
Odwiedziny:67464

Wyszukiwarka