Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. w Świebodzinie

Świebodzin: Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. w Świebodzinie
Numer ogłoszenia: 75841 - 2016; data zamieszczenia: 08.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Spółka z o.o. , ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 68 475 06 01, faks 068 475 06 02.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.loro.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Podmiot prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. w Świebodzinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie I - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (w tym szyb od stłuczenia) - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Zadanie II - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego, w szczególności w następujących przypadkach: a) wzrostu wartości ubezpieczanego majątku, b) nowo nabywanego mienia, c) podwyższenia lub uzupełnienia skonsumowanych limitów sum ubezpieczenia/ gwarancyjnych, d) zmiany ryzyka ubezpieczeniowego e) przedłużenia okresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej 2. W przypadku konieczności zawarcia umów uzupełniających dla konkretnych rodzajów ubezpieczeń sporządzone zostaną odpowiednie umowy określające szczegółowo przedmiot, zakres i termin udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.50.00-3, 66.51.92.00-3, 66.51.64.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania działalności, jeżeli przedstawi aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ nadzoru zgodnie z przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie nie mniejszym niż to wynika z przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania wymagań stawianych Wykonawcom na podstawie przedłożonych dokumentów, określonych w oparciu o oświadczenia stanowiące Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy oświadczy, że spełnia ten warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania wymagań stawianych Wykonawcom na podstawie przedłożonych dokumentów, określonych w oparciu o oświadczenia stanowiące Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania potencjałem technicznym, gdy oświadczy, że dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego do wykonania zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania wymagań stawianych Wykonawcom na podstawie przedłożonych dokumentów, określonych w oparciu o oświadczenia stanowiące Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, gdy oświadczy, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawii pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania wymagań stawianych Wykonawcom na podstawie przedłożonych dokumentów, określonych w oparciu o oświadczenia stanowiące Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, gdy Wykonawca oświadczy, że: a. Posiada pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi min. 100%, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r poz. 950 z późn.zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz. U. z 2003r. Nr 211, poz. 2060 ze zm.) - na dzień 31.12 2015 roku. Zamawiający dokona oceny spełniania wymagań stawianych Wykonawcom na podstawie przedłożonych dokumentów, określonych w oparciu o oświadczenia stanowiące Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  Oświadczenie, że Wykonawca posiada pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi min. 100%, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 950 z późn.zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz. U. z 2003r. Nr 211, poz. 2060 ze zm.) - na dzień 31.12.2015. roku - sporządzone w załączniku nr 2.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Celem potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca dołączy do oferty Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo (ciąg pełnomocnictw) do podpisania Oferty (jeżeli dotyczy), o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty (np. odpisu z rejestru sądowego). Pełnomocnictwo winno być dołączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 2) W przypadku korzystania przez Wykonawcę z osób trzecich przy wykonaniu zamówienia, Wykonawca składa pisemne zobowiązanie podmiotów (wyłącznie oryginał), na które Wykonawca się powołuje do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby przedłożone zobowiązanie zawierało wyraźne doprecyzowanie jakie zasoby będą przedmiotem udostępnienia, przez kogo zostaną one udostępnione i na czyją rzecz, oraz na jaki czasokres 3) Wypełniony załącznik nr 1 - oferta 4) W odniesieniu do wymagań określonych w ustawie, każdy z przedsiębiorców wchodząc w skład konsorcjum musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, która polegać może w szczególności na: 1. Zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości rat składki w przypadku braku środków na zapłatę składek przez Zamawiającego w terminach przewidzianych w umowie, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty, Wykonawca na wniosek Zamawiającego wystawi aneksy wprowadzające zmiany terminów płatności rat składek. 2. zmiany wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia w sytuacji zmiany wartości /ilości majątku (likwidacji środków trwałych, nabywanie przez Zamawiającego środków trwałych, modernizację i ulepszenie środków trwałych, wdrażanie nowych inwestycji; zmiany ilości posiadanego przez Zamawiającego mienia na podstawie umów cywilnoprawnych nakładających na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia ),w trakcie trwania okresu ubezpieczenia - rozliczenie składki po aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia dokonywane będzie proporcjonalnie co do dnia ( w systemie pro rata temporis) przy płatności raty następującej po zaistnieniu w/w sytuacji. 3. zmiany organizacyjne dotyczące jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej, w przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębnienia, połączenia lub likwidacji - jeżeli ma to wpływ na wykonanie umowy 4. rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku zmiany zakresu wykonywanej działalności, w szczególności rodzaju miejsca działalności, ujawnienia się lub powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie przewidzianego wcześniej w SIWZ 5. rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SIWZ 6. zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych. 7. Korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy 8. W przypadku: a. aktualizacji przedmiotu i sum ubezpieczenia, wykonawca wystawi aneksy potwierdzające wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o jej ewentualnym zwrocie. Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie naliczona przy użyciu stawki zastosowanej w ofercie przetargowej w systemie pro rata temporis. b. zmian opisanych w pkt. 3,4,5,6,7 wykonawca wystawi aneksy potwierdzające wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej składki. Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie naliczona przy użyciu stawki zastosowanej w ofercie przetargowej w systemie pro rata temporis. 9. Zamawiający dopuszcza zmiany wysokości wynagrodzenie należnego Wykonawcy: 1) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług; 2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015r. poz. 2008); 3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 10. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych wyżej (ust 9)następuje na wniosek każdej ze stron umowy. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim winien być każdorazowo uzasadniony na piśmie i poparty stosownymi dokumentami i obliczeniami wskazującymi na bezpośredni wpływ zaistniałych okoliczności na wysokość wynagrodzenia, a w szczególności pozwalającymi określić stopień obniżenia lub podwyższenia wynagrodzenia. Druga strona umowy ma prawo do weryfikacji zasadności wniosku, a w szczególności do żądania dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. W przypadku, gdy składającym wniosek jest Zamawiający, a Wykonawca uważa złożony wniosek za niezasadny zobowiązany jest do przedstawienia swojego stanowiska wraz ze stosownymi obliczeniami potwierdzającymi niezasadność złożonego przez Zamawiającego wniosku

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.loro.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 66-200 Świebodzin, ul. Zamkowa 1 - dział zamówień publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2016 godzina 12:30, miejsce: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 66-200 Świebodzin, ul. Zamkowa 1 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (w tym szyb od stłuczenia) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na bazie wszystkich ryzyk.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.50.00-3, 66.51.92.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 80
  • 2. Klauzule fakultatywne - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.64.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. Klauzule fakultatywne - 10

 

Numer ogłoszenia: 85857 - 2016; data zamieszczenia: 14.06.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 75841 - 2016 data 08.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Spółka z o.o., ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 68 475 06 01, fax. 068 475 06 02.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2016 godzina 12:30, miejsce: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 66-200 Świebodzin, ul. Zamkowa 1 - sekretariat..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2016 godzina 12:30, miejsce: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 66-200 Świebodzin, ul. Zamkowa 1 - sekretariat..

 

 

 

Załączniki

AutorRobert Łobanowski
Data wytworzenia:2016-06-08
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2016-06-14 15:32:54
Odwiedziny:57347

Wyszukiwarka